Biologia, studia niestacjonarne II stopnia


W mocy od: 8 marca 2022

Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia drugiego stopnia może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów. Podstawą rekrutacji jest:

 - ocena z dyplomu - dla absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów;

albo

- ocena z rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres przedmiotów kierunkowych właściwych dla studiów pierwszego stopnia kierunku biologia - w przypadku kandydata posiadającego dyplom ukończenia studiów na innym kierunku.

W postępowaniu kwalifikacyjnym stosuje się następującą skalę ocen: bardzo dobra, dobra plus, dobra, dostateczna plus, dostateczna, niedostateczna.
Kandydat, który otrzymał ocenę niedostateczną z rozmowy kwalifikacyjnej nie może zostać przyjęty na studia.
Osoby, które z tytułu ukończonych studiów mają wątpliwości co do zasad rekrutacji którymi będą objęte, proszone są o kontakt z Działem Organizacji Studiów, tel. 25/643 19 21, 643 19 24.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Kandydat po dokonaniu rejestracji w systemie IRK zobowiązany jest do złożenia (w formie papierowej), kompletu wymaganych dokumentów.
Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia - mimo, iż kandydat dokonał ważnej rejestracji i wniósł wymaganą opłatę rekrutacyjną.
Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.
Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać
tutaj.

Przykładowe zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

 1. Struktura i funkcje białek, kwasów  nukleinowych, lipidów i węglowodanów.
 2. Procesy fizjologiczne organizmów roślinnych i zwierzęcych.
 3. Struktura i funkcje komórki.
 4. Budowa i funkcje tkanek roślinnych i zwierzęcych.
 5. Sukces ewolucyjny na przykładzie wybranych grup zwierząt.
 6. Udział bakterii w krążeniu pierwiastków.
 7. Przystosowania zwierząt do lądowego i wodnego trybu życia.
 8. Podstawy genetycznej determinacji płci oraz dziedziczenie genów sprzężonych z płcią u ssaków.
 9. Fotosynteza jako proces warunkujący życie na Ziemi.
 10. Ochrona różnorodności genetycznej, gatunkowej i biocenotycznej.
 11. Skład i funkcje krwi.
 12. Regulatory wzrostu roślin.
 13. Przechowywanie i przekazywanie informacji genetycznej.
 14. Chromosomy jako nośniki informacji genetycznej.
 15. Osmoregulacja i rola związków mineralnych w organizmie.
 16. Molekularne i komórkowe podstawy odpowiedzi immunologicznej.
 17. Strategie rozrodcze u różnych grup zwierząt.
 18. Przechowywanie i przekazywanie informacji genetycznej.
 19. Organizmy modyfikowane genetycznie. 
 20. Ekologia a ochrona środowiska.

Dodatkowe informacje

 Studia niestacjonarne są płatne.