• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Pielęgniarstwo, studia stacjonarne I stopnia

Szczegóły
Kod UPH-WP-PIE-SL
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Kierunek studiów Pielęgniarstwo
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Centralny Punkt Obsługi Kandydata, ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69
Godziny otwarcia sekretariatu informacje na stronie głównej programu IRK
Wymagany dokument
  • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Opis kierunku

Absolwent kierunku pielęgniarstwo posiada szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa, ogólną z zakresu nauk medycznych, społecznych  oraz  regulacji prawnych, norm etycznych, deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki.

Absolwent posiada kompetencje do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie promowania,  zdrowia i zapobiegania chorobom. Potrafi udzielać świadczeń diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych. Sprawuje całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem chorym, niepełnosprawnym i umierającym. Ma uprawnienia do wystawiania recept w ramach kontynuacji leczenia. Samodzielnie wykonuje  zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniając poszanowanie i respektowanie jego praw. Potrafi  inicjować i wspierać  działania społeczności lokalnych na rzecz zdrowia i profilaktyk. Pomaga jednostce, grupie społecznej w osiągnieciu pełni możliwości fizycznych, społecznych w środowisku zamieszkania, pracy i nauczania.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo otrzymuje dyplom licencjata pielęgniarstwa, uprawniający do ubiegania się w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych o prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.

Dyplom licencjata pielęgniarstwa uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwent kierunku pielęgniarstwo to osoba praktycznie przygotowana do wykonywania zawodu, może być zatrudniony na stanowisku pielęgniarki między innymi w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych: szpitalach, poradniach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach opieki paliatywnej/hospicyjnej, sanatoriach, podstawowej opieki zdrowotnej, a także świadczyć opiekę w domu pacjenta oraz w zespole lekarza rodzinnego,  żłobkach i domach pomocy społecznej.

Od 1 marca 2022 r. osoby kształcące się na kierunkach medycznych w tym kierunku pielęgniarstwo, zobowiązane są poddać się szczepieniu przeciw COVID-19. Dotyczy to osób, które nie mają przeciwwskazań zdrowotnych.

(Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii - Dz.U. z 2021 r. poz.2398).

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Podstawa rekrutacji

Ostateczna liczba punktów jaką otrzyma kandydat, liczona jest jako suma punktów z dwóch przedmiotów spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, język polski, matematyka.

Przedmioty, które mają być brane pod uwagę przy obliczaniu punktów wskazuje kandydat w momencie rejestracji w systemie IRK.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą (od 2005 do 2023 r.)

Podstawą kwalifikacji są wyniki z części  pisemnej egzaminu maturalnego przeliczone na punkty w następujący sposób:

  • liczba punktów procentowych uzyskanych z przedmiotu na poziomie  podstawowym, według zasady 1%=1 pkt, albo liczba punktów uzyskanych z przedmiotu na poziomie rozszerzonym, pomnożona przez 2.

W związku z powyższym kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.
Zapis "zwolniony" na świadectwie maturalnym uzyskany w części zewnętrznej egzaminu jest równoznaczny z uzyskaniem przez kandydata maksymalnej liczby punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Podstawą kwalifikacji są oceny z egzaminu dojrzałości (część pisemna i ustna) przeliczone na punkty zgodnie z zasadą:
- 6,0 – 100 pkt
- 5,0 – 90 pkt
- 4,0 – 70 pkt
- 3,0 – 50 pkt
- 2,0 – 30 pkt
Ostateczny wynik jest sumą punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z danego przedmiotu na świadectwie dojrzałości. Kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą zagraniczną

Komisja rekrutacyjna, po złożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów, dokonuje przeliczenia punktów/wyników z wybranego przedmiotu objętego egzaminem maturalnym, indywidualnie dla każdego kandydata, z uwzględnieniem skali ocen obowiązującej w kraju, z którego pochodzi kandydat.
Sposób przeliczania wyników uzyskanych na maturze przez kandydata z maturą zagraniczną dostosowany jest do systemu oceniania i obliczania wyników kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny w Polsce.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:

  • Olimpiady Biologicznej,
  • Olimpiady Chemicznej,
  • Olimpiady Fizycznej,
  • Olimpiady Geograficznej,
  • Olimpiady Informatycznej,
  • Olimpiady Matematycznej.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać tutaj.

Kandydat zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów. Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia. Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata przy ul. Żytniej 39, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.