• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Agroleśnictwo, studia stacjonarne I stopnia

Szczegóły
Kod UPH-WP-AGL-SI
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Rolniczych
Kierunek studiów Agroleśnictwo
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3,5 roku
Adres komisji rekrutacyjnej Centralny Punkt Obsługi Kandydata, ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69
Godziny otwarcia sekretariatu informacje na stronie głównej programu IRK
Wymagany dokument
 • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (03.04.2023 08:00 – 10.07.2023 20:00)

Opis kierunku

Absolwent kierunku agroleśnictwo I stopnia jest specjalistą w sferze nowoczesnej gospodarki agroleśnej. Posiada głęboką wiedzę w zakresie uprawy roli i agrotechniki roślin rolniczych, hodowli zwierząt i ochrony środowiska oraz szeroko rozumianej gospodarki leśnej. Zna zasady ekonomiki gospodarstw agroleśnych, jak również zasady funkcjonowania  rynku i marketingu produktów rolnych i leśnych. Inżynier agroleśnictwa rozumie potrzebę racjonalnego użytkowania zasobów środowiska przyrodniczego oraz zasady planowania systemów agroleśnych zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju. Potrafi rozwiązywać problemy gospodarki agroleśnej, stosować innowacyjne rozwiązania w procesach technologicznych, jak również dokonać oceny ekonomicznej prowadzonej działalności.

Absolwent kierunku agroleśnictwo I stopnia potrafi właściwie planować pracę indywidualną, koordynować pracę zespołową jak również podejmować działania w zakresie wdrażania prac badawczych, rozwojowych i transferu innowacyjności.

Jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się szeroko rozumianą produkcją agroleśną, instytucjach branży rolniczej i leśnej, firmach doradczych jak również ośrodkach badawczo-rozwojowych. Ponadto, wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności jest gotów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Po ukończeniu kierunku agroleśnictwo I stopnia absolwent posiada umiejętność komunikacji z otoczeniem w miejscu pracy, posługuje się językiem obcym na poziomie B2 i jest przygotowany do podjęcia kształcenia na  studiach magisterskich II stopnia.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Podstawa rekrutacji

Ostateczna liczba punktów jaką otrzyma kandydat, liczona jest jako suma punktów z dwóch przedmiotów spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.
Przedmioty, które mają być brane pod uwagę przy obliczaniu punktów wskazuje kandydat w momencie rejestracji w systemie IRK.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od 2005 do 2023 r.)

Podstawą kwalifikacji są wyniki z części  pisemnej egzaminu maturalnego przeliczone na punkty w następujący sposób:

 • liczba punktów procentowych uzyskanych z przedmiotu na poziomie  podstawowym, według zasady 1%=1 pkt, albo liczba punktów uzyskanych z przedmiotu na poziomie rozszerzonym, pomnożona przez 2.

W związku z powyższym kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.
Zapis "zwolniony" na świadectwie maturalnym uzyskany w części zewnętrznej egzaminu jest równoznaczny z uzyskaniem przez kandydata maksymalnej liczby punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Podstawą kwalifikacji są oceny z egzaminu dojrzałości (część pisemna i ustna) przeliczone na punkty zgodnie z zasadą:
- 6,0 – 100 pkt
- 5,0 – 90 pkt
- 4,0 – 70 pkt
- 3,0 – 50 pkt
- 2,0 – 30 pkt
Ostateczny wynik jest sumą punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z danego przedmiotu na świadectwie dojrzałości. Kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą zagraniczną

Komisja rekrutacyjna, po złożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów, dokonuje przeliczenia punktów/wyników z wybranego przedmiotu objętego egzaminem maturalnym, indywidualnie dla każdego kandydata, z uwzględnieniem skali ocen obowiązującej w kraju, z którego pochodzi kandydat.
Sposób przeliczania wyników uzyskanych na maturze przez kandydata z maturą zagraniczną dostosowany jest do systemu oceniania i obliczania wyników kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny w Polsce.
W przypadku, jeśli kandydat posiada wynik bez określenia poziomu zdanego egzaminu, wynik ten zostanie uwzględniony na poziomie rozszerzonym.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są:
  • laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego:
   - Olimpiady Biologicznej,
   - Olimpiady Chemicznej,
   - Olimpiady Fizycznej,
   - Olimpiady Geograficznej,
   - Olimpiady Informatycznej,
   - Olimpiady Matematycznej,
   - Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
   - Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,
  • laureaci ogólopolskiego konkursu "Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca",
  • laureaci i finaliści stopnia okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych".

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać tutaj.

Kandydat zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów. Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia. Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata przy ul. Żytniej 39, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.