• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia niestacjonarne jednolite magisterskie

Szczegóły
Kod UPH-WH-PPW-NJ
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Jednolite magisterskie
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 5 lat
Adres komisji rekrutacyjnej Centralny Punkt Obsługi Kandydata, ul. Żytnia 39 (wejście od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69, 0.70
Godziny otwarcia sekretariatu informacje na stronie głównej programu IRK
Adres WWW https://ws.uph.edu.pl
Wymagany dokument
 • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Opis kierunku

Studia jednolite magisterskie (5–letnie) na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna realizowane są w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Absolwent kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie (5-letnie) o profilu ogólnoakademickim zdobywa szeroką wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne oraz merytoryczne i metodyczne kwalifikacje zawodowe. W pogłębionym stopniu zna i rozumie fakty, teorie, metody stosowane w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz złożone zależności występujące pomiędzy nimi. Ma poszerzoną wiedzę z zakresu uwarunkowań działalności nauczycielskiej mającej na celu umożliwienie dzieciom i innym powiązanym edukacyjnie podmiotom prawidłowe funkcjonowanie w społecznie oczekiwanych rolach na miarę ich potrzeb i możliwości. Potrafi wykonywać zadania oraz formułować i rozwiązywać problemy będące w obszarze pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z wykorzystaniem wiedzy z różnych dziedzin, samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie oraz komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców. Jest gotów do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły, podejmowania decyzji, krytycznej oceny siebie oraz zespołów i organizacji, w których uczestniczy.

Absolwent kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna posiada przygotowanie w zakresie:

 • przygotowania psychologiczno-pedagogicznego;
 • przygotowania merytorycznego nauczycieli przedszkoli i klas I–III szkoły podstawowej, jako  przygotowania do integracji treści nauczania;
 • wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym;
 • podstaw dydaktyki nauczania zintegrowanego w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej;
 • metodyki poszczególnych typów edukacji z uwzględnieniem sposobów integrowania wiedzy i umiejętności dzieci lub uczniów;
 • pracy z dzieckiem lub uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej;
 • organizacji pracy przedszkola i szkoły z elementami prawa oświatowego i praw dziecka oraz kultury przedszkola i szkoły, w tym w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnościami;
 • podstaw diagnostyki edukacyjnej dla nauczycieli;
 • kultury języka;
 • praktyk zawodowych;
 • metodologii badań naukowych.

Program studiów ma charakter modułowy i zakłada ścisły związek przygotowania teoretycznego i praktycznego do pracy pedagogicznej z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Program jest zgodny z wymaganiami kierunkowymi kształcenia pedagogów, standardami kształcenia nauczycieli i Polskimi Ramami Kwalifikacji, a także takich, które spełniają oczekiwania pracodawców. Program uwzględnia aktualne potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Absolwent kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna otrzymuje tytuł magistra i uzyskuje uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I–III szkoły podstawowej). Jest przygotowany do kontynuacji kształcenia w szkole doktorskiej.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Podstawa rekrutacji

Ostateczna liczba punktów jaką otrzyma kandydat, liczona jest jako suma punktów z dwóch przedmiotów spośród: biologia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Przedmioty, które mają być brane pod uwagę przy obliczaniu punktów wskazuje kandydat w momencie rejestracji w systemie IRK.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą (od 2005 do 2023 r.)

Podstawą kwalifikacji są wyniki z części  pisemnej egzaminu maturalnego przeliczone na punkty w następujący sposób:

 • liczba punktów procentowych uzyskanych z przedmiotu na poziomie  podstawowym, według zasady 1%=1 pkt, albo liczba punktów uzyskanych z przedmiotu na poziomie rozszerzonym, pomnożona przez 2.

W związku z powyższym kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.
Zapis "zwolniony" na świadectwie maturalnym uzyskany w części zewnętrznej egzaminu jest równoznaczny z uzyskaniem przez kandydata maksymalnej liczby punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Podstawą kwalifikacji są oceny z egzaminu dojrzałości (część pisemna i ustna) przeliczone na punkty zgodnie z zasadą:
- 6,0 – 100 pkt
- 5,0 – 90 pkt
- 4,0 – 70 pkt
- 3,0 – 50 pkt
- 2,0 – 30 pkt
Ostateczny wynik jest sumą punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z danego przedmiotu na świadectwie dojrzałości. Kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą zagraniczną

Komisja rekrutacyjna, po złożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów, dokonuje przeliczenia punktów/wyników z wybranego przedmiotu objętego egzaminem maturalnym, indywidualnie dla każdego kandydata, z uwzględnieniem skali ocen obowiązującej w kraju, z którego pochodzi kandydat.
Sposób przeliczania wyników uzyskanych na maturze przez kandydata z maturą zagraniczną dostosowany jest do systemu oceniania i obliczania wyników kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny w Polsce.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego:

 • Olimpiady Biologicznej,
 • Olimpiady Geograficznej,
 • Olimpiady Historycznej,
 • Olimpiady Języka Angielskiego,
 • Olimpiady Języka Niemieckiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
 • Olompiady Matematycznej,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać tutaj.

Kandydat zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów. Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia. Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata przy ul. Żytniej 39, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.

Dodatkowe informacje

Studia niestacjonarne są płatne.