• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Pedagogika specjalna, studia stacjonarne jednolite magisterskie

Szczegóły
Kod UPH-WH-PES-SJ
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Pedagogika specjalna
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Jednolite magisterskie
Języki wykładowe polski
Czas trwania 5 lat
Adres komisji rekrutacyjnej Centralny Punkt Obsługi Kandydata, ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69, 0.70
Godziny otwarcia sekretariatu informacje na stronie głownej programu IRK
Adres WWW https://ws.uph.edu.pl
Wymagany dokument
 • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Opis kierunku

Ważne!
Drodzy Kandydaci, informujemy, że od 1 września 2022 r. w każdym przedszkolu i szkole jest wymóg zatrudnienia pedagogów specjalnych. Kierunek pedagogika specjalna gwarantuje zatem stabilne miejsce pracy i możliwości wszechstronnego rozwoju.

Studia 5-letnie jednolite magisterskie na kierunku pedagogika specjalna realizowane są w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
Studia przygotowują absolwenta do samodzielnego podejmowana decyzji oraz krytycznej oceny planowanych działań w zakresie podejmowania aktywności na rzecz włączania społecznego osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych ze względu na ich specjalne potrzeby wynikające z rozwoju psychospołecznego i możliwości. Absolwent jest gotowy do współdziałania i współpracy w zespołach którymi kieruje, i organizacji w których uczestniczy oraz przyjmowania odpowiedzialności za skutki tych działań. Jest wyposażony w wiedzę i umiejętności pozwalające na diagnozowanie różnorodnych obszarów problemowych; projektowanie oddziaływań terapeutycznych, pomocowych, rewalidacyjnych i resocjalizacyjnych oraz ich ewaluowanie i ocenę efektywności. Potrafi innowacyjnie wykonywać zadania oraz rozwiązywać złożone i nietypowe problemy będące w obszarach zainteresowań pedagogiki specjalnej w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach.

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • posiada wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej oraz podstawową wiedzę z obszaru pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii, biomedycznych podstaw rozwoju, prawnych podstaw edukacji, rewalidacji, resocjalizacji i terapii;
 • posiada umiejętności metodyczne niezbędne do pracy z osobami wymagającymi zindywidualizowania procesu kształcenia oraz innych działań wynikających z potrzeb i możliwości osób zagrożonymi wykluczeniem i wykluczonych;
 • posiada umiejętności samodzielnego projektowania działań edukacyjnych, rewalidacyjnych i terapeutycznych, zarządzania działalnością oświatową oraz współpracy z instytucjami i organizacjami;
 • posiada kompetencje społeczne istotne dla zawodowego funkcjonowania w charakterze pedagoga specjalnego.

Absolwent posiada przygotowanie profesjonalne w zakresie wybranego modułu do wyboru. Wszyscy absolwenci niezależnie od wyboru modułu nabywają kwalifikacje z zakresu edukacji włączającej.

Proponowane moduły do wyboru od roku akademickiego:

 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 • pedagogika resocjalizacyjna;
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Absolwent modułu edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną posiada przygotowanie pedagogiczne do pracy: na stanowisku nauczyciela uprawnionego do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim w szkołach specjalnych oraz nauczyciela współorganizującego kształcenie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w placówkach kształcenia specjalnego, integracyjnego oraz ogólnego w charakterze pedagoga (oligofrenopedagoga), nauczyciela organizującego (wspomagającego) proces kształcenia uczniów ze SPE, pedagoga – terapeuty ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapeutycznych, poradniach psychologiczno– pedagogicznych, w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy. Absolwent uzyskuje przygotowanie w zakresie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania, wieloprofilowej terapii oraz metodyki kształcenia specjalnego i rehabilitacji.

Absolwent modułu pedagogika resocjalizacyjna posiada przygotowanie pedagogiczne do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie i zagrożonymi niedostosowaniem społecznym: w charakterze pedagoga szkolnego, nauczyciela współorganizującego kształcenie, wychowawcy – pedagoga w świetlicy w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, wychowawcy – pedagoga w placówkach socjalizacyjnych, wychowawczych, poprawczych i resocjalizacyjnych, schroniskach dla nieletnich, policyjnej izbie dziecka w charakterze specjalisty w wydziale do spraw nieletnich w policji, powiatowym centrum pomocy rodzinie oraz w instytucjach powołanych do wykonywania zadań w zakresie resocjalizacji i przeciwdziałania patologii społecznej w środowisku otwartym. Jest przygotowany również do pracy w stowarzyszeniach oraz organizacjach zajmujących się profilaktyką a także resocjalizacją dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Absolwent studiów przygotowany jest do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie w zakresie profilaktyki społecznej, diagnozy i korygowania zachowań oraz pedagogiki penitencjarnej. Ponadto jest przygotowany do diagnozy i terapii zaburzeń zachowania oraz wybranych zaburzeń w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym dzieci i młodzieży, prowadzenia grup socjoterapeutycznych oraz zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne. Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne do pracy w placówkach oświatowych (np. szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej) w zakresie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych i specjalnych, w ośrodku pomocy społecznej, stowarzyszeniach i fundacjach, realizujących zadania pomocowo-terapeutyczne na rzecz dzieci, młodzieży, rodziców i rodzin.

Absolwent modułu wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest przygotowany do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Absolwent posiada kompetencje w zakresie wieloprofilowej diagnozy, rehabilitacji i profilaktyki oraz wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością. Absolwent przygotowany jest do ustalania (na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka) kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka; nawiązywania współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb; opracowywania i realizowania z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania (z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu), koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka; analizowania skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzania zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania (stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny) oraz planowania dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania. Absolwent specjalności wczesne wspomaganie rozwoju dziecka może podjąć pracę w placówkach realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (przedszkola, żłobki, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szkoły specjalne).

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub modułu w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Podstawa rekrutacji

Ostateczna liczba punktów jaką otrzyma kandydat, liczona jest jako suma punktów z dwóch przedmiotów spośród: biologia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Przedmioty, które mają być brane pod uwagę przy obliczaniu punktów wskazuje kandydat w momencie rejestracji w systemie IRK.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą (od 2005 do 2023 r.)

Podstawą kwalifikacji są wyniki z części  pisemnej egzaminu maturalnego przeliczone na punkty w następujący sposób:

 • liczba punktów procentowych uzyskanych z przedmiotu na poziomie  podstawowym, według zasady 1%=1 pkt, albo liczba punktów uzyskanych z przedmiotu na poziomie rozszerzonym, pomnożona przez 2.

W związku z powyższym kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.
Zapis "zwolniony" na świadectwie maturalnym uzyskany w części zewnętrznej egzaminu jest równoznaczny z uzyskaniem przez kandydata maksymalnej liczby punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Podstawą kwalifikacji są oceny z egzaminu dojrzałości (część pisemna i ustna) przeliczone na punkty zgodnie z zasadą:
- 6,0 – 100 pkt
- 5,0 – 90 pkt
- 4,0 – 70 pkt
- 3,0 – 50 pkt
- 2,0 – 30 pkt
Ostateczny wynik jest sumą punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z danego przedmiotu na świadectwie dojrzałości. Kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą zagraniczną

Komisja rekrutacyjna, po złożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów, dokonuje przeliczenia punktów/wyników z wybranego przedmiotu objętego egzaminem maturalnym, indywidualnie dla każdego kandydata, z uwzględnieniem skali ocen obowiązującej w kraju, z którego pochodzi kandydat.
Sposób przeliczania wyników uzyskanych na maturze przez kandydata z maturą zagraniczną dostosowany jest do systemu oceniania i obliczania wyników kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny w Polsce.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego:

 • Olimpiady Biologicznej,
 • Olimpiady Geograficznej,
 • OLimpiady Historycznej,
 • Olimpiady Języka Angielskiego,
 • Olimpiady Języka Niemieckiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać tutaj.

Kandydat zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów. Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia. Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata przy ul. Żytniej 39, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.