• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Pedagogika, studia stacjonarne II stopnia

Szczegóły
Kod UPH-WH-PED-SU
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Pedagogika
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Centralny Punkt Obsługi Kandydata, ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69, 0.70
Godziny otwarcia sekretariatu informacje na stronie głównej programu IRK
Adres WWW https://ws.uph.edu.pl
Wymagany dokument
  • Studia wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Opis kierunku

Absolwent studiów II stopnia dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na konkretną specjalność pedagogiczną. Posiada umiejętność prowadzenia badań, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu wybranej specjalności. Jest przygotowany do działalności prospołecznej, samodoskonalenia oraz kontynuacji kształcenia w szkole doktorskiej.

Absolwent studiów II stopnia kierunku pedagogika uzyskuje przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje zawodowe w zależności od wybranej specjalności, z możliwością orientacji na konkretną specjalność pedagogiczną.

Absolwent specjalności edukacja wieku dziecięcego jest przygotowany do tworzenia oferty edukacyjnej, która pozwoli dzieciom zdobyć umiejętności z danej dziedziny wiedzy, organizowania pracy z dzieckiem w ramach prowadzonych zajęć, rozbudzania zainteresowań poznawczych dziecka, wspierania rozwoju dzieci poprzez dobór metod, technik nauczania i środków dydaktycznych. Absolwent specjalności edukacja wieku dziecięcego uzyskuje przygotowanie pedagogiczne w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwent posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowawcy w świetlicach szkolnych, do pracy z dziećmi jako opiekun i wychowawca, pedagog w świetlicach środowiskowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Absolwent jest również przygotowany do pracy w charakterze doradcy i konsultanta w instytucjach i organizacjach zorientowanych na pomoc dziecku. Ponadto może pracować jako opiekun i wychowawca dziecka w żłobku, klubie dziecięcym oraz w charakterze opiekuna dziennego.

Absolwent specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną posiada odpowiednią wiedzę umożliwiającą diagnozowanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych i zagrożeń środowiskowych oraz odpowiednie kompetencje do projektowania działań profilaktycznych, realizacji programów profilaktycznych i ich ewaluacji. Absolwent specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną uzyskuje przygotowanie pedagogiczne w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwent posiada kwalifikacje do pracy w placówkach i instytucjach systemu oświaty  jako wychowawca w świetlicy szkolnej, internacie, bursie, na stanowisku pedagoga szkolnego, w placówkach i instytucjach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, rodzinnego i wielofunkcyjnego jako wychowawca w domu dziecka, domu małego dziecka, w pogotowiu opiekuńczym, w pogotowiu rodzinnym,  w placówkach wychowania pozaszkolnego, centrach edukacji i kultury dla dzieci i młodzieży jako wychowawca w świetlicy środowiskowej, ognisku wychowawczym,  w placówkach  instytucjach systemu pomocy społecznej jako pracownik ośrodka adopcyjno-opiekuńczego, centrum pomocy rodzinie, domu pomocy społecznej, placówki poradnictwa specjalistycznego, ośrodka wsparcia i interwencji kryzysowej w organizacjach pożytku publicznego.

Absolwent specjalności doradztwo zawodowe i coaching kariery dysponuje podstawową wiedzą pedagogiczną oraz specjalistyczną i praktycznymi umiejętnościami w obszarze diagnozowania i rozwiązywania problemów z zakresu edukacji szkolnej i pozaszkolnej, rynku pracy, bezrobocia, rekwalifikacji pracowników, mobilności zawodowej, całożyciowego rozwoju zawodowego, a także komunikacji społecznej, doradztwa i poradnictwa zawodowego. Posiada umiejętności pomocy młodzieży, bezrobotnym i poszukującym pracy dorosłym oraz niepełnosprawnym w wyborze szkoły, odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia. Absolwent specjalności doradztwo zawodowe i coaching kariery uzyskuje przygotowanie pedagogiczne w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwent posiada kwalifikacje do pracy w szkołach i placówkach oświatowych (jako szkolny doradca zawodowy), poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach zawodowych, klubach integracji społecznej, centrach integracji społecznej, w urzędach pracy, w zakładach pracy jako doradca do spraw pracowniczych, ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, w instytucjach prowadzących rekrutacje, szkolenia, warsztaty i sesje coachingowe.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub specjalności w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Zasady kwalifikacji

 O przyjęcia na studia drugiego stopnia na kierunek pedagogika mogą ubiegać się wyłącznie absolwenci tego samego lub pokrewnego kierunku studiów posiadający przygotowanie pedagogiczne.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ranking ocen z dyplomów.

Osoby, które z tytułu ukończonych studiów mają wątpliwości co do uzyskanych uprawnień, proszone są o kontakt z Działem Organizacji Studiów, tel. 25/643 19 21, 643 19 24.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Kandydat po dokonaniu rejestracji w systemie IRK zobowiązany jest do złożenia (w formie papierowej), kompletu wymaganych dokumentów.
Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia - mimo, iż kandydat dokonał ważnej rejestracji i wniósł wymaganą opłatę rekrutacyjną.
Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.
Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać
tutaj.