• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Pedagogika, studia stacjonarne I stopnia

Szczegóły
Kod UPH-WH-PED-SL
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Pedagogika
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Centralny Punkt Obsługi Kandydata, ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69
Godziny otwarcia sekretariatu informacje na stronie głównej programu IRK
Wymagany dokument
 • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Opis kierunku

Absolwent studiów I stopnia dysponuje podstawową wiedzą pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia i pracy wychowawczej oraz kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Posiada umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Jest świadomy własnej roli zawodowej, rozumie pogłębioną rzeczywistość edukacyjną. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe w zależności od wybranej specjalności, z możliwością orientacji na konkretną specjalność.

Absolwent specjalności opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu kontaktowania się z seniorami, zaspokajania wyrażanych przez nich potrzeb, inicjowania i stymulowania ich aktywności oraz z zakresu szeroko rozumianego wsparcia osób starszych w ich dalszym aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym. Po ukończeniu specjalności absolwent uzyskuje szerokoprofilowe wykształcenie kierunkowe oraz przygotowanie praktyczne obejmujące praktyki, warsztaty, pracownie, laboratoria, treningi. Absolwent może podjąć pracę w domach pomocy społecznej, hospicjach, domach spokojnej starości lub w środowiskowych domach samopomocy, jak również w prywatnych domach opieki, w charakterze asystenta osoby starszej (w jej środowisku domowym oraz instytucjach pomocy społecznej). Może także rozpocząć własną działalność w charakterze doradcy, asystenta osoby starszej w wymiarze organizacyjnym, opiekuńczo-wychowawczym i usługowym.

Absolwent specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną zna zasady prowadzenia działań opiekuńczych i wychowawczych oraz funkcjonowania państwowego i społecznego systemu opieki wobec dzieci i młodzieży. Posiada umiejętności z zakresu samodzielnej identyfikacji problemów i zadań w obszarze wychowania i opieki oraz sposobów ich rozwiązywania lub realizacji. Absolwent specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną uzyskuje przygotowanie pedagogiczne w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwent posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowawcy w świetlicach szkolnych, do prowadzenia zajęć w placówkach opieki całkowitej, w placówkach opieki częściowej, placówkach szkolnych (pedagog szkolny), w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, centrach pomocy rodzinie, miejskich i gminnych ośrodkach pomocy społecznej, domach samotnej matki, w ośrodkach wsparcia społecznego i zagrożeń rozwojowych.

Absolwent specjalności opiekun i wychowawca dziecka jest przygotowany do pracy z dzieckiem i jego rodziną. Uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu kontaktowania się z dzieckiem, zaspokajania wyrażanych przez nich potrzeb, inicjowania i stymulowania ich aktywności oraz z zakresu szeroko rozumianego wsparcia dzieci w ich aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym. Absolwent specjalności opiekun i wychowawca dziecka uzyskuje przygotowanie pedagogiczne w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwent posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowawcy w świetlicach szkolnych, żłobkach, klubach dziecięcych (publicznych i niepublicznych) na stanowisku wychowawca małego dziecka, dziennego opiekuna dziecięcego. Ponadto może podjąć pracę  w placówkach typu socjalizacyjnego (np. Domy Małego Dziecka, Domy dla Matek z Dziećmi i Kobiet w Ciąży) na stanowisku wychowawcy małego dziecka, opiekuna dziecięcego; w placówkach handlowych i rekreacyjnych oferujących rodzicom czasową opiekę nad dziećmi, w hotelach, pensjonatach, domach wczasowych - na stanowisku pedagoga animatora dziecięcego. Absolwent może także tworzyć i prowadzić żłobek lub klub dziecięcy.

Absolwent specjalności doradztwo zawodowe i personalne posiada wiedzę i umiejętności w zakresie pedagogiki, pedagogiki pracy, psychologii pracy i socjologii pracy, podstaw organizacji i zarządzania potencjałem ludzkim, orientacji i poradnictwa zawodowego, rozwoju zawodowego człowieka oraz trendów rozwojowych doradztwa personalnego w Polsce i na świecie, prawa pracy, podstaw bezpieczeństwa i higieny pracy. Absolwent specjalności doradztwo zawodowe i personalne uzyskuje przygotowanie pedagogiczne w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwent posiada kwalifikacje do pracy na stanowisku doradcy zawodowego w szkołach podstawowych, doradcy personalnego w agencjach zatrudnienia, doradcy personalnego w Akademickich Biurach Karier, specjalisty do spraw szkoleń oraz specjalisty do spraw personalnych w działach kadr (rekrutacja, rozwój itp.). Będzie mógł również podjąć pracę na stanowisku doradcy klienta, doradcy zawodowego, pośrednika pracy w publicznych służbach zatrudnienia oraz doradcy kariery.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub specjalności w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Podstawa rekrutacji

Ostateczna liczba punktów jaką otrzyma kandydat, liczona jest jako suma punktów z dwóch przedmiotów spośród: biologia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Przedmioty, które mają być brane pod uwagę przy obliczaniu punktów wskazuje kandydat w momencie rejestracji w systemie IRK.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą (od 2005 do 2023 r.)

Podstawą kwalifikacji są wyniki z części  pisemnej egzaminu maturalnego przeliczone na punkty w następujący sposób:

 • liczba punktów procentowych uzyskanych z przedmiotu na poziomie  podstawowym, według zasady 1%=1 pkt, albo liczba punktów uzyskanych z przedmiotu na poziomie rozszerzonym, pomnożona przez 2.

W związku z powyższym kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.
Zapis "zwolniony" na świadectwie maturalnym uzyskany w części zewnętrznej egzaminu jest równoznaczny z uzyskaniem przez kandydata maksymalnej liczby punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Podstawą kwalifikacji są oceny z egzaminu dojrzałości (część pisemna i ustna) przeliczone na punkty zgodnie z zasadą:
- 6,0 – 100 pkt
- 5,0 – 90 pkt
- 4,0 – 70 pkt
- 3,0 – 50 pkt
- 2,0 – 30 pkt
Ostateczny wynik jest sumą punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z danego przedmiotu na świadectwie dojrzałości. Kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą zagraniczną

Komisja rekrutacyjna, po złożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów, dokonuje przeliczenia punktów/wyników z wybranego przedmiotu objętego egzaminem maturalnym, indywidualnie dla każdego kandydata, z uwzględnieniem skali ocen obowiązującej w kraju, z którego pochodzi kandydat.
Sposób przeliczania wyników uzyskanych na maturze przez kandydata z maturą zagraniczną dostosowany jest do systemu oceniania i obliczania wyników kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny w Polsce.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego:
 • Olimpiady Biologicznej,
 • Olimpiady Geograficznej,
 • Olimpiady Historycznej,
 • Olimpiady Języka Angielskiego,
 • Olimpiady Języka Niemieckiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać tutaj.

Kandydat zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów. Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia. Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata przy ul. Żytniej 39, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.