Logopedia z audiologią, studia stacjonarne I stopnia


W mocy od: 8 marca 2022

Zasady kwalifikacji

Podstawa rekrutacji

Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie:

  1. konkursu świadectw obejmującego wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego,

  2. rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej poprawność wymowy kandydata (na podstawie rozmowy spontanicznej i czytania) oraz przydatności do zawodu.

Warunkiem dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej jest dostarczenie komisji rekrutacyjnej audiogramu (w dniu rozmowy), który potwierdza prawidłowy słuch kandydata.

Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali 0-200 punktów. Uzyskanie wyniku poniżej 30 punktów oznacza niezdanie rozmowy kwalifikacyjnej. Wada wymowy uniemożliwia przyjęcie na studia.

Ostateczna liczba punktów jaką otrzyma kandydat liczona jest jako suma:

Zasady kwalifikacji dla kandydatów nową maturą (od 2005 do 2023 r.)

Podstawą kwalifikacji są wyniki z części  pisemnej egzaminu maturalnego przeliczone na punkty w następujący sposób:

W związku z powyższym kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.
Zapis "zwolniony" na świadectwie maturalnym uzyskany w części zewnętrznej egzaminu jest równoznaczny z uzyskaniem przez kandydata maksymalnej liczby punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Podstawą kwalifikacji są oceny z egzaminu dojrzałości (część pisemna i ustna) przeliczone na punkty zgodnie z zasadą:
- 6,0 – 100 pkt
- 5,0 – 90 pkt
- 4,0 – 70 pkt
- 3,0 – 50 pkt
- 2,0 – 30 pkt
Ostateczny wynik jest sumą punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z danego przedmiotu na świadectwie dojrzałości. Kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą zagraniczną

Komisja rekrutacyjna, po złożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów, dokonuje przeliczenia punktów/wyników z wybranego przedmiotu objętego egzaminem maturalnym, indywidualnie dla każdego kandydata, z uwzględnieniem skali ocen obowiązującej w kraju, z którego pochodzi kandydat.
Sposób przeliczania wyników uzyskanych na maturze przez kandydata z maturą zagraniczną dostosowany jest do systemu oceniania i obliczania wyników kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny w Polsce.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w budynku Wydziału Nauk Humanistycznego przy ul. Żytniej 39 w sali 2.1 (drugie piętro) w terminie określonym na stronie startowej programu IRK.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać tutaj.

Kandydat zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów. Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia. Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata przy ul. Żytniej 39, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.