• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Historia, studia stacjonarne II stopnia

Szczegóły
Kod UPH-WH-HIS-SU
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Humanistycznych
Kierunek studiów Historia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Centralny Punkt Obsługi Kandydata, ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69, 0.70
Godziny otwarcia sekretariatu informacje na stronie głównej programu IRK
Adres WWW https://wh.uph.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Studia wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Opis kierunku

Program umożliwia zdobycie gruntownej wiedzy pozwalającej na rozumienie i interpretację procesów historycznych oraz uzyskanie przygotowania merytorycznego i warsztatowego do prowadzenia badań historycznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów w szkole doktorskiej.

W ofercie edukacyjnej na studiach stacjonarnych II stopnia są dwie specjalności:

 • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją,
 • nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych.

Specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją przygotowuje absolwenta do pracy w archiwach, organach administracji państwowej i samorządowej oraz placówkach muzealnych, wydawniczych i kulturalnych.

Specjalność nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych* umożliwia uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu historia. Absolwenci są przygotowani do nowoczesnego przekazu wiedzy historycznej i kreowania postaw patriotycznych młodego pokolenia.
* O przyjęcie na specjalność nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku historia, posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu historia, zdobyte w oparciu o standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub specjalności w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia drugiego stopnia może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów. Podstawą rekrutacji jest:

 - ocena z dyplomu - dla absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów;

albo

- ocena z rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres przedmiotów kierunkowych właściwych dla studiów pierwszego stopnia kierunku historia - w przypadku kandydata posiadającego dyplom ukończenia studiów na innym kierunku.

W postępowaniu kwalifikacyjnym stosuje się następującą skalę ocen: bardzo dobra, dobra plus, dobra, dostateczna plus, dostateczna, niedostateczna.
Kandydat, który otrzymał ocenę niedostateczną z rozmowy kwalifikacyjnej nie może zostać przyjęty na studia.
Osoby, które z tytułu ukończonych studiów mają wątpliwości co do zasad rekrutacji którymi będą objęte, proszone są o kontakt z Działem Organizacji Studiów, tel. 25/643 19 21, 643 19 24.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Kandydat po dokonaniu rejestracji w systemie IRK zobowiązany jest do złożenia (w formie papierowej), kompletu wymaganych dokumentów.
Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia - mimo, iż kandydat dokonał ważnej rejestracji i wniósł wymaganą opłatę rekrutacyjną.
Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.
Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać
tutaj.

Przykładowe zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

 1. Dziedzictwo starożytności.
 2. Polska na tle średniowiecznej Europy.
 3. Rzeczpospolita szlachecka.
 4. Polska w okresie zaborów.
 5. Świat w XIX wieku.
 6. Polska odrodzona 1918-1939.
 7. II wojna światowa i jej skutki.
 8. Świat po II wojnie światowej.