Filologia polska, studia stacjonarne II stopnia


W mocy od: 8 marca 2022

Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia drugiego stopnia może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów. Podstawą rekrutacji jest:

 - ocena z dyplomu - dla absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów;

albo

- ocena z rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres przedmiotów kierunkowych właściwych dla studiów pierwszego stopnia kierunku filologia polska - w przypadku kandydata posiadającego dyplom ukończenia studiów na innym kierunku.

W postępowaniu kwalifikacyjnym stosuje się następującą skalę ocen: bardzo dobra, dobra plus, dobra, dostateczna plus, dostateczna, niedostateczna.
Kandydat, który otrzymał ocenę niedostateczną z rozmowy kwalifikacyjnej nie może zostać przyjęty na studia.
Osoby, które z tytułu ukończonych studiów mają wątpliwości co do zasad rekrutacji którymi będą objęte, proszone są o kontakt z Działem Organizacji Studiów, tel. 25/643 19 21, 643 19 24.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Kandydat po dokonaniu rejestracji w systemie IRK zobowiązany jest do złożenia (w formie papierowej), kompletu wymaganych dokumentów.
Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia - mimo, iż kandydat dokonał ważnej rejestracji i wniósł wymaganą opłatę rekrutacyjną.
Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.
Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać
  tutaj.

Przykładowe zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

1. Kultura polska XVI w świetle twórczości Jana Kochanowskiego i Mikołaja Reja.
2. Scharakteryzuj twórczość jednego z romantyków polskich (Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, Cypriana Norwida).
3. Główne nurty w literaturze polskiej XX i XXI wieku.
4 .Przyczyny i mechanizmy błędów językowych. Pojęcia: normy a błąd językowy.
5. Zapożyczenia językowe jako efekt kultury konsumpcyjnej w XXI wieku. Uzasadnij swoje stanowisko, podając przykłady zapożyczeń.
6. Zjawisko mody językowej i jej przejawy w języku.
7. Polscy laureaci Literackiej Nagrody Nobla i ich najważniejsze dzieła.
8. Historia i przemiany języka polskiego.