• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Filologia polska, studia stacjonarne II stopnia

Szczegóły
Kod UPH-WH-FPL-SU
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Humanistycznych
Kierunek studiów Filologia polska
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Centralny Punkt Obsługi Kandydata, ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69, 0.70
Godziny otwarcia sekretariatu informacje na stronie głównej programu IRK
Adres WWW https://wh.uph.edu.pl/
Wymagany dokument
  • Studia wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Opis kierunku

Filologia polska to kierunek, który umożliwia studentom wszechstronny dostęp do rozległej wiedzy humanistycznej (język i literatura), jak też daje praktyczne kwalifikacje i sprawności poszukiwane na współczesnym rynku pracy. Podczas zajęć warsztatowych i laboratoryjnych student zyskuje szeroką wiedzę filologiczną oraz zdobywa konkretne sprawności zawodowe: translatoryczne, medialne, redakcyjno-edytorskie oraz nauczycielskie. Uzyskane kwalifikacje umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w nowoczesnej oświacie, sektorze administracji, biznesie, mediach, agencjach reklamowych i PR oraz w wydawnictwach. Absolwent studiów drugiego stopnia uzyskuje prawo do kontynuowania rozwoju naukowego na studiach doktoranckich.

Specjalność translatoryka i kreacja tekstu. Absolwent posiada specjalistyczne umiejętności w zakresie przekładu (do wyboru język angielski i język rosyjski) i jest przygotowany merytorycznie oraz praktycznie do pracy w środowisku wielojęzycznym oraz cyfrowym, szczególnie w sektorze usług tłumaczeniowych, edukacyjnych i biznesie. Specjalność przeznaczona dla osób, które chcą doskonalić się w zakresie przekładoznawstwa w kontekście wybranego języka obcego.

Specjalność kreatywne pisanie i copywriting. Absolwent jest wyposażony w konkretne sprawności w zakresie kreacji wizerunku, reklamy oraz tworzenia scenariuszy wydarzeń medialnych, artystycznych, kulturalnych i biznesowych. Jest gotowy do podjęcia pracy w sektorze współczesnych mediów, reklamy i biznesu. Specjalność przeznaczona dla osób kreatywnych oraz aktywnych publicznie.

Specjalność nauczycielska. Absolwent uzyskuje uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu język polski i język polski jako obcy i jako drugi. O przyjęcie na tę specjalność mogą ubiegać się wyłącznie absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu język polski, zdobyte w oparciu o standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Specjalności wybierane są przez studentów od drugiego semestru.

Informacja dla cudzoziemców

Zgodnie z Rozporządzeniem MNISW z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego cudzoziemcy, którzy są absolwentami szkół wyższych i ukończyli prowadzone w języku polskim studia drugiego stopnia na kierunkach w zakresie filologii polskiej, osiągają poziom zaawansowania językowego – C1. Osoby te mogą otrzymać urzędowe poświadczenie stopnia znajomości języka polskiego jako obcego (tzw. certyfikat) bez konieczności przystępowania do egzaminu państwowego. Szczegóły na stronie: http://certyfikatpolski.pl/wydawanie-certyfikatu-bez-egzaminu/

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub specjalności w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia drugiego stopnia może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów. Podstawą rekrutacji jest:

 - ocena z dyplomu - dla absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów;

albo

- ocena z rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres przedmiotów kierunkowych właściwych dla studiów pierwszego stopnia kierunku filologia polska - w przypadku kandydata posiadającego dyplom ukończenia studiów na innym kierunku.

W postępowaniu kwalifikacyjnym stosuje się następującą skalę ocen: bardzo dobra, dobra plus, dobra, dostateczna plus, dostateczna, niedostateczna.
Kandydat, który otrzymał ocenę niedostateczną z rozmowy kwalifikacyjnej nie może zostać przyjęty na studia.
Osoby, które z tytułu ukończonych studiów mają wątpliwości co do zasad rekrutacji którymi będą objęte, proszone są o kontakt z Działem Organizacji Studiów, tel. 25/643 19 21, 643 19 24.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Kandydat po dokonaniu rejestracji w systemie IRK zobowiązany jest do złożenia (w formie papierowej), kompletu wymaganych dokumentów.
Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia - mimo, iż kandydat dokonał ważnej rejestracji i wniósł wymaganą opłatę rekrutacyjną.
Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.
Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać
  tutaj.

Przykładowe zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

1. Kultura polska XVI w świetle twórczości Jana Kochanowskiego i Mikołaja Reja.
2. Scharakteryzuj twórczość jednego z romantyków polskich (Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, Cypriana Norwida).
3. Główne nurty w literaturze polskiej XX i XXI wieku.
4 .Przyczyny i mechanizmy błędów językowych. Pojęcia: normy a błąd językowy.
5. Zapożyczenia językowe jako efekt kultury konsumpcyjnej w XXI wieku. Uzasadnij swoje stanowisko, podając przykłady zapożyczeń.
6. Zjawisko mody językowej i jej przejawy w języku.
7. Polscy laureaci Literackiej Nagrody Nobla i ich najważniejsze dzieła.
8. Historia i przemiany języka polskiego.