• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Filologia, studia stacjonarne II stopnia

Szczegóły
Kod UPH-WH-FIL-FA-SU
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Humanistycznych
Kierunek studiów Filologia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Centralny Punkt Obsługi Kandydata, ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69, 0.70
Godziny otwarcia sekretariatu informacje na stronie głownej programu IRK
Adres WWW https://wh.uph.edu.pl/
Wymagany dokument
  • Studia wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Opis kierunku

Absolwenci kierunku filologia mają przygotowanie ogólnohumanistyczne i filologiczne, posiadają ogólne wykształcenie językoznawcze, są specjalistami w zakresie praktycznej znajomości języka obcego. Absolwent studiów drugiego stopnia uzyskuje prawo do kontynuowania rozwoju naukowego w szkole doktorskiej.

Absolwenci specjalności język angielski w biznesie z translatoryką odznaczają się wysoką kompetencją lingwistyczną (poziom biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu kształcenia Językowego Rady Europy) w mowie i piśmie w zakresie języka angielskiego. Legitymują się odpowiednim poziomem wiedzy w zakresie translatoryki oraz języka fachowego - biznesowego.

Absolwenci specjalności filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi* posiadają poszerzoną wiedzę z zakresu dydaktyki oraz umiejętność posługiwania się biegle językiem angielskim. Wyposażeni są w wiedzę z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa, a także w praktyczne umiejętności językowe z zakresu języka angielskiego. Interdyscyplinarny charakter studiów daje solidne podstawy do dalszego kształcenia w różnych dziedzinach,  jak również możliwość kształtowania wielu umiejętności praktycznych, zwłaszcza w szczególnej misji jaką jest zawód nauczyciela. Specjalność filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi umożliwia uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu język angielski.
*O przyjęcie na tą specjalność mogą ubiegać się wyłącznie absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu język angielski, zdobyte w oparciu o standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub specjalności w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia drugiego stopnia może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów. Podstawą rekrutacji jest:

 - ocena z dyplomu - dla absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów w zakresie języka angielskiego,

albo

- ocena z rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim, obejmująca zakres przedmiotów kierunkowych właściwych dla studiów pierwszego stopnia kierunku filologia - w przypadku kandydata posiadającego dyplom ukończenia studiów na innym kierunku.

W postępowaniu kwalifikacyjnym stosuje się następującą skalę ocen: bardzo dobra, dobra plus, dobra, dostateczna plus, dostateczna, niedostateczna.
Kandydat, który otrzymał ocenę niedostateczną z rozmowy kwalifikacyjnej nie może zostać przyjęty na studia.
Osoby, które z tytułu ukończonych studiów mają wątpliwości co do zasad rekrutacji którymi będą objęte, proszone są o kontakt z Działem Organizacji Studiów, tel. 25/643 19 21, 643 19 24.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Kandydat po dokonaniu rejestracji w systemie IRK zobowiązany jest do złożenia (w formie papierowej), kompletu wymaganych dokumentów.
Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia - mimo, iż kandydat dokonał ważnej rejestracji i wniósł wymaganą opłatę rekrutacyjną.
Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.
Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać
tutaj.

Przykładowe zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

1. Why are the fifth and sixth centuries referred to as two lost centuries in British history?
2. Is the separation of powers more strictly observed in the USA or the UK. Discuss.
3. Discuss the status of Oxford and Cambridge universities. Why do their graduates hold top positions in British institutions?
4. The conflict between the right to information and the right to privacy in British and American media.
5. The system of consonants in English.
6. English and Polish consonants: differences.
7. Morpheme types in English.
8. Compounds in English.
9. Discuss the British press.
10. What made Elizabethan drama a unique phenomenon in world literature?
11. How and why does Shakespeare use the play-within-a-play technique?
12. Discuss the characteristic features of the Victorian novel.