• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Filologia, studia niestacjonarne I stopnia

Szczegóły
Kod UPH-WH-FIL-FA-NL
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Humanistycznych
Kierunek studiów Filologia
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Centralny Punkt Obsługi Kandydata, ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69
Godziny otwarcia sekretariatu informacje na stronie głównej programu IRK
Wymagany dokument
  • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Opis kierunku

Filologia obca, zwana też neofilologią, zawsze była i w dalszym ciągu jest kierunkiem prestiżowym, gdyż znajomość języków obcych niezbędna jest w wykonywaniu wielu zawodów i funkcjonowaniu we współczesnym świecie techniki, kultury, biznesu czy nauki i edukacji. Absolwenci kierunku filologia zdobywają gruntowną i wszechstronną wiedzę oraz umiejętności w zakresie wybranych języków obcych w mowie i piśmie, w stopniu odpowiadającym aktualnym wymaganiom kwalifikacyjnym.

Studia przygotowują absolwentów do wykonywania różnorodnych zawodów w administracji państwowej, systemie oświaty, gospodarce i usługach, a także środkach masowego przekazu i „public relations”, gdzie pożądana jest znajomość języków obcych. Ponadto absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia w kraju i zagranicą.

Absolwenci specjalności język angielski w biznesie z translatoryką zdobywają umiejętności w zakresie języka angielskiego, a także gruntowną wiedzę z zakresu kulturoznawstwa anglojęzycznego, biznesu oraz translatoryki, co jest atutem w komunikacji i wymianie międzynarodowej. Ponadto, absolwent posiada kompetencje społeczne niezbędne w kontaktach międzyludzkich, lokalnych i międzynarodowych w sektorze biznesu, administracji państwowej, doradztwa i zarządzania, wymiany informacji czy obsługi portów morskich i lotniczych, a także w wielu innych obszarach zawodowej działalności.

Absolwenci specjalności filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie języka angielskiego, a także podstawową wiedzę z zakresu literatury, historii i kultury angielskiego obszaru językowego. Ponadto, absolwent posiada wiedzę metodyczną, umiejętności psychopedagogiczne oraz kompetencje społeczne niezbędne w wielu obszarach działalności zawodowej oraz umożliwiające rozpoczęcie studiów II stopnia na specjalności filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi.

Absolwenci specjalności języki obce w zarządzaniu i logistyce zdobywają znajomość języka angielskiego oraz rosyjskiego lub niemieckiego w mowie i piśmie. Nauka języka rosyjskiego/niemieckiego rozpoczyna się od poziomu dla początkujących. Poza nabyciem umiejętności posługiwania się słownictwem specjalistycznym w języku angielskim oraz rosyjskim/niemieckim absolwenci wyposażeni są również w niezbędną wiedzę z zakresu zarządzania i logistyki. Opanowanie oferowanych na specjalności języków specjalistycznych umożliwia absolwentowi wykonywanie atrakcyjnej pracy w sferze handlu i biznesu, logistyki i spedycji, administracji państwowej, w sektorze doradztwa językowego, wymiany informacji czy obsługi portów morskich i lotniczych, a także w wielu innych obszarach działalności zawodowej.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub specjalności w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Podstawa rekrutacji

Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie dwóch przedmiotów spośród: obowiązkowo język angielski, do wyboru język polski lub drugi język obcy.

Ostateczna liczba punktów jaką otrzyma kandydat, liczona jest jako suma:

  • 3/4 liczby punktów z języka angielskiego,
  • 1/4 liczby punktów z języka polskiego lub drugiego języka obcego.

Przedmioty, które mają być brane pod uwagę przy obliczaniu punktów wskazuje kandydat w momencie rejestracji w systemie IRK.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą (od 2005 do 2023 r.)

Podstawą kwalifikacji są wyniki z części  pisemnej egzaminu maturalnego przeliczone na punkty w następujący sposób:

  • liczba punktów procentowych uzyskanych z przedmiotu na poziomie  podstawowym, według zasady 1%=1 pkt, albo liczba punktów uzyskanych z przedmiotu na poziomie rozszerzonym, pomnożona przez 2.

W związku z powyższym kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.
Zapis "zwolniony" na świadectwie maturalnym uzyskany w części zewnętrznej egzaminu jest równoznaczny z uzyskaniem przez kandydata maksymalnej liczby punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Podstawą kwalifikacji są oceny z egzaminu dojrzałości (część pisemna i ustna) przeliczone na punkty zgodnie z zasadą:
- 6,0 – 100 pkt
- 5,0 – 90 pkt
- 4,0 – 70 pkt
- 3,0 – 50 pkt
- 2,0 – 30 pkt
Ostateczny wynik jest sumą punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z danego przedmiotu na świadectwie dojrzałości. Kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą zagraniczną

Komisja rekrutacyjna, po złożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów, dokonuje przeliczenia punktów/wyników z wybranego przedmiotu objętego egzaminem maturalnym, indywidualnie dla każdego kandydata, z uwzględnieniem skali ocen obowiązującej w kraju, z którego pochodzi kandydat.
Sposób przeliczania wyników uzyskanych na maturze przez kandydata z maturą zagraniczną dostosowany jest do systemu oceniania i obliczania wyników kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny w Polsce.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego:

  • Olimpiady Języka Angielskiego.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać tutaj.

Kandydat zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów. Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia. Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata przy ul. Żytniej 39, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.

Dodatkowe informacje

Studia niestacjonarne są płatne.