• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Bezpieczeństwo narodowe, studia stacjonarne I stopnia

Szczegóły
Kod UPH-WH-BNA-SL
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Centralny Punkt Obsługi Kandydata, ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69
Godziny otwarcia sekretariatu informacje na stronie głównej programu IRK
Wymagany dokument
 • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Opis kierunku

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe adresowane są do maturzystów zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa narodowego. Celem studiów jest dostarczenie wiedzy oraz umiejętności wykorzystywanych w przyszłej pracy zawodowej w służbach mundurowych, administracji publicznej oraz w innych organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Kształcenie na kierunku bezpieczeństwo narodowe obejmuje wiedzę z zakresu: prawnych podstaw bezpieczeństwa, polityki bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego, międzynarodowych stosunków politycznych i wojskowych, instytucji bezpieczeństwa, a także umiejętności w zakresie: sztuk samoobrony, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz użycia broni palnej.

 OFEROWANE MODUŁY:

 • bezpieczeństwo państwa,
 • zarządzanie kryzysowe w administracji,
 • służby policyjne.

Absolwent modułu bezpieczeństwo państwa jest przygotowany do podjęcia pracy w służbach mundurowych, strażach i inspekcjach. Zdobędzie wiedzę z zakresu: bezpieczeństwa politycznego i militarnego państwa, systemu bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa ekonomicznego i społecznego ludności, prawnych podstaw systemu bezpieczeństwa RP, systemu obrony państwa, sił zbrojnych wybranych państw.

Absolwent modułu zarządzanie kryzysowe w administracji jest przygotowany do podjęcia pracy w publicznych instytucjach zajmujących się reagowaniem na sytuacje kryzysowe. Posiada wiedzę z zakresu: polityki bezpieczeństwa państwa ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego w sytuacjach militarnych i pozamilitarnych oraz systemu obrony państwa. Ponadto uzyska wiedzę oraz umiejętności w zakresie negocjacji.

Absolwent modułu służby policyjne zdobędzie wiedzę z zakresu: bezpieczeństwa publicznego, prawa karnego, kryminalistyki, ochrony osób i mienia, a także zwalczania przestępczości i terroryzmu. Ponadto dzięki współpracy z Komendą Główną Policji absolwenci tego modułu będą zwolnieni z teoretycznego komponentu szkolenia podstawowego w trakcie procedury rekrutacyjnej do służby w Policji.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub modułu w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Podstawa rekrutacji

Ostateczna liczba punktów jaką otrzyma kandydat, liczona jest jako suma punktów z dwóch przedmiotów spośród: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Przedmioty, które mają być brane pod uwagę przy obliczaniu punktów wskazuje kandydat w momencie rejestracji w systemie IRK.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od 2005 do 2023 r.)

Podstawą kwalifikacji są wyniki z części  pisemnej egzaminu maturalnego przeliczone na punkty w następujący sposób:

 • liczba punktów procentowych uzyskanych z przedmiotu na poziomie  podstawowym, według zasady 1%=1 pkt, albo liczba punktów uzyskanych z przedmiotu na poziomie rozszerzonym, pomnożona przez 2.

W związku z powyższym kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.
Zapis "zwolniony" na świadectwie maturalnym uzyskany w części zewnętrznej egzaminu jest równoznaczny z uzyskaniem przez kandydata maksymalnej liczby punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Podstawą kwalifikacji są oceny z egzaminu dojrzałości (część pisemna i ustna) przeliczone na punkty zgodnie z zasadą:
- 6,0 – 100 pkt
- 5,0 – 90 pkt
- 4,0 – 70 pkt
- 3,0 – 50 pkt
- 2,0 – 30 pkt
Ostateczny wynik jest sumą punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z danego przedmiotu na świadectwie dojrzałości. Kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą zagraniczną

Komisja rekrutacyjna, po złożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów, dokonuje przeliczenia punktów/wyników z wybranego przedmiotu objętego egzaminem maturalnym, indywidualnie dla każdego kandydata, z uwzględnieniem skali ocen obowiązującej w kraju, z którego pochodzi kandydat.
Sposób przeliczania wyników uzyskanych na maturze przez kandydata z maturą zagraniczną dostosowany jest do systemu oceniania i obliczania wyników kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny w Polsce.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego:
 • Olimpiady Geograficznej,
 • Olompiady Historycznej,
 • Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności,
 • Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym,
 • Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej "Gwiezdny Krąg".

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać tutaj.

Kandydat zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów. Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia. Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata przy ul. Żytniej 39, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.