• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Pielęgniarstwo, studia stacjonarne II stopnia

Szczegóły
Kod UPH-W5-PIE-SU
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Kierunek studiów Pielęgniarstwo
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Centralny Punkt Obsługi Kandydata, ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69, 0.70
Godziny otwarcia sekretariatu informacje na stronie głównej programu IRK
Adres WWW https://wnmz.uph.edu.pl
Wymagany dokument
 • Studia licencjackie
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Opis kierunku

Studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo skierowane są do osób, które pragną pogłębić wiedzę, umiejętności oraz pozyskać nowe kompetencje w zakresie:

 • pielęgniarskiej praktyki klinicznej,
 • edukacji terapeutycznej,
 • zarządzania w opiece pielęgniarskiej,
 • dydaktyki medycznej,
 • metodologii badań naukowych.

Tytuł magistra pielęgniarstwa otwiera nowe możliwości oraz ma wpływ na  zwiększenie zarobków i atrakcyjną ścieżkę rozwoju zawodowego.

Absolwent posiada umiejętności:

 • posługiwania się zaawansowaną wiedzą z obszaru nauk medycznych i dziedzin pielęgniarskich w świadczeniu zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiej,
 • opracowywania i wdrażania programów edukacji terapeutycznej w chorobach przewlekłych,
 • samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach posiadanych kompetencji,
 • zlecania i interpretowania badań diagnostycznych w ramach posiadanych uprawnień,
 • ordynowania i wystawiania recept na leki, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne,
 • koordynowania opieki zdrowotnej nad pacjentem w systemie ochrony zdrowia,
 • zarządzania zespołami pielęgniarskimi w podmiotach leczniczych,
 • w zakresie metodyki i ewaluacji  kształcenia zawodowego,
 • w zakresie ustawicznego kształcenia zawodowego,
 • prowadzenia badań naukowych i wykorzystywania ich wyników  dla rozwoju praktyki pielęgniarskiej.

Perspektywy zawodowe /  Praca :

 • w podmiotach leczniczych (publicznych i niepublicznych) – kompetencje do kierowania i  zarządzania zespołami pielęgniarskimi,
 • praca na stanowiskach administracyjnych w podmiotach leczniczych  na których wykonuje się pracę  związaną z organizowaniem i nadzorem  udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej,
 • na Uczelni -  nauczanie zawodu pielęgniarki / pielęgniarza  lub nauczanie innych zawodów medycznych, których programy kształcenia wymagają współudziału pielęgniarki, prowadzenie prac naukowo-badawczych,
 • praca w podmiotach  administracji państwowej i samorządowej , których zakres działania obejmuje zadania z zakresu ochrony zdrowia, czy finansowania świadczeń opieki zdrowotnej,
 • prowadzenie indywidualnej praktyki zawodowej ( własna działalność gospodarcza).

Dyplom magistra  pielęgniarstwa uprawnia do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej.

Od 1 marca 2022 r. osoby kształcące się na kierunkach medycznych w tym na kierunku pielęgniarstwo, zobowiązane są poddać się szczepieniu przeciw COVID-19. Dotyczy to osób, które nie mają przeciwwskazań zdrowotnych.

(Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii - Dz.U. z 2021 r. poz.2398).

 Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek pielęgniarstwo mogą ubiegać się wyłącznie osoby posiadające dyplom licencjata pielęgniarstwa.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ranking ocen z dyplomów. 

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Kandydat po dokonaniu rejestracji w systemie IRK zobowiązany jest do złożenia (w formie papierowej), kompletu wymaganych dokumentów.
Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia - mimo, iż kandydat dokonał ważnej rejestracji i wniósł wymaganą opłatę rekrutacyjną.
Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.
Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać
tutaj.