• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Kierunek lekarski

Szczegóły
Kod UPH-W5-KL-JM
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Kierunek studiów Kierunek lekarski
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Jednolite magisterskie
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 60
Czas trwania 6 lat
Adres komisji rekrutacyjnej Centralny Punkt Obsługi Kandydata, ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69
Godziny otwarcia sekretariatu informacje na stronie głównej programu IRK
Wymagany dokument
 • Matura (kierunek lekarski)
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (04.05.2023 08:00 – 10.07.2023 20:00)

Opis kierunku

Studia na kierunku lekarskim są jednolitymi, stacjonarnymi studiami magisterskimi o profilu ogólnoakademickim, trwającymi 6 lat (12 semestrów).

Celem kształcenia na kierunku lekarskim jest:

 •       przekazanie studentom kompleksowej wiedzy z zakresu nauk medycznych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami medycznymi;
 • nabycie przez studentów umiejętności do wykonywania zawodu lekarza oraz planowania i realizacji postępowania profilaktycznego, diagnostycznego i leczniczego;
 • przygotowanie do kontynuacji nauki w szkole doktorskiej oraz kursów uzupełniających i dokształcających w różnych dziedzinach medycznych, a także uczestniczenia w badaniach w dziedzinie nauk medycznych;
 • przygotowanie do pracy zespołowej, kształtowanie świadomości i odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań.

Realizacja studiów na kierunku lekarskim daje możliwość przygotowania kadr medycznych, niezbędnych dla zachowania dobrego stanu zdrowia społeczeństwa, poprawy bezpieczeństwa socjalnego oraz długości i jakości życia społeczeństwa.

Po uzyskaniu dyplomu i odbyciu stażu podyplomowego oraz zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) absolwent kierunku lekarskiego może podjąć zatrudnienie w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, instytutach naukowo-badawczych oraz instytucjach zajmujących się pośrednictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

 Rekrutacja odbywa się wyłącznie na studia prowadzone w języku polskim i nie przewiduje się miejsc dla cudzoziemców.


Podstawa rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na kierunek lekarski jest uzyskanie z egzaminu maturalnego min. 30% punktów na poziomie rozszerzonym lub min. 60% punktów na poziomie podstawowym. Kandydat, który nie spełnia tych wymogów, otrzymuje 0 pkt z postępowania kwalifikacyjnego i nie może zostać zakwalifikowany do wpisania na listę rankingową.

Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie dwóch przedmiotów spośród:

1) obowiązkowo biologia (poziom rozszerzony) - waga przedmiotu 60%;

2) jeden przedmiotu do wyboru spośród: chemia (poziom rozszerzony) albo fizyka/fizyka i astronomia (poziom rozszerzony) albo matematyka (poziom podstawowy albo rozszerzony) - waga przedmiot 40%.

 • Ostateczna liczba punktów jaką otrzyma kandydat, liczona jest jako suma punktów z dwóch, wskazanych przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia, przedmiotów.
 • Jeżeli przyjęcie kandydatów z taką samą ostateczną liczbą punktów powodowałoby przekroczenie limitu przyjęć, o kolejności w tej grupie decyduje liczba punktów z przedmiotu biologia z pominięciem wagi.
 • Przedmioty, które mają być brane pod uwagę przy obliczaniu punktów wskazuje kandydat w momencie rejestracji w systemie IRK.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą (od 2005 do 2023 r.)

Podstawą kwalifikacji są wyniki z części  pisemnej egzaminu maturalnego przeliczone na punkty w następujący sposób:

 • wyniki egzaminów z biologii, chemii, fizyki/fizyki i astronomii oraz matematyki zdawanych na poziomie rozszerzonym, będą przeliczane na punkty kwalifikacyjne zgodnie z zasadą 1% = 1 punkt, a wyniki z matematyki zdanej na poziomie podstawowym zgodnie z zasadą 1% = 0,5 punktu. 

Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów kwalifikacyjnych wynosi 100.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Kandydaci, którzy posiadają tzw. „starą maturę”, zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii oraz z jednego przedmiotu do wyboru: chemia (poziom rozszerzony) albo fizyka/fizyka i astronomia (poziom rozszerzony) albo matematyka (poziom podstawowy albo poziom rozszerzony)

Kandydat wybiera jako dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia „zaświadczenie OKE dla osób posiadających starą maturę”, wpisuje wynik wyrażony w punktach z danego przedmiotu odnotowany na zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego.

Kandydaci nie wprowadzają żadnych ocen ze świadectwa dojrzałości

Wyniki przeliczone są na punkty w następujący sposób:

 • wyniki egzaminów z biologii, chemii, fizyki/fizyki i astronomii oraz matematyki zdawanych na poziomie rozszerzonym, będą przeliczane na punkty kwalifikacyjne zgodnie z zasadą 1% = 1 punkt, a wyniki z matematyki zdanej na poziomie podstawowym zgodnie z zasadą 1% = 0,5 punktu. 

Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów kwalifikacyjnych wynosi 100.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą zagraniczną i obywatelstwem polskim

Komisja rekrutacyjna, po złożeniu przez kandydata w systemie IRK skanów wymaganych dokumentów, dokonuje przeliczenia punktów/wyników z wybranego przedmiotu objętego egzaminem maturalnym, indywidualnie dla każdego kandydata, z uwzględnieniem skali ocen obowiązującej w kraju, z którego pochodzi kandydat.
Sposób przeliczania wyników uzyskanych na maturze przez kandydata z maturą zagraniczną dostosowany jest do systemu oceniania i obliczania wyników kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny w Polsce.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

W pierwszej kolejności na studia na kierunek lekarski przyjmowani są:

 • laureaci i finaliści przedmiotowej olimpiady stopnia centralnego z biologii;
 • laureaci przedmiotowych olimpiad stopnia centralnego z chemii, fizyki lub matematyki. 

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Terminy

Ogłoszenie wyników: 17 lipca 2023 r., godz. 14.00.

Przyjmowanie dokumentów

 • I termin: 18-24 lipca 2023 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I terminie): 27-31 lipca 2023 r.
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w II terminie): 03-08 sierpnia 2023 r.
 • IV termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w III terminie): 11-17sierpnia 2023 r.
 • kolejne terminy będą wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach.

Pełny terminarz rekrutacji na kierunek lekarski dostępny jest tutaj.

Wymagane dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać tutaj.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów. Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia. Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata przy ul. Żytniej 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69 i 0.70. , w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.