• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Kryminologia, studia stacjonarne I stopnia

Szczegóły
Kod UPH-W4-KRM-SL
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Kryminologia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Centralny Punkt Obsługi Kandydata, ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69
Godziny otwarcia sekretariatu informacje na stronie głównej programu IRK
Wymagany dokument
 • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Opis kierunku

Interesuje Cię problematyka przestępczości, lubisz czytać kryminały lub oglądać filmy o tematyce kryminalnej? Pasjonuje Cię praca w organach ścigania? Jeśli tak, Kryminologia jest kierunkiem właśnie dla Ciebie. Studia na kierunku Kryminologia zapewniają zdobycie wiedzy i umiejętności, pozwalających zrozumieć zjawiska społeczne związane z szeroko rozumianą przestępczością, ofiarą i sprawcą. Uczestnicząc w zajęciach warsztatowych w Pracowni Kryminalistycznej studenci mają możliwość zgłębienia problematyki z zakresu taktyki i techniki kryminalistycznej, a także poznać tajniki praktycznego użycia broni palnej.

Studia zapewniają wszechstronne przygotowanie do podjęcia pracy lub służby w organach oraz instytucjach, których działalność obejmuje zapobieganie i zwalczanie przestępczości, takich jak: Policja, prokuratura, służba więzienna i kuratorska, ABW, Służba Celna, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, ośrodki pomocy społecznej, centra pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej, Inspekcja Ochrony Środowiska, Straż Leśna, Państwowa Straż Rybacka oraz inne instytucje rządowe, samorządowe i pozarządowe. Absolwent przygotowany jest do samodoskonalenia się i pracy naukowo-badawczej, w tym kontynuacji edukacji na studiach drugiego stopnia (magisterskich).

Interdyscyplinarna projekcja badawcza strategii kryminologii stanowi w praktyce umiejętność rozwiązywania problemów dotyczących naruszeń ładu i bezpieczeństwa osobowego, społecznego i środowiskowego, jest nowym spojrzeniem na sytuacje ryzykowne – wiktymogenne mające istotne znaczenie dla wolności jednostki, społecznego rozwoju i jedności świata przyrodniczego. Ponadto w toku studiów student poznaje nowoczesne metody wykrywania przestępstw, w tym typowania ich sprawców, a także prawidłowego zabezpieczania śladów i dowodów.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub modułu fakultatywnego w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Podstawa rekrutacji

Ostateczna liczba punktów jaką otrzyma kandydat, liczona jest jako suma punktów z dwóch przedmiotów spośród: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Przedmioty, które mają być brane pod uwagę przy obliczaniu punktów wskazuje kandydat w momencie rejestracji w systemie IRK.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą (od 2005 do 2023 r.)

Podstawą kwalifikacji są wyniki z części  pisemnej egzaminu maturalnego przeliczone na punkty w następujący sposób:

 • liczba punktów procentowych uzyskanych z przedmiotu na poziomie  podstawowym, według zasady 1%=1 pkt, albo liczba punktów uzyskanych z przedmiotu na poziomie rozszerzonym, pomnożona przez 2.

W związku z powyższym kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.
Zapis "zwolniony" na świadectwie maturalnym uzyskany w części zewnętrznej egzaminu jest równoznaczny z uzyskaniem przez kandydata maksymalnej liczby punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Podstawą kwalifikacji są oceny z egzaminu dojrzałości (część pisemna i ustna) przeliczone na punkty zgodnie z zasadą:
- 6,0 – 100 pkt
- 5,0 – 90 pkt
- 4,0 – 70 pkt
- 3,0 – 50 pkt
- 2,0 – 30 pkt
Ostateczny wynik jest sumą punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z danego przedmiotu na świadectwie dojrzałości. Kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą zagraniczną

Komisja rekrutacyjna, po złożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów, dokonuje przeliczenia punktów/wyników z wybranego przedmiotu objętego egzaminem maturalnym, indywidualnie dla każdego kandydata, z uwzględnieniem skali ocen obowiązującej w kraju, z którego pochodzi kandydat.
Sposób przeliczania wyników uzyskanych na maturze przez kandydata z maturą zagraniczną dostosowany jest do systemu oceniania i obliczania wyników kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny w Polsce.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego:
 • Olimpiady Biologicznej,
 • Olimpiady Geograficznej,
 • Olimpiady Historycznej,
 • Olimpiady Języka Angielskiego,
 • Olimpiady Języka Niemieckiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać tutaj.

Kandydat zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów. Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia. Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata przy ul. Żytniej 39, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.