• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Bezpieczeństwo informacyjne, studia stacjonarne I stopnia

Szczegóły
Kod UPH-W4-BI-SL
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Bezpieczeństwo informacyjne
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Centralny Punkt Obsługi Kandydata, ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69
Godziny otwarcia sekretariatu informacje na stronie głównej programu IRK
Wymagany dokument
 • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Opis kierunku

Studia na kierunku bezpieczeństwo informacyjne adresowane są do maturzystów zainteresowanych najnowszymi zdobyczami cyfryzacji, chcących zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa,  ochrony informacji i przeciwdziałania walce informacyjnej. Kierunek adresowany jest do osób, które w przyszłości chciałyby pracować na stanowiskach specjalistycznych i eksperckich w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz przeciwdziałania zagrożeniom informacyjnym.

Kształcenie na kierunku bezpieczeństwo informacyjne obejmuje wiedzę z zakresu bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych, strategii i programów cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa i zarządzania bazami danych, zagrożeń bezpieczeństwa informacyjnego, ochrony danych osobowych oraz zapobiegania i zwalczania cyberprzestępczości.

Bezpieczeństwo informacyjne to kierunek interdyscyplinarny, a zaproponowane  moduły kształcenia pozwalają na kształtowanie sylwetki absolwenta świadomego zagrożeń we współczesnym świecie, gotowego do podjęcia pracy zawodowej lub rozwijania dalszej kariery naukowej w szkole doktorskiej. Studia na kierunku bezpieczeństwo informacyjne  pozwolą studentom na rozwijanie zainteresowania problematyką bezpieczeństwa, zarządzania informacją oraz informacyjnego wymiaru działalności, jak również zaspokoją ich  dążenia do samodoskonalenia i samorozwoju.

Absolwent posiada następujące umiejętności:

 • analizuje i rozwiązuje konkretne problemy związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa  i komórki organizacyjnej urzędu administracji publicznej,
 • uczestniczy w przygotowywaniu planów dotyczących zarządzania i ochrony informacji w przedsiębiorstwie lub urzędzie administracji publicznej,
 • doskonali umiejętności związane z myśleniem kreatywnym i przedsiębiorczym,
 • jest świadomy konieczności stosowania zasad deontologii zawodowej w praktyce,
 • sporządza projekty systemów zabezpieczeń i kontroli obiegu informacji,
 • przygotowuje analizy  pisemne  lub ustne wybranych  problemów  wiążących  się z zabezpieczeniem systemów zbiorów danych w przedsiębiorstwie  lub urzędzie administracji publicznej,
 • doskonali umiejętności językowe związane z posługiwaniem się terminologią z zakresu  bezpieczeństwa  informacyjnego  oraz systemów bezpieczeństwa informacji i językiem obcym.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo informacyjne absolwent posiada następujące kompetencje społeczne:

 • potrafi zająć i uzasadnić stanowisko w sprawie planowanych do wdrożenia  i funkcjonujących systemów gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji w przedsiębiorstwie lub urzędzie administracji publicznej,
 • potrafi określić sposób zdobycia wiedzy dotyczącej  praktycznych  problemów  funkcjonowania systemów bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa informacyjnego,
 • potrafi zaproponować rozwiązanie skomplikowanego problemu w procesie ochrony informacji posługując się narzędziami właściwymi dla nauk o bezpieczeństwie.

Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach organizacyjnych administracji samorządowej i państwowej oraz w publicznych i prywatnych podmiotach gospodarczych na stanowiskach związanych z  zarządzaniem informacją oraz zapewnianiem jej właściwego i bezpiecznego wykorzystania.

OFEROWANE MODUŁY:

 • Moduł fakultatywny 1 – bezpieczeństwo informacyjne w administracji publicznej,
 • Moduł fakultatywny 2 – bezpieczeństwo informacyjne w przedsiębiorstwie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub modułu w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Podstawa rekrutacji

Ostateczna liczba punktów jaką otrzyma kandydat, liczona jest jako suma punktów z dwóch przedmiotów spośród: fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Przedmioty, które mają być brane pod uwagę przy obliczaniu punktów wskazuje kandydat w momencie rejestracji w systemie IRK.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą (od 2005 do 2023 r.)

Podstawą kwalifikacji są wyniki z części  pisemnej egzaminu maturalnego przeliczone na punkty w następujący sposób:

 • liczba punktów procentowych uzyskanych z przedmiotu na poziomie  podstawowym, według zasady 1%=1 pkt, albo liczba punktów uzyskanych z przedmiotu na poziomie rozszerzonym, pomnożona przez 2.

W związku z powyższym kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.
Zapis "zwolniony" na świadectwie maturalnym uzyskany w części zewnętrznej egzaminu jest równoznaczny z uzyskaniem przez kandydata maksymalnej liczby punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Podstawą kwalifikacji są oceny z egzaminu dojrzałości (część pisemna i ustna) przeliczone na punkty zgodnie z zasadą:
- 6,0 – 100 pkt
- 5,0 – 90 pkt
- 4,0 – 70 pkt
- 3,0 – 50 pkt
- 2,0 – 30 pkt
Ostateczny wynik jest sumą punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z danego przedmiotu na świadectwie dojrzałości. Kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą zagraniczną

Komisja rekrutacyjna, po złożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów, dokonuje przeliczenia punktów/wyników z wybranego przedmiotu objętego egzaminem maturalnym, indywidualnie dla każdego kandydata, z uwzględnieniem skali ocen obowiązującej w kraju, z którego pochodzi kandydat.
Sposób przeliczania wyników uzyskanych na maturze przez kandydata z maturą zagraniczną dostosowany jest do systemu oceniania i obliczania wyników kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny w Polsce.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego:
 • Olimpiady Geograficznej,
 • Olimpiady Historycznej,
 • Olimpiady Informatycznej,
 • Olimpiady Języka Angielskiego,
 • Olimpiady Języka Niemieckiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego,
 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności,
 • Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym,
 • Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać tutaj.

Kandydat zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów. Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia. Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata przy ul. Żytniej 39, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.