• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Chemia, studia stacjonarne I stopnia

Szczegóły
Kod UPH-W3-CHEM-SL
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Kierunek studiów Chemia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Centralny Punkt Obsługi Kandydata, ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69
Godziny otwarcia sekretariatu informacje na stronie głównej programu IRK
Wymagany dokument
 • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

OPIS KIERUNKU

Studia pierwszego stopnia na kierunku chemia przygotowują do pracy zawodowej, dalszego kształcenia w kraju i za granicą oraz ułatwiają mobilność.
Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata.

Tytuł licencjata po ukończeniu studiów na kierunku chemia gwarantuje:

 • wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień chemii opartej na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych;
 • wiedzę i umiejętności z przedmiotów kierunkowych m.in.: chemia nieorganiczna, chemia organiczna, chemia fizyczna, chemia analityczna i analiza instrumentalna;
 • podstawową wiedzę i umiejętności obejmujące przygotowanie zawodowe;
 • wiedzę i umiejętności pozwalające na prawidłowe rozumienie procesów chemicznych zachodzących w gospodarce i przyrodzie, tak aby w pracy zawodowej kierować się zasadami zrównoważonego rozwoju, a także bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych i postępowania z odpadami;
 • umiejętności praktyczne zdobyte podczas zajęć laboratoryjnych i praktyki zawodowej;
 • umiejętność samokształcenia, wyszukiwania informacji ich krytycznej oceny i przetwarzania;
 • znajomość technologii informacyjnej i jej zastosowanie w chemii;
 • umiejętność komunikowania się w słowie i w piśmie w co najmniej jednym obcym języku europejskim na poziomie biegłości B2 ESOKIRE, a także posługiwania się językiem specjalistycznym w zakresie chemii;
 • przygotowanie do kontynuowanie nauki na studiach II stopnia w uczelniach w kraju i za granicą.

Całokształt działalności na studiach ukształtuje u studentów chemii kompetencje społeczne oparte na odpowiedzialności, otwartości, tolerancyjności, wrażliwości, aktywności społecznej oraz uczulenie na aspekty etyczne.

Oferta edukacyjna na studiach I stopnia obejmuje dwie specjalności. Wybór określonej specjalności następuje po pierwszym semestrze studiów według ustalonych zasad.

Absolwent kierunku chemia specjalność analityka chemiczna zdobędzie ukierunkowaną wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych technik analitycznych, statystyki chemicznej i praktyki pomiarowej, preparatyki i analityki kosmetyków, toksykologii, chemii sądowej, analizy śladowej, chemii biomedycznej i in. Wykształcone kompetencje pozwolą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zarówno państwowych jak i prywatnych związanych z przemysłem: chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, włókienniczym, itp., w rolnictwie, a także drobnej wytwórczości, administracji. Istniej też możliwość zatrudnienia w laboratoriach medycznych, farmaceutycznych i jednostek naukowo-badawczych, a także laboratoriach specyficznych dla służb mundurowych, takich jak analiz sądowych, kryminalistycznych oraz celnych. Absolwent jest przygotowany do odjęcia studiów II stopnia.
Absolwent kierunku chemia, specjalność nauczanie chemii i przyrody zdobywa przygotowanie merytoryczne w zakresie chemii i przyrody, psychologiczno-pedagogiczne, z podstaw dydaktyki i emisji głosu, przygotowanie dydaktyczne do nauczenia przedmiotu chemia i przyroda w szkole podstawowej, w tym także w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami oraz przygotowanie w ramach nauczycielskiej praktyki zawodowej. Program studiów jest zgodny z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub specjalności w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Podstawa rekrutacji

Ostateczna liczba punktów jaką otrzyma kandydat, liczona jest jako suma punktów z dwóch przedmiotów spośród: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy,matematyka.
Przedmioty, które mają być brane pod uwagę przy obliczaniu punktów wskazuje kandydat w momencie rejestracji w systemie IRK.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od 2005 do 2023 r.)

Podstawą kwalifikacji są wyniki z części  pisemnej egzaminu maturalnego przeliczone na punkty w następujący sposób:

 • liczba punktów procentowych uzyskanych z przedmiotu na poziomie  podstawowym, według zasady 1%=1 pkt, albo liczba punktów uzyskanych z przedmiotu na poziomie rozszerzonym, pomnożona przez 2.

W związku z powyższym kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.
Zapis "zwolniony" na świadectwie maturalnym uzyskany w części zewnętrznej egzaminu jest równoznaczny z uzyskaniem przez kandydata maksymalnej liczby punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Podstawą kwalifikacji są oceny z egzaminu dojrzałości (część pisemna i ustna) przeliczone na punkty zgodnie z zasadą:
- 6,0 – 100 pkt
- 5,0 – 90 pkt
- 4,0 – 70 pkt
- 3,0 – 50 pkt
- 2,0 – 30 pkt
Ostateczny wynik jest sumą punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z danego przedmiotu na świadectwie dojrzałości. Kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą zagraniczną

Komisja rekrutacyjna, po złożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów, dokonuje przeliczenia punktów/wyników z wybranego przedmiotu objętego egzaminem maturalnym, indywidualnie dla każdego kandydata, z uwzględnieniem skali ocen obowiązującej w kraju, z którego pochodzi kandydat.
Sposób przeliczania wyników uzyskanych na maturze przez kandydata z maturą zagraniczną dostosowany jest do systemu oceniania i obliczania wyników kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny w Polsce.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:

 • Olimpiady Biologicznej,
 • Olimpiady Chemicznej,
 • Olimpiady Fizycznej,
 • Olimpiady Informatycznej,
 • Olimpiady Matematycznej.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać tutaj.

Kandydat zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów. Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia. Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata przy ul. Żytniej 39, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.