• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Infobrokerstwo i nowoczesna biurowość, studia stacjonarne I stopnia

Szczegóły
Kod UPH-W2-IBNB-SL
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Humanistycznych
Kierunek studiów Infobrokerstwo i nowoczesna biurowość
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Centralny Punkt Obsługi Kandydata, ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69
Godziny otwarcia sekretariatu informacje na stronie głównej programu IRK
Wymagany dokument
 • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Opis kierunku

Infobrokerstwo i nowoczesna biurowość to licencjackie studia o profilu praktycznym, które przygotowują do pracy z wszelakiego typu zapisami informacji i zarządzania nimi w realiach społeczeństwa informacyjnego. Absolwent uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do działań zawodowych związanych z autoryzacją, pozyskiwaniem, przetwarzaniem oraz udostępnianiem informacji w warunkach gwałtownego rozwoju technologii teleinformatycznych. Poznaje techniki składające się na obsługę organizacji biurokratycznych, nadzór nad produkcją, obiegiem i przetwarzaniem dokumentacji.

Po zakończeniu kształcenia w semestrze pierwszym, w każdym kolejnym semestrze student dokonuje wyboru jednego spośród dwóch, ujętych w programie studiów modułów fakultatywnych. Moduł fakultatywny obejmuje grupę przedmiotów stwarzających możliwość nabycia zaawansowanej wiedzy, umiejętności i specjalistycznych kompetencji zawodowych.
Moduł 1 obejmuje przedmioty dotyczące specyfiki działalności w zakresie zarządzania informacją i jej nośnikami.
Moduł 2 obejmuje przedmioty związane z opanowaniem technik pozwalających na obsługę biur różnego typu funkcjonujących współcześnie.
Studia przygotowują do pracy jako:

 • broker informacji, researcher w mediach tradycyjnych i online,
 • urzędnik biur wszelakiego typu,
 • zarządca dokumentacji (records manager),
 • specjalista w zakresie systemów kancelaryjnych i koordynator czynności kancelaryjnych,
 • dokumentalista w administracji rządowej i samorządowej oraz w organizacjach drugiego i trzeciego sektora,
 • opiekun bieżących repozytoriów zapisów informacji,
 • analityk serwisów internetowych,
 • prowadzący działalność usługową w zakresie poszukiwania, przetwarzania i udostępniania zapisów informacji.

Studia przygotowują również do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub specjalności w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Podstawa rekrutacji

Ostateczna liczba punktów jaką otrzyma kandydat, liczona jest jako suma punktów z dwóch przedmiotów spośród: geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie.

Przedmioty, które mają być brane pod uwagę przy obliczaniu punktów wskazuje kandydat w momencie rejestracji w systemie IRK.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą (od 2005 do 2023 r.)

Podstawą kwalifikacji są wyniki z części  pisemnej egzaminu maturalnego przeliczone na punkty w następujący sposób:

 • liczba punktów procentowych uzyskanych z przedmiotu na poziomie  podstawowym, według zasady 1%=1 pkt, albo liczba punktów uzyskanych z przedmiotu na poziomie rozszerzonym, pomnożona przez 2.

W związku z powyższym kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.
Zapis "zwolniony" na świadectwie maturalnym uzyskany w części zewnętrznej egzaminu jest równoznaczny z uzyskaniem przez kandydata maksymalnej liczby punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Podstawą kwalifikacji są oceny z egzaminu dojrzałości (część pisemna i ustna) przeliczone na punkty zgodnie z zasadą:
- 6,0 – 100 pkt
- 5,0 – 90 pkt
- 4,0 – 70 pkt
- 3,0 – 50 pkt
- 2,0 – 30 pkt
Ostateczny wynik jest sumą punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z danego przedmiotu na świadectwie dojrzałości. Kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą zagraniczną

Komisja rekrutacyjna, po złożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów, dokonuje przeliczenia punktów/wyników z wybranego przedmiotu objętego egzaminem maturalnym, indywidualnie dla każdego kandydata, z uwzględnieniem skali ocen obowiązującej w kraju, z którego pochodzi kandydat.
Sposób przeliczania wyników uzyskanych na maturze przez kandydata z maturą zagraniczną dostosowany jest do systemu oceniania i obliczania wyników kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny w Polsce.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są:
 • laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego:
             - Olimpiady Historycznej,
          - Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
          - Olimpiady Losy żołnierza i dzieje oręza polskiego,
          - Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
          - Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie,
 • laureaci:
  - Konkursu Historycznego w Grodnie o nazwie "Dzieje Polski",
  - Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy  Historycznej.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać tutaj.

Kandydat zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów. Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia. Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata przy ul. Żytniej 39, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.