• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Prawo, studia stacjonarne jednolite magisterskie

Szczegóły
Kod UPH-PRA-SJ
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Prawo
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Jednolite magisterskie
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 5 lat
Adres komisji rekrutacyjnej Centralny Punkt Obsługi Kandydata, ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69, 0.70
Godziny otwarcia sekretariatu informacje na stronie głownej programu IRK
Adres WWW https://ws.uph.edu.pl
Wymagany dokument
  • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Opis kierunku

Studia 5-letnie jednolite magisterskie o profilu praktycznym na kierunku prawo umożliwiają (po odbyciu odpowiedniej aplikacji) wykonywanie zawodu sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego, notariusza i komornika. Absolwenci kierunku prawo mogą podejmować zatrudnienie w urzędach, sądach, kancelariach prawnych, Policji, bankach, instytucjach finansowych i organizacjach pozarządowych – na stanowiskach wymagających posiadania wiedzy prawniczej. Posiadają również odpowiednią wiedzę i praktyczne umiejętności ułatwiające podjęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

W trakcie studiów absolwent nabywa wiedzę z zakresu nauk prawnych, umiejętności praktyczne w obszarze stosowania prawa, identyfikowania i rozwiązywania problemów prawnych z wykorzystaniem narzędzi zgodnych z regułami sztuki prawniczej, w tym dorobku doktryny i orzecznictwa. Absolwent potrafi również analizować prawne aspekty przemian politycznych, ustrojowych, społecznych i gospodarczych, dzięki czemu posiada kwalifikacje ułatwiające podejmowanie aktywności w życiu publicznym.

Studia na kierunku prawo kształcą w zakresie zdolności myślenia abstrakcyjnego i analitycznego, uczą hierarchizowania możliwych rozwiązań i skutków oraz podejmowania decyzji. Przygotowują do pracy indywidualnej i grupowej oraz rozwiązywania problemów zawodowych.

Studia na kierunku prawo realizowane są jako profil praktyczny. Zajęcia prowadzone są głównie w formie warsztatowej i nastawione na rozwiązywanie praktycznych problemów prawnych. Student pozyskuje umiejętności w obszarze komunikacji interpersonalnej, retoryki i negocjacji. Realizuje w ramach studiów praktykę zawodową o łącznym wymiarze 6 miesięcy (960 godzin). Praktyki są prowadzone w sądach, prokuraturach, kancelariach prawnych, urzędach oraz przedsiębiorstwach, w których strukturze których występuje dział prawny lub dział kadr.

Po ukończeniu kształcenia w semestrze szóstym student dokonuje wyboru jednego spośród trzech ujętych w programie studiów modułów fakultatywnych. Moduły fakultatywne obejmują grupy przedmiotów stwarzających możliwość nabycia zaawansowanej wiedzy, umiejętności i specjalistycznych kompetencji zawodowych. W zależności od rodzaju wybranego modułu student może pozyskać dodatkowe kwalifikacje w obszarze prawa cywilnego, prawa karnego, bądź też prawa administracyjnego, gospodarczego i finansowego.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub modułu w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Podstawa rekrutacji

Ostateczna liczba punktów jaką otrzyma kandydat, liczona jest jako suma punktów z dwóch przedmiotów spośród: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Przedmioty, które mają być brane pod uwagę przy obliczaniu punktów wskazuje kandydat w momencie rejestracji w systemie IRK.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą (od 2005 do 2023 r.)

Podstawą kwalifikacji są wyniki z części  pisemnej egzaminu maturalnego przeliczone na punkty w następujący sposób:

  • liczba punktów procentowych uzyskanych z przedmiotu na poziomie  podstawowym, według zasady 1%=1 pkt, albo liczba punktów uzyskanych z przedmiotu na poziomie rozszerzonym, pomnożona przez 2.

W związku z powyższym kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.
Zapis "zwolniony" na świadectwie maturalnym uzyskany w części zewnętrznej egzaminu jest równoznaczny z uzyskaniem przez kandydata maksymalnej liczby punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Podstawą kwalifikacji są oceny z egzaminu dojrzałości (część pisemna i ustna) przeliczone na punkty zgodnie z zasadą:
- 6,0 – 100 pkt
- 5,0 – 90 pkt
- 4,0 – 70 pkt
- 3,0 – 50 pkt
- 2,0 – 30 pkt
Ostateczny wynik jest sumą punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z danego przedmiotu na świadectwie dojrzałości. Kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą zagraniczną

Komisja rekrutacyjna, po złożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów, dokonuje przeliczenia punktów/wyników z wybranego przedmiotu objętego egzaminem maturalnym, indywidualnie dla każdego kandydata, z uwzględnieniem skali ocen obowiązującej w kraju, z którego pochodzi kandydat.
Sposób przeliczania wyników uzyskanych na maturze przez kandydata z maturą zagraniczną dostosowany jest do systemu oceniania i obliczania wyników kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny w Polsce.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać tutaj.

Kandydat zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów. Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia. Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata przy ul. Żytniej 39, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.