• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Logopedia, studia stacjonarne II stopnia

Szczegóły
Kod UPH-LG-SU
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Humanistycznych
Kierunek studiów Logopedia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Centralny Punkt Obsługi Kandydata, ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69, 0.70
Godziny otwarcia sekretariatu informacje na stronie głównej programu IRK
Adres WWW https://wh.uph.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Studia wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Opis kierunku

Kierunek jest adresowany do osób, które ukończyły studia licencjackie z logopedii, logopedii z audiologią lub kierunków pokrewnych, posiadają uprawnienia nauczycielskie i chcą zdobyć pełne kwalifikacje zawodowe.

Studia drugiego stopnia (magisterskie) są studiami stacjonarnymi o profilu praktycznym i trwają 4 semestry. Umożliwiają poszerzenie wiedzy z zakresu zachowań językowych, zaburzeń mowy, słuchu, zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego, metodologii badań logopedycznych oraz nabycie wielu umiejętności praktycznych. Realizowany jest także moduł psychologiczno-pedagogiczny przygotowujący do wykonywania zawodu nauczyciela. Proponujemy dwie specjalności: neurologopedyczną i gerontologopedyczną, które umożliwiają zdobycie specjalizacji najbardziej poszukiwanych na rynku pracy.

Oferujemy bardzo atrakcyjne warunki studiowania – nowy i nowocześnie wyposażony budynek Wydziału Nauk Humanistycznych, w którym mieści się Ośrodek Logopedyczny i Studencka Poradnia Logopedyczna, w sąsiednim budynku świetnie wyposażona, nowoczesna Biblioteka Główna, obok Centrum Diagnozy i Terapii Logopedycznej. Znakomita kadra naukowa, doświadczeni logopedzi praktycy i lekarze gwarantują doskonałe przygotowanie zawodowe.

Absolwent studiów II stopnia logopedii jest przygotowany także do prowadzenia badań naukowych i kontynuowania edukacji na studiach doktoranckich oraz do zdobywania odpowiednich specjalizacji regulujących awanse zawodowe pracowników służby zdrowia.
Ukończenie studiów stanowi podstawę do zatrudnienia we wszystkich placówkach logopedycznych resortu oświaty i zdrowia, mediach oraz prowadzenia prywatnej działalności w ramach usług logopedycznych.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub specjalności w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Zasady kwalifikacji

O przyjęcia na studia drugiego stopnia na kierunek logopedia mogą ubiegać się wyłącznie absolwenci kierunku logopedia lub logopedia z audiologią lub  pokrewnego kierunku studiów, posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskane zgodnie z przepisami prawa określonymi standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Za kierunki pokrewne uważa się kierunki z uprawnieniami nauczycielskimi: logopedia ogólna z różnymi specjalnościami np. logopedią kliniczną, logopedię szkolną oraz specjalności logopedyczne na kierunkach filologicznych, pedagogicznych, medycznych (np. język polski z logopedią, nauczanie wczesnoszkolne z logopedią, pedagogika specjalna z logopedią.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ranking ocen z:

 • dyplomów - w przypadku absolwentów kierunku logopedia lub logopedia z audiologią,

albo

 • rozmowy kwalifikacyjnej - w przypadku absolwentów kierunków pokrewnych.

Osoby, które z tytułu ukończonych studiów mają wątpliwości co do uzyskanych uprawnień, proszone są o kontakt z Działem Organizacji Studiów, tel. 25/643 19 21, 643 19 24.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w budynku Wydziału Nauk Humanistycznego przy ul. Żytniej 39  w terminie określonym na stronie startowej programu IRK.

Miejsce ogłoszenia wyników

 Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Kandydat po dokonaniu rejestracji w systemie IRK zobowiązany jest do złożenia (w formie papierowej), kompletu wymaganych dokumentów.
Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia - mimo, iż kandydat dokonał ważnej rejestracji i wniósł wymaganą opłatę rekrutacyjną.
Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.

Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać tutaj.

Dodatkowe informacje

 1. Podstawy językoznawstwa (charakterystyka podsystemów języka, terminy: morfem, fonem, zdanie i inne jednostki składniowe oraz tekst, dyskurs, dialog, narracja, komunikacja językowa, kompetencja językowa oraz komunikacyjna i odpowiednie sprawności).
 2. Klasyfikacje zaburzeń mowy (językoznawcze, medyczne, przyczynowo-objawowe).
 3. Klasyfikacje wad wymowy (L. Kaczmarek, T. Kania, B. Ostapiuk i in.).
 4. Rozwój mowy dziecka (model L. Kaczmarka, M. Zarębiny i in.).
 5. Zaburzenia rozwoju mowy (specyficzne i niespecyficzne, alalie, SLI) – postępowanie logopedyczne.
 6. Wady wymowy – postępowanie logopedyczne.
 7. Niepłynność mówienia – postępowanie logopedyczne.
 8. Zaburzenia słuchu – przyczyny, objawy, diagnostyka, postępowanie logopedyczne.
 9.  Afazja – przyczyny, objawy, diagnostyka, postępowanie logopedyczne.
 10.  Autyzm– przyczyny, objawy, diagnostyka, postępowanie logopedyczne.
 11. Trudności w czytaniu i pisaniu – przyczyny, objawy, diagnostyka, postępowanie logopedyczne.
 12. Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego.
 13. Neurologiczne przyczyny zaburzeń mowy.
 14. Psychiatryczne uwarunkowania zaburzeń mowy.
 15. Anatomia, fizjologia i patologia aparatu mowy.
 16. Anatomia, fizjologia i patologia narządu słuchu – metody diagnostyczne.
 17. Dydaktyka postępowania logopedycznego.
 18. Metodyka postępowania logopedycznego.
 19. Zasady prawidłowej dykcji i techniki mówienia.
 20. Rozwój myślenia dziecka.