• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Kosmetologia, studia stacjonarne I stopnia

Szczegóły
Kod P-UPH-W5-KOS-SL
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Kierunek studiów Kosmetologia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Centralny Punkt Obsługi Kandydata, ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69
Godziny otwarcia sekretariatu informacje na stronie głównej programu IRK
Wymagany dokument
 • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Opis kierunku

Kierunek KOSMETOLOGIA, studia licencjackie pierwszego stopnia, o profilu praktycznym prowadzony jest na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu.

Wydział dysponuje doskonałą bazą dydaktyczną, np.: Pracownią Kosmetologii, Pracownią Wizażu, Pracownią Podologii.
Pracownia KOSMETOLOGII wyposażona jest w nowoczesny sprzęt, umożliwiający między innymi wykonanie zabiegów, takich jak: MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA, RADIOFREKWENCJA-RF BIOLASER, LIPOSUKCJA ULTRADŹWIĘKOWA, LIPOSUKCJA ULTRADŹWIĘKOWA IR+, KAWITACJA LED, SONOFOREZA LED, TERAPIA JONOWA, OXYBRAZJA, INFUZJA TLENOWA.

Na tym kierunku można realizować swoje pasje oraz marzenia, a na dalszych etapach życia znaleźć wymarzoną pracę.
Absolwenci kierunku kosmetologia posiadają umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej oraz wiedzę szczegółową z zakresu kosmetologii, w szczególności obejmującą problematykę kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej, leczniczej oraz receptury kosmetycznej i środków zapachowych.
Przyszli kosmetolodzy nabędą praktyczne umiejętności skutecznego wykorzystywania zdobytej wiedzy oraz jej doskonalenia.
Absolwenci kierunku kosmetologia są przygotowani do samodzielnego pełnienia roli zawodowej zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej w gabinetach kosmetologicznych o pełnym zakresie świadczonych usług.
Profesjonalna kadra dydaktyczna zatrudniona na kierunku kosmetologia dba o urozmaicenie procesu kształcenia dzięki czemu studenci maja możliwość uczestnictwa w licznych zajęciach, certyfikowanych kursach oraz szkoleniach,  wychodzących znacznie poza standardowy program kształcenia.

Po ukończeniu 3-letnich studiów pierwszego stopnia absolwent kierunku Kosmetologia posiada umiejętności:

 • umiejętnego przeprowadzenia wywiadu kosmetologicznego, pozwalającego na wstępną diagnozę decydującą o dalszym postępowaniu,
 • ustalenia rodzaju zabiegu kosmetologicznego zgodnie ze wcześniejszym rozpoznaniem oraz uzasadnienia wyboru zabiegu odpowiedniego dla jego potrzeb pielęgnacyjnych, profilaktycznych, korekcyjnych lub upiększających,
 • poprawnego wykonania zabiegów kosmetologicznych, pielęgnacyjnych i upiększających twarz, szyję i dekolt,
 • prawidłowego wykonania zabiegu pielęgnacyjnego ciała, w tym zapobiegające oraz zmniejszające otyłość, cellulit i rozstępy skórne,
 • prawidłowego odczytania receptury danego kosmetyku i ustalić jego odpowiednie zastosowanie,
 • ścisłej współpracy z lekarzem specjalistą w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo.

Absolwent kierunku kosmetologia przygotowany jest do realizacji następujących działań oraz wykorzystywania w praktyce zawodowej poniższych kompetencji:

 • planowania rodzajów zabiegów kosmetycznych i stosowania kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem,
 • wykonywania zabiegów z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
 • obsługiwania aparatów i urządzeń stosowanych w kosmetyce,
 • sporządzania i stosowania preparatów niezbędnych do wykonywania zabiegów kosmetycznych,
 • określania wpływu preparatów kosmetycznych na skórę i organizm człowieka,
 • diagnozowania stanu skóry oraz przydatków skórnych,
 • wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
 • wykorzystywania informacji o nowościach i trendach rozwojowych w kosmetyce i kosmetologii;

Absolwenci kierunku KOSMETOLOGIA mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • - klinikach dermatologii i medycyny estetycznej, przy ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
 • ośrodkach SPA i odnowy biologicznej,
 • gabinetach, salonach, instytutach kosmetycznych/ kosmetologicznych,
 • laboratoriach firm farmaceutycznych i kosmetycznych,
 • firmach kosmetycznych (działy dystrybucji i sprzedaży kosmetyków oraz szkoleń i kontroli jakości),
 • sieciach dystrybucji kosmetyków jako sprzedawcy, konsultanci i doradcy klienta,
 • redakcjach profesjonalnych pism, podejmujących problematykę kosmetologii i kosmetyki,
 • szkołach kosmetycznych,
 • organizacjach zajmujących się promocją zdrowia.

KOSMETOLOG TO ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ I CIEKAWYMI PERSPEKTYWAMI

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Podstawa rekrutacji

Ostateczna liczba punktów jaką otrzyma kandydat, liczona jest jako suma punktów z dwóch przedmiotów spośród: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka.

Przedmioty, które mają być brane pod uwagę przy obliczaniu punktów wskazuje kandydat w momencie rejestracji w systemie IRK.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą (od 2005 do 2023 r.)

Podstawą kwalifikacji są wyniki z części  pisemnej egzaminu maturalnego przeliczone na punkty w następujący sposób:

 • liczba punktów procentowych uzyskanych z przedmiotu na poziomie  podstawowym, według zasady 1%=1 pkt, albo liczba punktów uzyskanych z przedmiotu na poziomie rozszerzonym, pomnożona przez 2.

W związku z powyższym kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.
Zapis "zwolniony" na świadectwie maturalnym uzyskany w części zewnętrznej egzaminu jest równoznaczny z uzyskaniem przez kandydata maksymalnej liczby punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Podstawą kwalifikacji są oceny z egzaminu dojrzałości (część pisemna i ustna) przeliczone na punkty zgodnie z zasadą:
- 6,0 – 100 pkt
- 5,0 – 90 pkt
- 4,0 – 70 pkt
- 3,0 – 50 pkt
- 2,0 – 30 pkt
Ostateczny wynik jest sumą punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z danego przedmiotu na świadectwie dojrzałości. Kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą zagraniczną

Komisja rekrutacyjna, po złożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów, dokonuje przeliczenia punktów/wyników z wybranego przedmiotu objętego egzaminem maturalnym, indywidualnie dla każdego kandydata, z uwzględnieniem skali ocen obowiązującej w kraju, z którego pochodzi kandydat.
Sposób przeliczania wyników uzyskanych na maturze przez kandydata z maturą zagraniczną dostosowany jest do systemu oceniania i obliczania wyników kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny w Polsce.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać tutaj.

WAŻNE!  Osoba przyjęta na studia zobowiązana jest do złożenia, w Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, kserokopii dokumentu potwierdzającego odbycie szczepienia przeciwko WZW typu B. Zaświadczenie należy dostarczyć w terminie podanym w informacji o przyjęciu na studia.

Kandydat zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów. Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia. Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata przy ul. Żytniej 39, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.