• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Sztuki plastyczne, studia stacjonarne I stopnia

Szczegóły
Kod P-UPH-W2-SP-SL
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Humanistycznych
Kierunek studiów Sztuki plastyczne
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Centralny Punkt Obsługi Kandydata, ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69
Godziny otwarcia sekretariatu informacje na stronie głównej programu IRK
Wymagany dokument
  • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Opis kierunku

Kierunek sztuki plastyczne pierwszego stopnia o profilu praktycznym  jest przyporządkowany do dziedziny sztuka i dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Program kierunku adresowany jest do wszystkich maturzystów, którzy chcieliby zdobyć kwalifikacje plastyczne i artystyczne, pozwalające na pracę w zawodzie plastyka. Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia dydaktyczne posiadają dorobek artystyczny w dyscyplinie sztuk plastycznych oraz doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią, ściśle związane z kierunkiem. Bogata oferta praktyk oraz podstawy teoretyczne i warsztatowe w technikach klasycznych i cyfrowych, przygotowują absolwentów do aktywności zawodowej. Zajęcia prowadzone są w profesjonalnie wyposażonych pracowniach specjalistycznych Pracowni Sztuki, będącej w strukturze Wydziału Nauk Humanistycznych UPH w Siedlcach. Zajęcia praktyczne prowadzone przez doświadczonych artystów plastyków, pozwalają studentom na realizację projektów rzeźbiarskich, graficznych, malarskich, rysunkowych, fotograficznych i multimedialnych, oraz na rozwój drogi artystycznej i zawodowej w preferowanych mediach. Priorytetem procesu kształcenia jest samodzielność zawodowa absolwentów. Moduły fakultatywne pozwalają studentowi dokonać wyboru ścieżki zawodowego i artystycznego doskonalenia, zgodnej z jego predyspozycjami i ambicjami.

Moduł fakultatywny A - kładzie większy nacisk na wiedzę i umiejętności z zakresu niekonwencjonalnych technik warsztatowych, pozwalając osiągnąć umiejętności ich wykorzystania zawodowego, nie zaniedbując mediów cyfrowych.

Moduł fakultatywny B - wyposaża w wiedzę i umiejętności z zakresu programów cyfrowych wykorzystywanych w projektowaniu graficznym, oraz przygotowuje do wypowiedzi multimedialnych obejmujących również klasyczne techniki warsztatowe.

Oba fakultety łączone z doświadczeniem nabytym podczas specjalistycznych praktyk studenckich przygotowują absolwentów do pracy w galeriach sztuki, ośrodkach promocyjnych i reklamowych, instytucjach kultury, agendach rządowych i samorządowych, mass-mediach, oficynach poligraficznych.

Absolwent jest wykwalifikowanym plastykiem, znającym zasady tworzenia i realizacji projektów artystycznych i użytkowych w dziedzinie sztuk plastycznych. Posługuje się klasycznymi technikami warsztatowymi, oraz wykorzystuje intermedialne umiejętności ich łączenia z cyfrowymi technikami multimedialnymi.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów na poziomie drugiego stopnia.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub modułu do wyboru w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Podstawa rekrutacji

Ostateczna liczba punktów jaką otrzyma kandydat, liczona jest jako suma punktów z dwóch przedmiotów spośród: biologia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie.
Przedmioty, które mają być brane pod uwagę przy obliczaniu punktów wskazuje kandydat w momencie rejestracji w systemie IRK.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od 2005 do 2023 r.)

Podstawą kwalifikacji są wyniki z części  pisemnej egzaminu maturalnego przeliczone na punkty w następujący sposób:

  • liczba punktów procentowych uzyskanych z przedmiotu na poziomie  podstawowym, według zasady 1%=1 pkt, albo liczba punktów uzyskanych z przedmiotu na poziomie rozszerzonym, pomnożona przez 2.

W związku z powyższym kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.
Zapis "zwolniony" na świadectwie maturalnym uzyskany w części zewnętrznej egzaminu jest równoznaczny z uzyskaniem przez kandydata maksymalnej liczby punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Podstawą kwalifikacji są oceny z egzaminu dojrzałości (część pisemna i ustna) przeliczone na punkty zgodnie z zasadą:
- 6,0 – 100 pkt
- 5,0 – 90 pkt
- 4,0 – 70 pkt
- 3,0 – 50 pkt
- 2,0 – 30 pkt
Ostateczny wynik jest sumą punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z danego przedmiotu na świadectwie dojrzałości. Kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą zagraniczną

Komisja rekrutacyjna, po złożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów, dokonuje przeliczenia punktów/wyników z wybranego przedmiotu objętego egzaminem maturalnym, indywidualnie dla każdego kandydata, z uwzględnieniem skali ocen obowiązującej w kraju, z którego pochodzi kandydat.
Sposób przeliczania wyników uzyskanych na maturze przez kandydata z maturą zagraniczną dostosowany jest do systemu oceniania i obliczania wyników kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny w Polsce.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać tutaj.

Kandydat zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów. Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia. Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata przy ul. Żytniej 39, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.