Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia II stopnia 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Informatyka, studia stacjonarne II stopnia

Szczegóły
Kod P-UPH-WS-INF-SU
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Kierunek studiów Informatyka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Czas trwania 1,5 roku
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Instytut Informatyki
pok. 233, ul. 3 Maja 54, pok. 233
Godziny otwarcia sekretariatu Kandydatów zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8-16,
w soboty w godz. 9-13
Wymagany dokument
 • Studia inżynierskie i magisterskie
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (17.01.2022 08:00 – 14.02.2022 16:00)

Opis

Absolwent studiów drugiego stopnia  posiada wiedzę informatyczną w zakresie wszystkich treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów na kierunku informatyka. Otrzymując tytuł magistra inżyniera zdobędzie wiedzę i umiejętności niezbędne do:

 • samodzielnego rozwiązywania problemów informatycznych, w tym: identyfikacji i klasyfikacji pod względem złożoności, specyfikacji i implementacji rozwiązań,
 • przygotowania, realizacji i weryfikacji złożonych projektów informatycznych,          
 • biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi i zaawansowanego programowania,
 • samodzielnego rozszerzania i uzupełniania swej wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej,
 • podejmowania pracy naukowej i badawczej - indywidualnej i zespołowej,
 • podejmowania studiów doktoranckich.

Studenci mają do wyboru następujące specjalności (wyboru dokonują na początku I semestru studiów):

 • inżynieria systemów bezpieczeństwa komputerowego,
 • projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych,
 • sieci komputerowe i systemy rozproszone.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub specjalności w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Zasady kwalifikacji

 O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek informatyka może ubiegać się osoba, która posiada tytuł inżyniera lub magistra inżyniera.

 Podstawą rekrutacji jest:

 •  ranking ocen z dyplomów - dla absolwentów tych samych lub pokrewnych kierunków;

albo

 • rozmowa kwalifikacyjna obejmująca zakres przedmiotów kierunkowych właściwych dla studiów pierwszego stopnia kierunku  informatyka - w przypadku kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów na innych kierunkach.

 W postępowaniu kwalifikacyjnym stosuje się następującą skalę ocen: bardzo dobra, dobra plus, dobra, dostateczna plus, dostateczna, niedostateczna.
Kandydat, który otrzymał ocenę niedostateczną z rozmowy kwalifikacyjnej nie może zostać przyjęty na studia.

Osoby, które z tytułu ukończonych studiów mają wątpliwości co do zasad rekrutacji którymi będą objęte, proszone są o kontakt z Działem Organizacji Studiów, tel. 25/643 19 21, 643 19 24.

Miejsce ogłoszenia wyników

 Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Kandydat po dokonaniu rejestracji w systemie IRK zobowiązany jest do złożenia, w formie papierowej, kompletu wymaganych dokumentów.
Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia - mimo, iż kandydat dokonał ważnej rejestracji i wniósł wymaganą opłatę rekrutacyjną.
Dokumenty przyjmowane są w siedzibie komisji rekrutacyjnej, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.

Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać tutaj.

Dodatkowe informacje

 PRZYKŁADOWE ZAGADNIENIA NA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ:

Podstawy programowania

 1.  Algorytm: definicja, własności i sposoby prezentacji.
 2.  Wymień i omów generacje języków programowania.
 3.  Wymień i scharakteryzuj typy danych występujące w języku C++.
 4.  Wymień i scharakteryzuj pojęcia: rodzaje funkcji, definicja i deklaracja, sposoby komunikacji funkcji ze sobą.
 5.  Omów znaczenie rekurencji w programowaniu.

Programowanie obiektowe

 1.  Na czym polega polimorfizm ?
 2.  Na czym polega przesłanianie metod ?
 3.  Na czym polega przeciążanie metod ?
 4.  Na czym polega koncepcja dziedziczenia ?
 5.  Przedstaw zalety stosowania interfejsów i klas abstrakcyjnych.

Algorytmy i złożoność

 1. Co to jest złożoność obliczeniowa? Podaj wykorzystywane notacje, najważniejsze klasy złożoności oraz przykłady algorytmów należących do danej klasy.
 2. Porównaj dynamiczne i statyczne struktury danych z uwzględnieniem złożoności obliczeniowej podstawowych operacji: wstawiania, wyszukiwania i usuwania danych.
 3. Przedstaw i porównaj najważniejsze sposoby reprezentacji grafów. Wymień znane algorytmy grafowe i omów jeden z nich.
 4. Omów i porównaj rodzaje struktur drzewiastych z uwzględnieniem ich własności oraz złożoności podstawowych operacji: wstawiania, wyszukiwania i usuwania danych.
 5. Wymień i scharakteryzuj algorytmy sortowania z uwzględnieniem ich złożoności obliczeniowej.

 Technologie sieciowe

 1. Architektura aplikacji klient-serwer i realizacja połączenia sieciowego na gniazdach TCP (oraz porównanie z połączeniem realizowanym na gniazdach UDP) na przykładzie kodu w Java.
 2. DNS: struktura aplikacji, i hierarchia serwerów DNS, zasada działania, 4 podstawowe typy rekordów w bazie DNS, rejestracja własnej domeny na serwerze DNS.
 3.  HTTP: cel działanie, format zapytania, format odpowiedzi, podstawowe metody, wersje i różnice, uwierzytelnianie (dostęp na hasła), ciasteczka (cookies),
 4.  Protokół UDP i format segmentu UDP.
 5.  TCP: format segmentu TCP, nawiązywanie połączenia TCP.
 6.  IP: Adresacja IPv4, format datagramu. Routing.

Bazy danych

 1. Modele danych.
 2. Relacyjne bazy danych – teoria, istota, właściwości, model danych.
 3. Normalizacja baz danych – teoria, zasady, analiza użytkowa.
 4. Język SQL – podstawowe instrukcje, składnia.
 5. Przekształcenia zapytań w złączenia, warunki i ograniczenia.

Inżynieria oprogramowania:

 1.  Omów sposoby szacowania kosztu wytworzenia oprogramowania.
 2.  Co to są wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne ?
 3.  Wyjaśnij na czym polega etap analizy w procesie produkcji oprogramowania.
 4. Wyjaśnij na czym polega etap projektowania w procesie produkcji oprogramowania.
 5.  Omów w jaki sposób realizuje się testy jednostkowe.

Programowanie zaawansowane

 1.  W jaki sposób można zdefiniować warstwę abstrakcji, na której oparta będzie baza wspólnego kodu? Jakie typy możemy do tego wykorzystać i w jakich przypadkach?
 2.  Na czym polega generyczność?
 3.  Co to są delegaty? W jakich przypadkach korzystamy z tych typów?
 4.  Do czego wykorzystujemy LINQ? Podaj przykład zapytania z użyciem operatorów filtrowania, sortowania i projekcji.
 5.  Na czym polega refleksja? Podaj scenariusz z użyciem tego mechanizmu.