Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zarządzanie, studia stacjonarne II stopnia

Szczegóły
Kod UPH-WZ-ZAR-SU
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Centralny Punkt Obsługi Kandydata,
ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69
Godziny otwarcia sekretariatu informacje na stronie głównej programu IRK
Adres WWW https://ws.uph.edu.pl
Wymagany dokument
  • Studia wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Opis kierunku

Studia drugiego stopnia na kierunku zarządzanie pozwalają na rozwinięcie i pogłębienie umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania zasobami: ludzkimi, informacyjnymi, finansowymi i rzeczowym. Ponadto absolwent powinien potrafić w sposób pogłębiony analizować zjawiska gospodarcze, a także pozycję organizacji w otoczeniu. Absolwent po ukończeniu studiów powinien odznaczać się szeroką wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami społecznymi potrzebnymi do podjęcia pracy na stanowisku obejmującym zakres obowiązków związanych z obszarem marketingu, administracji, zarządzania zasobami ludzkimi oraz rachunkowością. Studia przygotowują także absolwenta do pracy w charakterze menedżera, w tym do zajmowania stanowisk kierowniczych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych oraz podmiotach administracji publicznej. Dają również podstawy do zdobycia kompetencji niezbędnych do podjęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych, a także kontynuowania kształcenia w szkole doktorskiej.
Po zakończeniu kształcenia w semestrze pierwszym, student dokonuje wyboru jednego spośród czterech, ujętych w programie studiów modułów fakultatywnych. Moduł fakultatywny obejmuje grupę przedmiotów stwarzających możliwość nabycia zaawansowanej wiedzy, umiejętności i specjalistycznych kompetencji zarządczych i kierowniczych.
Moduł fakultatywny 1 (zarządzanie przedsiębiorstwem) jest kontynuacją modułu realizowanego na studiach pierwszego stopnia. W pogłębiony sposób analizowane są treści związane z marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi czy obsługą klienta.
Moduł fakultatywny 2 (zarządzanie finansami i rachunkowość) jest kontynuacją modułu realizowanego na studiach pierwszego stopnia. W pogłębiony sposób oferowane są treści dotyczące zarządzania kapitałem, analizowania rynków finansowych i giełdy oraz rachunkowości zarządczej.
Moduł fakultatywny 3 (zarządzanie procesami biznesowymi) dotyczy szeroko rozumianego zarządzania procesami i procesowego podejścia do zarządzania. Przedmioty realizowane na tym module dotyczą treści: zarządzania zmianą, zarządzania innowacjami czy analizy danych biznesowych przy wykorzystaniu systemów informatycznych.
Moduł fakultatywny 4 (biznes cyfrowy) porusza bardzo aktualne treści związane z digitalizacją procesów biznesowych. Treści poruszane w ramach tego modułu dotyczą także gospodarki cyfrowej, marketingu cyfrowego czy procesów logistycznych. Student kończący ten moduł studiów powinien posiadać pogłębioną wiedzę związaną z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w biznesie, a także powinien potrafić wykorzystać ją w praktyce.
Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub modułu w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia drugiego stopnia może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów. Podstawą rekrutacji jest:

 - ocena z dyplomu - dla absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów,

albo

- ocena z rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres przedmiotów kierunkowych właściwych dla studiów pierwszego stopnia kierunku zarządzanie - w przypadku kandydata posiadającego dyplom ukończenia studiów na innym kierunku.

W postępowaniu kwalifikacyjnym stosuje się następującą skalę ocen: bardzo dobra, dobra plus, dobra, dostateczna plus, dostateczna, niedostateczna.
Kandydat, który otrzymał ocenę niedostateczną z rozmowy kwalifikacyjnej nie może zostać przyjęty na studia.
Osoby, które z tytułu ukończonych studiów mają wątpliwości co do zasad rekrutacji którymi będą objęte, proszone są o kontakt z Działem Organizacji Studiów, tel. 25/643 19 21, 643 19 24.

Miejsce ogłoszenia wyników

  Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Kandydat po dokonaniu rejestracji w systemie IRK zobowiązany jest do złożenia (w formie papierowej), kompletu wymaganych dokumentów.
Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia - mimo, iż kandydat dokonał ważnej rejestracji i wniósł wymaganą opłatę rekrutacyjną.
Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.
Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać
tutaj.

Przykładowe zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

1. Zarządzanie – jego istota, cele oraz funkcje
2. Proces decyzyjny w organizacji oraz techniki jego wspomagania
3. Organizacja i funkcje organizacji. Kultura organizacyjna
4. Kapitał intelektualny organizacji
5. Istota i funkcjonowanie mechanizmu rynkowego
6. Teoria wyboru konsumenta
7. Rynek finansowy i jego uczestnicy
8. System bankowy i jego struktura
9. Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość. Formy organizacyjno–prawne prowadzenia działalności gospodarczej
10. Uwarunkowania zachowań organizacyjnych. Czynniki kształtujące zachowania jednostek i grup w organizacji
11. Zjawisko konfliktu w organizacji, jego uwarunkowania i następstwa
12. Determinanty zarządzania zasobami ludzkimi
13. Systemy motywacyjne we współczesnych organizacjach
14. Korzyści wdrożenia systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwie
15. Systemy informatyczne wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem
16. Rola Internetu we współczesnym przedsiębiorstwie
17. Kompozycja instrumentów w marketingu-mix
18. Istota marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem
19. Analiza otoczenia marketingowego
20. Rola i zadania Systemu Informacji Marketingowej oraz badań marketingowych
21. Wynik finansowy i jego elementy
22. Cele i uwarunkowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwie. Koncepcja VBM
23. Proces finansowania przedsiębiorstwa. Źródła finansowania i kształtowanie struktury kapitału
24. Polityka regionalna – cele, zadania, instrumenty
25. Zarządzanie wiedzą a efektywność funkcjonowania organizacji
26. System i struktura finansów publicznych
27. Dochody i wydatki publiczne. Równowaga budżetowa
28. Zadania i cele logistyki w obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa