Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zarządzanie, studia niestacjonarne I stopnia

Szczegóły
Kod UPH-WZ-ZAR-NL
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Centralny Punkt Obsługi Kandydata,
ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69
Godziny otwarcia sekretariatu informacje na stronie głównej programu IRK
Adres WWW https://ws.uph.edu.pl
Wymagany dokument
 • Matury
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Opis kierunku

Studia pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie mają na celu wyposażenie absolwenta w wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz pokrewnych dyscyplin, również wiedzę dotyczącą istoty i prawidłowości funkcjonowania organizacji (podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych, organizacji non-profit). Studia pozwalają także na nabycie i rozwinięcie umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania wyzwań z zakresu zarządzania zasobami: ludzkimi, informacyjnymi, finansowymi i rzeczowym. Ponadto absolwent powinien potrafić analizować zjawiska gospodarcze, a także kondycję finansową organizacji. Absolwent po ukończeniu studiów pierwszego stopnia powinien odznaczać się wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami potrzebnymi do podjęcia pracy na stanowisku obejmującym zakres obowiązków związanych z szeroko pojętym obszarem marketingu, administracji, zarządzania zasobami ludzkimi, rachunkowością czy logistyki. Studia przygotowują także absolwenta do pracy w charakterze menedżera, w tym do zajmowania stanowisk kierowniczych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych oraz podmiotach administracji publicznej. Dają także podstawy do zdobycia kompetencji niezbędnych do podjęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów na poziomie drugiego stopnia oraz kontynuowania uczenia się przez całe życie.
Po zakończeniu kształcenia w semestrze pierwszym, student dokonuje wyboru jednego spośród trzech, ujętych w programie studiów modułów fakultatywnych. Moduł fakultatywny obejmuje grupę przedmiotów stwarzających możliwość nabycia zaawansowanej wiedzy, umiejętności i specjalistycznych kompetencji zarządczych i kierowniczych.
W ramach modułu fakultatywnego 1 (zarządzanie przedsiębiorstwem) realizowane są przedmioty uwzględniające problematykę szeroko pojętego zarządzania przedsiębiorstwem, a w tym marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi oraz obsługi klienta. Student po ukończeniu tego modułu powinien znać w stopniu zaawansowanym metody badań stosowane w poszczególnych obszarach działalności przedsiębiorstwa: badania rynku, analizy finansowej, poziomu jakości produktów.
Moduł fakultatywny 2 (zarządzanie finansami i rachunkowość) obejmuje przedmioty z zakresu zarządzania kapitałem, analizy rynków finansowych oraz bankowości. Student po zakończeniu tego modułu powinien posiada umiejętność efektywnego zarządzania powierzonymi zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu wykonywania zadań.
Moduł fakultatywny 3 (biznes międzynarodowy) prowadzony jest w języku angielskim i obejmuje treści związane z zarządzaniem międzynarodowym oraz korporacjami o zasięgu ponadpaństwowym. Przedmioty realizowane na tym module to m.in.: zarządzanie innowacjami, współczesne trendy w zarządzaniu organizacjami międzynarodowymi, zarządzanie w środowisku wirtualnym.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub modułu w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Podstawa rekrutacji

Ostateczna liczba punktów jaką otrzyma kandydat, liczona jest jako suma punktów z dwóch przedmiotów spośród: geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Przedmioty, które mają być brane pod uwagę przy obliczaniu punktów wskazuje kandydat w momencie rejestracji w systemie IRK.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą (od 2005 do 2021 r.)

Podstawą kwalifikacji są wyniki z części  pisemnej egzaminu maturalnego przeliczone na punkty w następujący sposób:

 • liczba punktów procentowych uzyskanych z przedmiotu na poziomie  podstawowym, według zasady 1%=1 pkt, albo liczba punktów uzyskanych z przedmiotu na poziomie rozszerzonym, pomnożona przez 2.

W związku z powyższym kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.
Zapis "zwolniony" na świadectwie maturalnym uzyskany w części zewnętrznej egzaminu jest równoznaczny z uzyskaniem przez kandydata maksymalnej liczby punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Podstawą kwalifikacji są oceny z egzaminu dojrzałości (część pisemna i ustna) przeliczone na punkty zgodnie z zasadą:
- 6,0 – 100 pkt
- 5,0 – 90 pkt
- 4,0 – 70 pkt
- 3,0 – 50 pkt
- 2,0 – 30 pkt
Ostateczny wynik jest sumą punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z danego przedmiotu na świadectwie dojrzałości. Kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą zagraniczną

Komisja rekrutacyjna, po złożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów, dokonuje przeliczenia punktów/wyników z wybranego przedmiotu objętego egzaminem maturalnym, indywidualnie dla każdego kandydata, z uwzględnieniem skali ocen obowiązującej w kraju, z którego pochodzi kandydat.
Sposób przeliczania wyników uzyskanych na maturze przez kandydata z maturą zagraniczną dostosowany jest do systemu oceniania i obliczania wyników kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny w Polsce.
W przypadku, jeśli kandydat posiada wynik bez określenia poziomu zdanego egzaminu, wynik ten zostanie uwzględniony na poziomie rozszerzonym.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego:
 • OlimpiadyInformatycznej,
 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiady Przedsiębiorczości,
 • Wiedzy Ekonomicznej,
 • Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiady Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą,
 • Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać tutaj.

Kandydat zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów. Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia. Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata przy ul. Żytniej 39, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.

Dodatkowe informacje

Studia niestacjonarne są płatne.