Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Logistyka, studia stacjonarne II stopnia

Szczegóły
Kod UPH-WZ-LOG-SU
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Logistyka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Centralny Punkt Obsługi Kandydata,
ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69
Godziny otwarcia sekretariatu informacje na stronie głównej programu IRK
Adres WWW https://ws.uph.edu.pl
Wymagany dokument
  • Studia wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Opis kierunku

Studia na kierunku logistyka drugiego stopnia przygotowują absolwenta do podjęcia pracy w zróżnicowanych obszarach funkcjonalnych logistyki, zarówno w podmiotach gospodarczych jak i jednostkach publicznych. W trakcie procesu kształcenia absolwent nabywa pogłębioną wiedzę w zakresie warunków prowadzenia i rozwoju działalności logistycznej oraz metod planowania, organizowania i kontroli różnego typu systemów i procesów logistycznych. Dodatkowo absolwent wyposażany jest w wiedzę z zakresu uwarunkowań ekonomiczno-finansowych działalności logistycznej podmiotów, posiada również wiedzę z zakresu twórczego podejścia do przedsiębiorczości oraz aspektów normujących działalność logistyczną. Absolwent zdobywa również umiejętności diagnozowania i interpretowania zjawisk zachodzących w systemach logistycznych, przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych i technik organizacyjnych. Dodatkowo studia na drugim stopniu przygotowują absolwenta do wykonywania obowiązków na kierowniczych stanowiskach logistycznych oraz implementowania strategii logistycznych do przedsiębiorstwa. Ponadto absolwent potrafi planować, organizować oraz realizować procesy logistyczne w przedsiębiorstwach oraz wdrażać systemowe rozwiązania stosowane w logistyce przedsiębiorstw. Studia drugiego stopnia powinny także wykształcić u absolwenta kompetencje w zakresie tworzenia nowego potencjału logistycznego podmiotów gospodarczych oraz wdrażania nowych strategii logistycznych zmierzających do poprawy konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstw. Studia przygotowują do podejmowania wyzwań badawczych, a także kontynuowania kształcenia w szkole doktorskiej.
Po zakończeniu kształcenia w semestrze pierwszym, student dokonuje wyboru jednego spośród dwóch, ujętych w programie studiów modułów fakultatywnych. Moduł fakultatywny obejmuje grupę przedmiotów stwarzających możliwość nabycia zaawansowanej wiedzy, umiejętności i specjalistycznych kompetencji logistycznych.
W ramach modułu fakultatywnego 1 (logistyka w transporcie międzynarodowym) realizowane są przedmioty uwzględniające problematykę zarządzania transportem i spedycją, poruszane są kwestie dotyczące dokumentacji transportowej, a także środków bezpieczeństwa w transporcie międzynarodowym.  Student po zakończeniu kształcenia na tym module fakultatywnym powinien cechować się pogłębioną wiedzę o procesach planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych.
Moduł fakultatywny 2 (e-commerce w logistyce) obejmuje przedmioty z szeroko pojmowanym sektorem e-commerce oraz zabezpieczeniem logistycznym funkcjonowania tej branży. Na tym module realizowane są przedmioty uwzględniające systemy informatyczne w e-commerce, płatności w tej branży, a także aspekty prawne i marketingowe. Student po zakończeniu kształcenia na tym module powinien potrafić posługiwać się odpowiednimi technikami informacyjnymi oraz właściwie dobranymi programami komputerowymi wspierającymi realizację zadań związanych z logistyką.
Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub modułu w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia drugiego stopnia może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów. Podstawą rekrutacji jest:

 - ocena z dyplomu - dla absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów,

albo

- ocena z rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres przedmiotów kierunkowych właściwych dla studiów pierwszego stopnia kierunku logistyka - w przypadku kandydata posiadającego dyplom ukończenia studiów na innym kierunku.

W postępowaniu kwalifikacyjnym stosuje się następującą skalę ocen: bardzo dobra, dobra plus, dobra, dostateczna plus, dostateczna, niedostateczna.
Kandydat, który otrzymał ocenę niedostateczną z rozmowy kwalifikacyjnej nie może zostać przyjęty na studia.
Osoby, które z tytułu ukończonych studiów mają wątpliwości co do zasad rekrutacji którymi będą objęte, proszone są o kontakt z Działem Organizacji Studiów, tel. 25/643 19 21, 643 19 24.

Miejsce ogłoszenia wyników

  Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Kandydat po dokonaniu rejestracji w systemie IRK zobowiązany jest do złożenia (w formie papierowej), kompletu wymaganych dokumentów.
Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia - mimo, iż kandydat dokonał ważnej rejestracji i wniósł wymaganą opłatę rekrutacyjną.
Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.
Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać
tutaj.

Przykładowe zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

1. Przyczyny rozwoju logistyki
2. Pojęcie, istota i klasyfikacja łańcuchów dostaw
3. Zalety integracji przedsiębiorstw w ramach łańcucha dostaw
4. Miejsce i rola transportu w polskiej gospodarce
5. Skutki zewnętrzne działalności transportowej
6. Charakterystyka transportu intermodalnego
7. Mierniki stosowane w transporcie
8. Kategorie kosztów w przedsiębiorstwie transportowym
9. Wyzwania logistyki związane z bezpieczeństwem użytkowania produktów
10. Charakterystyka głównych elementów składowych infrastruktury logistycznej
11. Zadania logistyki zaopatrzenia
12. Istota i struktura kanałów dystrybucji
13. Główni uczestnicy kanałów dystrybucji
14. Klasyfikacja materiałów z wykorzystaniem metody ABC i XYZ
15. Metoda Just in Time i jej zastosowanie
16. Systemy informatyczne wspomagające działania logistyczne
17. Zalety i wady outsourcingu usług logistycznych
18. Usługi kurierskie - ich zasięg i specyfika
19. Istota spedycji oraz funkcje spedytora
20. Korzyści dla społeczności lokalnych wynikające z lokalizacji centrów logistycznych
21. Rola Internetu w przepływie informacji logistycznej
22. Miejsce i rola magazynów w działalności gospodarczej
23. Cele gromadzenia zapasów w działalności logistycznej
24. Rodzaje zapasów w działalności logistycznej
25. Rola i rodzaje opakowań w działalności logistycznej
26. Główni uczestnicy rynku usług logistycznych