Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Chemia, studia stacjonarne I stopnia

Szczegóły
Kod UPH-WS-CHEM-SI
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Kierunek studiów Chemia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Centralny Punkt Obsługi Kandydata,
ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69
Godziny otwarcia sekretariatu informacje na stronie głównej programu IRK
Adres WWW https://wnsp.uph.edu.pl
Wymagany dokument
 • Matury
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (01.04.2021 08:00 – 09.07.2021 20:00)

OPIS KIERUNKU

Studia pierwszego stopnia na kierunku chemia przygotowują do pracy zawodowej, dalszego kształcenia w kraju i za granicą oraz ułatwiają mobilność.
Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata.

Tytuł licencjata po ukończeniu studiów na kierunku chemia gwarantuje:

 • wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień chemii opartej na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych;
 • wiedzę i umiejętności z przedmiotów kierunkowych m.in.: chemia nieorganiczna, chemia organiczna, chemia fizyczna, chemia analityczna i analiza instrumentalna;
 • podstawową wiedzę i umiejętności obejmujące przygotowanie zawodowe;
 • wiedzę i umiejętności pozwalające na prawidłowe rozumienie procesów chemicznych zachodzących w gospodarce i przyrodzie, tak aby w pracy zawodowej kierować się zasadami zrównoważonego rozwoju, a także bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych i postępowania z odpadami;
 • umiejętności praktyczne zdobyte podczas zajęć laboratoryjnych i praktyki zawodowej;
 • umiejętność samokształcenia, wyszukiwania informacji ich krytycznej oceny i przetwarzania;
 • znajomość technologii informacyjnej i jej zastosowanie w chemii;
 • umiejętność komunikowania się w słowie i w piśmie w co najmniej jednym obcym języku europejskim na poziomie biegłości B2 ESOKIRE, a także posługiwania się językiem specjalistycznym w zakresie chemii;
 • przygotowanie do kontynuowanie nauki na studiach II stopnia w uczelniach w kraju i za granicą.

Całokształt działalności na studiach ukształtuje u studentów chemii kompetencje społeczne oparte na odpowiedzialności, otwartości, tolerancyjności, wrażliwości, aktywności społecznej oraz uczulenie na aspekty etyczne.

Oferta edukacyjna na studiach I stopnia obejmuje dwie specjalności. Wybór określonej specjalności następuje po pierwszym semestrze studiów według ustalonych zasad.

Absolwent kierunku chemia specjalność analityka chemiczna zdobędzie ukierunkowaną wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych technik analitycznych, statystyki chemicznej i praktyki pomiarowej, preparatyki i analityki kosmetyków, toksykologii, chemii sądowej, analizy śladowej, chemii biomedycznej i in. Wykształcone kompetencje pozwolą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zarówno państwowych jak i prywatnych związanych z przemysłem: chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, włókienniczym, itp., w rolnictwie, a także drobnej wytwórczości, administracji. Istniej też możliwość zatrudnienia w laboratoriach medycznych, farmaceutycznych i jednostek naukowo-badawczych, a także laboratoriach specyficznych dla służb mundurowych, takich jak analiz sądowych, kryminalistycznych oraz celnych. Absolwent jest przygotowany do odjęcia studiów II stopnia.
Absolwent kierunku chemia, specjalność nauczanie chemii i przyrody zdobywa kwalifikacje do nauczania przedmiotów chemia i przyroda w szkole podstawowej. Zdobywa przygotowanie merytoryczne w zakresie chemii i przyrody, psychologiczno-pedagogiczne, z podstaw dydaktyki i emisji głosu, przygotowanie dydaktyczne do nauczenia przedmiotu chemia i przyroda w szkole podstawowej, w tym także w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami oraz przygotowanie w ramach nauczycielskiej praktyki zawodowej. Program studiów jest zgodny z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub specjalności w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Podstawa rekrutacji

Ostateczna liczba punktów jaką otrzyma kandydat, liczona jest jako suma punktów z dwóch przedmiotów spośród: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy,matematyka.
Przedmioty, które mają być brane pod uwagę przy obliczaniu punktów wskazuje kandydat w momencie rejestracji w systemie IRK.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od 2005 do 2021 r.)

Podstawą kwalifikacji są wyniki z części  pisemnej egzaminu maturalnego przeliczone na punkty w następujący sposób:

 • liczba punktów procentowych uzyskanych z przedmiotu na poziomie  podstawowym, według zasady 1%=1 pkt, albo liczba punktów uzyskanych z przedmiotu na poziomie rozszerzonym, pomnożona przez 2.

W związku z powyższym kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.
Zapis "zwolniony" na świadectwie maturalnym uzyskany w części zewnętrznej egzaminu jest równoznaczny z uzyskaniem przez kandydata maksymalnej liczby punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Podstawą kwalifikacji są oceny z egzaminu dojrzałości (część pisemna i ustna) przeliczone na punkty zgodnie z zasadą:
- 6,0 – 100 pkt
- 5,0 – 90 pkt
- 4,0 – 70 pkt
- 3,0 – 50 pkt
- 2,0 – 30 pkt
Ostateczny wynik jest sumą punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z danego przedmiotu na świadectwie dojrzałości. Kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą zagraniczną

Komisja rekrutacyjna, po złożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów, dokonuje przeliczenia punktów/wyników z wybranego przedmiotu objętego egzaminem maturalnym, indywidualnie dla każdego kandydata, z uwzględnieniem skali ocen obowiązującej w kraju, z którego pochodzi kandydat.
Sposób przeliczania wyników uzyskanych na maturze przez kandydata z maturą zagraniczną dostosowany jest do systemu oceniania i obliczania wyników kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny w Polsce.
W przypadku, jeśli kandydat posiada wynik bez określenia poziomu zdanego egzaminu, wynik ten zostanie uwzględniony na poziomie rozszerzonym.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:

 • Olimpiady Biologicznej,
 • Olimpiady Chemicznej,
 • Olimpiady Fizycznej,
 • Olimpiady Informatycznej,
 • Olimpiady Matematycznej.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać tutaj.

Kandydat zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów. Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia. Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata przy ul. Żytniej 39, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.