Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Gastronomia i hotelarstwo, studia stacjonarne I stopnia

Szczegóły
Kod UPH-WP-GIH-SL
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Kierunek studiów Gastronomia i Hotelarstwo
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Centralny Punkt Obsługi Kandydata,
ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69
Godziny otwarcia sekretariatu informacje na stronie głównej programu IRK
Adres WWW https://wnmz.uph.edu.pl
Wymagany dokument
 • Matury
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (01.04.2021 08:00 – 09.07.2021 20:00)

Opis kierunku

Absolwent studiów I stopnia na kierunku gastronomia i hotelarstwo jest specjalistą przygotowanym do pracy w branży gastronomicznej i hotelarskiej na różnych stanowiskach pracy oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami  z zakresu technologii żywności i żywienia,  ochrony środowiska i zarządzania dostosowanymi do studiowanego kierunku gastronomia i hotelarstwo. Absolwent powinien posiadać ogólną wiedzę dotyczącą środowiska przyrodniczego, charakterystyki surowców roślinnych i zwierzęcych, produkcji żywności, marketingu oraz uwarunkowań tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości w zakresie świadczenia usług gastronomicznych i hotelarskich. Powinien znać techniki i technologie wykorzystywane w gastronomii i hotelarstwie oraz wykazywać podstawową wiedzę z prawa żywnościowego, gospodarczego, konsumenckiego i regulacji prawnych z zakresu usług turystycznych, gastronomicznych i hotelarskich.

Absolwent jest przygotowany do:

 • organizacji przedsiębiorstw gastronomicznych i hotelarskich;      
 • zarządzania finansami i zasobami ludzkimi;
 • projektowania wyposażenia w zakładach gastronomicznych i hotelarskich;
 • planowania żywienia dla różnych grup konsumentów oraz przygotowywania potraw;
 • kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania;
 • organizowania żywienia w gastronomii indywidualnej, systemowej, specjalnej oraz w hotelarstwie;
 • doboru optymalnych strategii marketingowych stosowanych na rynku usług gastronomicznych i hotelarskich.

Absolwent ma kompetencje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz  do podjęcia pracy w:

 • zakładach gastronomii indywidualnej, systemowej i specjalnej;
 • zakładach żywienia zbiorowego i firmach cateringowych;
 • hotelach i innych obiektach bazy noclegowej;
 • domach wczasowych i pensjonatach;
 • organizacjach konsumenckich;
 • przedsiębiorstwach zajmujących się zarządzaniem jakością i bezpieczeństwem żywności;
 • przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą urządzeń, maszyn i innego wyposażenia dla placówek gastronomicznych i hotelarskich;
 • jednostkach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy z zakresu żywienia człowieka, gastronomii i hotelarstwa;

Studenci kierunku gastronomia i hotelarstwo będą odbywali praktyki  w obiektach gastronomicznych – 90 godzin, w obiektach hotelarskich– 90 godzin oraz w obiektach hotelarskich prowadzących usługi gastronomiczne – 90 godzin.

Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu gastronomii i hotelarstwa. Absolwent powinien posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi oraz wykazywać się umiejętnością precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej w zakresie studiowanego kierunku gastronomia i hotelarstwo. Ponadto, powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego.

Po studiach I – go stopnia, absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II – go stopnia.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Podstawa rekrutacji

Ostateczna liczba punktów jaką otrzyma kandydat, liczona jest jako suma punktów z dwóch przedmiotów spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, język polski, informatyka, matematyka.

Przedmioty, które mają być brane pod uwagę przy obliczaniu punktów wskazuje kandydat w momencie rejestracji w systemie IRK.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą (od 2005 do 2021 r.)

Podstawą kwalifikacji są wyniki z części  pisemnej egzaminu maturalnego przeliczone na punkty w następujący sposób:

 • liczba punktów procentowych uzyskanych z przedmiotu na poziomie  podstawowym, według zasady 1%=1 pkt, albo liczba punktów uzyskanych z przedmiotu na poziomie rozszerzonym, pomnożona przez 2.

W związku z powyższym kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.
Zapis "zwolniony" na świadectwie maturalnym uzyskany w części zewnętrznej egzaminu jest równoznaczny z uzyskaniem przez kandydata maksymalnej liczby punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Podstawą kwalifikacji są oceny z egzaminu dojrzałości (część pisemna i ustna) przeliczone na punkty zgodnie z zasadą:
- 6,0 – 100 pkt
- 5,0 – 90 pkt
- 4,0 – 70 pkt
- 3,0 – 50 pkt
- 2,0 – 30 pkt
Ostateczny wynik jest sumą punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z danego przedmiotu na świadectwie dojrzałości. Kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą zagraniczną

Komisja rekrutacyjna, po złożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów, dokonuje przeliczenia punktów/wyników z wybranego przedmiotu objętego egzaminem maturalnym, indywidualnie dla każdego kandydata, z uwzględnieniem skali ocen obowiązującej w kraju, z którego pochodzi kandydat.
Sposób przeliczania wyników uzyskanych na maturze przez kandydata z maturą zagraniczną dostosowany jest do systemu oceniania i obliczania wyników kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny w Polsce.
W przypadku, jeśli kandydat posiada wynik bez określenia poziomu zdanego egzaminu, wynik ten zostanie uwzględniony na poziomie rozszerzonym.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:

 • Olimpiady Geograficznej,
 • Olimpiady Informatycznej,
 • Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej
 • Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach
 • Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać tutaj.

Kandydat zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów. Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia. Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata przy ul. Żytniej 39, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.