Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Pedagogika specjalna, studia stacjonarne II stopnia

Szczegóły
Kod UPH-WH-PES-SU
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Pedagogika specjalna
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Centralny Punkt Obsługi Kandydata,
ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69
Godziny otwarcia sekretariatu informacje na stronie głównej programu IRK
Adres WWW https://ws.uph.edu.pl
Wymagany dokument
  • Studia wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Opis kierunku

Absolwent studiów II stopnia na kierunku pedagogika specjalna w pogłębionym stopniu zna i rozumie fakty, teorie, metody stosowane w pedagogice specjalnej oraz złożone zależności występujące pomiędzy nimi oraz różnorodne, złożone uwarunkowania i aksjologiczny kontekst prowadzonej działalności pedagogicznej, w tym rewalidacyjnej, resocjalizacyjnej i terapeutycznej, których celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Absolwent potrafi wykonywać zadania oraz formułować i rozwiązywać problemy będące w obszarze zainteresowania nauk społecznych (zwłaszcza w dziedzinie pedagogiki specjalnej) z wykorzystaniem nowej wiedzy oraz samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie. Gotowy jest do tworzenia i rozwijania wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy i życia, podejmowania decyzji, krytycznej oceny siebie oraz zespołów i organizacji, w których uczestniczy.

Studia II-go stopnia na kierunku pedagogika specjalna są studiami nadającymi kwalifikacje zawodowe w zależności od wybranej specjalności.

Absolwent specjalności socjoterapia jest przygotowany do diagnozy i terapii zaburzeń zachowania oraz wybranych zaburzeń w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym dzieci i młodzieży, prowadzenia grup socjoterapeutycznych oraz zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne. Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne do pracy w placówkach oświatowych (np. szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej) w zakresie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych i specjalnych, w ośrodku pomocy społecznej, stowarzyszeniach i fundacjach, realizujących zadania pomocowo-terapeutyczne na rzecz dzieci, młodzieży, rodziców i rodzin.

Absolwent specjalności wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest przygotowany do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Absolwent posiada kompetencje w zakresie profilaktyki, wieloprofilowej diagnozy, rehabilitacji oraz wspomagania rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością lub z zaburzeniami rozwojowymi. Absolwent przygotowany jest do ustalania (na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka) kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka; nawiązywania współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb; opracowywania i realizowania z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania (z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu), koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka; analizowania skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzania zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania (stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny) oraz planowania dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania. Absolwent specjalności wczesne wspomaganie rozwoju dziecka może podjąć pracę w placówkach realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (przedszkola, żłobki, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szkoły specjalne).

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub specjalności w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Zasady kwalifikacji

 O przyjęcia na studia drugiego stopnia na kierunek pedagogika specjalna mogą ubiegać się wyłącznie absolwenci tego samego lub pokrewnego kierunku studiów posiadający przygotowanie pedagogiczne.

Za kierunki pokrewne uważa się kierunki z przygotowaniem pedagogicznym: pedagogikę, psychologię, pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną, logopedię.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ranking ocen z dyplomów.

Osoby, które z tytułu ukończonych studiów mają wątpliwości co do uzyskanych uprawnień, proszone są o kontakt z Działem Organizacji Studiów, tel. 25/643 19 21, 643 19 24.

Miejsce ogłoszenia wyników

 Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

 Kandydat po dokonaniu rejestracji w systemie IRK zobowiązany jest do złożenia (w formie papierowej), kompletu wymaganych dokumentów.
Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia - mimo, iż kandydat dokonał ważnej rejestracji i wniósł wymaganą opłatę rekrutacyjną.
Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.
Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać
tutaj.