Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Pedagogika, studia stacjonarne II stopnia

Szczegóły
Kod UPH-WH-PED-SU
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Pedagogika
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Centralny Punkt Obsługi Kandydata,
ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69
Godziny otwarcia sekretariatu informacje na stronie głównej programu IRK
Adres WWW https://ws.uph.edu.pl
Wymagany dokument
  • Studia wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Opis kierunku

Absolwent studiów II stopnia dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na konkretną specjalność pedagogiczną. Posiada umiejętność prowadzenia badań, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu wybranej specjalności. Jest przygotowany do działalności prospołecznej, samodoskonalenia oraz kontynuacji edukacji na studiach doktoranckich.

Absolwent studiów II stopnia kierunku pedagogika uzyskuje przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje zawodowe w zależności od wybranej specjalności, z możliwością orientacji na konkretną specjalność pedagogiczną.

Absolwent specjalności edukacja wieku dziecięcego jest przygotowany do tworzenia oferty edukacyjnej, która pozwoli dzieciom zdobyć umiejętności z danej dziedziny wiedzy, organizowania pracy z dzieckiem w ramach prowadzonych zajęć, rozbudzania zainteresowań poznawczych dziecka, wspierania rozwoju dzieci poprzez dobór metod, technik nauczania i środków dydaktycznych. Absolwent specjalności edukacja wieku dziecięcego posiada przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi jako opiekun i wychowawca, pedagog w świetlicach środowiskowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Absolwent jest również przygotowany do pracy w charakterze doradcy i konsultanta w instytucjach i organizacjach zorientowanych na pomoc dziecku. Ponadto może pracować jako opiekun i wychowawca dziecka w żłobku, klubie dziecięcym oraz w charakterze opiekuna dziennego.

Absolwent specjalności profilaktyka społeczna posiada odpowiednią wiedzę umożliwiającą diagnozowanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych i zagrożeń środowiskowych oraz odpowiednie kompetencje do projektowania działań profilaktycznych, realizacji programów profilaktycznych i ich ewaluacji. Po ukończeniu studiów absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne i jest przygotowany do podjęcia pracy jako wychowawca i pedagog w instytucjach prowadzących działalność z zakresu profilaktyki społecznej. Absolwent uzyska kompetencje w zakresie profilaktyki społecznej, diagnozy i korygowania zachowań.

Absolwent specjalności doradztwo zawodowe i coaching kariery dysponuje podstawową wiedzą pedagogiczną oraz specjalistyczną i praktycznymi umiejętnościami w obszarze diagnozowania i rozwiązywania problemów z zakresu edukacji szkolnej i pozaszkolnej, rynku pracy, bezrobocia, rekwalifikacji pracowników, mobilności zawodowej, całożyciowego rozwoju zawodowego, a także komunikacji społecznej, doradztwa i poradnictwa zawodowego. Posiada umiejętności pomocy młodzieży, bezrobotnym i poszukującym pracy dorosłym oraz niepełnosprawnym w wyborze szkoły, odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia. Coach kariery wspiera w ocenie umiejętności i kwalifikacji. Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne. Jest gotów do podjęcia pracy w charakterze doradcy zawodowego, doradcy pracy, specjalisty ds. rekrutacji, specjalisty do spraw szkolenia i rozwoju zawodowego. Może podjąć zatrudnienie między innymi w: urzędach pracy, szkołach i placówkach oświatowych (jako szkolny doradca zawodowy lub pedagog-doradca zawodowy), poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach zawodowych, klubach integracji społecznej, centrach integracji społecznej, zakładach pracy (jako specjalista do spraw pracowniczych), ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, w instytucjach prowadzących szkolenia, warsztaty i sesje coachingowe.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub specjalności w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia drugiego stopnia może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów. 

Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny uzyskanej przez kandydata na dyplomie.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Kandydat po dokonaniu rejestracji w systemie IRK zobowiązany jest do złożenia (w formie papierowej), kompletu wymaganych dokumentów.
Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia - mimo, iż kandydat dokonał ważnej rejestracji i wniósł wymaganą opłatę rekrutacyjną.
Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.
Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać
tutaj.