Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Pedagogika, studia niestacjonarne I stopnia

Szczegóły
Kod UPH-WH-PED-NL
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Pedagogika
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Centralny Punkt Obsługi Kandydata,
ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69
Godziny otwarcia sekretariatu informacje na stronie głównej programu IRK
Adres WWW https://ws.uph.edu.pl
Wymagany dokument
 • Matury
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Opis kierunku

Absolwent studiów I stopnia dysponuje podstawową wiedzą pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia i pracy wychowawczej oraz kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Posiada umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Jest świadomy własnej roli zawodowej, rozumie pogłębioną rzeczywistość edukacyjną. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe w zależności od wybranej specjalności, z możliwością orientacji na konkretną specjalność.

Absolwent specjalności opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu kontaktowania się z seniorami, zaspokajania wyrażanych przez nich potrzeb, inicjowania i stymulowania ich aktywności oraz z zakresu szeroko rozumianego wsparcia osób starszych w ich dalszym aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym. Po ukończeniu specjalności absolwent uzyskuje uprawnienia pedagogiczne obejmujące szerokoprofilowe wykształcenie kierunkowe oraz przygotowanie praktyczne obejmujące praktyki, warsztaty, pracownie, laboratoria, treningi. Absolwent może podjąć pracę w domach pomocy społecznej, hospicjach, domach spokojnej starości lub w środowiskowych domach samopomocy, jak również w prywatnych domach opieki, w charakterze asystenta osoby starszej (w jej środowisku domowym oraz instytucjach pomocy społecznej). Może także rozpocząć własną działalność w charakterze doradcy, asystenta osoby starszej w wymiarze organizacyjnym, opiekuńczo-wychowawczym i usługowym.

Absolwent specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną zna zasady prowadzenia działań opiekuńczych i wychowawczych oraz funkcjonowania państwowego i społecznego systemu opieki wobec dzieci i młodzieży. Posiada umiejętności z zakresu samodzielnej identyfikacji problemów i zadań w obszarze wychowania i opieki oraz sposobów ich rozwiązywania lub realizacji. Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć w placówkach opieki całkowitej, w placówkach opieki częściowej, placówkach szkolnych, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, centrach pomocy rodzinie, miejskich i gminnych ośrodkach pomocy społecznej, domach samotnej matki, w ośrodkach wsparcia społecznego i zagrożeń rozwojowych.

Absolwent specjalności opiekun i wychowawca dziecka (NOWOŚĆ) jest przygotowany do pracy z dzieckiem i jego rodziną. Uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu kontaktowania się z dzieckiem, zaspokajania wyrażanych przez nich potrzeb, inicjowania i stymulowania ich aktywności oraz z zakresu szeroko rozumianego wsparcia dzieci w ich aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym. Po ukończeniu specjalności absolwent uzyskuje przygotowanie pedagogiczne obejmujące szerokoprofilowe wykształcenie kierunkowe oraz przygotowanie praktyczne obejmujące praktyki i warsztaty. Absolwent tej specjalności zdobywa uprawnienia do wykonywania zawodu: wychowawca i opiekun małego dziecka. Absolwent może podjąć pracę w następujących instytucjach: żłobki, kluby dziecięce (publiczne i niepubliczne) na stanowisku wychowawca małego dziecka, dzienny opiekun dziecięcy; placówki typu socjalizacyjnego (np. Domy Małego Dziecka, Domy dla Matek z Dziećmi i Kobiet w Ciąży) na stanowisku wychowawca małego dziecka, opiekun dziecięcy; placówki handlowe oferujące rodzicom czasową opiekę nad dziećmi, hotele, pensjonaty, domy wczasowe - na stanowisku animatora dziecięcego. Absolwent może także tworzyć i prowadzić żłobek lub klub dziecięcy.

Absolwent specjalności doradztwo personalne (NOWOŚĆ) posiada wiedzę i umiejętności w zakresie pedagogiki pracy, psychologii pracy i socjologii pracy, podstaw organizacji i zarządzania potencjałem ludzkim, orientacji i poradnictwa zawodowego, rozwoju zawodowego człowieka oraz trendów rozwojowych doradztwa personalnego w Polsce i na świecie, prawa pracy, podstaw bezpieczeństwa i higieny pracy. Będzie przygotowany do udzielania osobom zatrudnianym oraz poszukującym pracy porad dotyczących ich sytuacji zawodowej, prawnej i społecznej. Po ukończeniu specjalności absolwent uzyskuje uprawnienia pedagogiczne i kompetencje doradzania pracodawcom w rozwiązywaniu psychospołecznych problemów kierowania zespołami ludzkimi, planowania karier zawodowych pracowników oraz dokonywania doboru kadr na stanowiska kierownicze i inne. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach doradcy personalnego; doradcy pracy, analityka pracy, specjalisty ds. rekrutacji pracowników, specjalisty ds. wynagrodzeń, doradcy zawodu i pośrednika pracy w działach kadr przedsiębiorstw oraz instytucji, w agencjach doradztwa personalnego, agencjach pośrednictwa pracy, agencjach poradnictwa zawodowego, agencjach pracy tymczasowej i urzędach pracy.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub specjalności w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Podstawa rekrutacji

Ostateczna liczba punktów jaką otrzyma kandydat, liczona jest jako suma punktów z dwóch przedmiotów spośród: biologia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Przedmioty, które mają być brane pod uwagę przy obliczaniu punktów wskazuje kandydat w momencie rejestracji w systemie IRK.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą (od 2005 do 2021 r.)

Podstawą kwalifikacji są wyniki z części  pisemnej egzaminu maturalnego przeliczone na punkty w następujący sposób:

 • liczba punktów procentowych uzyskanych z przedmiotu na poziomie  podstawowym, według zasady 1%=1 pkt, albo liczba punktów uzyskanych z przedmiotu na poziomie rozszerzonym, pomnożona przez 2.

W związku z powyższym kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.
Zapis "zwolniony" na świadectwie maturalnym uzyskany w części zewnętrznej egzaminu jest równoznaczny z uzyskaniem przez kandydata maksymalnej liczby punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Podstawą kwalifikacji są oceny z egzaminu dojrzałości (część pisemna i ustna) przeliczone na punkty zgodnie z zasadą:
- 6,0 – 100 pkt
- 5,0 – 90 pkt
- 4,0 – 70 pkt
- 3,0 – 50 pkt
- 2,0 – 30 pkt
Ostateczny wynik jest sumą punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z danego przedmiotu na świadectwie dojrzałości. Kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą zagraniczną

Komisja rekrutacyjna, po złożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów, dokonuje przeliczenia punktów/wyników z wybranego przedmiotu objętego egzaminem maturalnym, indywidualnie dla każdego kandydata, z uwzględnieniem skali ocen obowiązującej w kraju, z którego pochodzi kandydat.
Sposób przeliczania wyników uzyskanych na maturze przez kandydata z maturą zagraniczną dostosowany jest do systemu oceniania i obliczania wyników kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny w Polsce.
W przypadku, jeśli kandydat posiada wynik bez określenia poziomu zdanego egzaminu, wynik ten zostanie uwzględniony na poziomie rozszerzonym.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego:
 • Olimpiady Biologicznej,
 • Olimpiady Geograficznej,
 • Olimpiady Historycznej,
 • Olimpiady Języka Angielskiego,
 • Olimpiady Języka Niemieckiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać tutaj.

Kandydat zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów. Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia. Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata przy ul. Żytniej 39, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.

Dodatkowe informacje

Studia niestacjonarne są płatne.