Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Filologia, studia stacjonarne I stopnia

Szczegóły
Kod UPH-WH-FIL-SL
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Humanistycznych
Kierunek studiów Filologia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Centralny Punkt Obsługi Kandydata,
ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69
Godziny otwarcia sekretariatu informacje na stronie głównej programu IRK
Adres WWW https://wh.uph.edu.pl
Wymagany dokument
  • Matury
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Opis kierunku

Filologia obca, zwana też neofilologią, zawsze była i w dalszym ciągu jest kierunkiem prestiżowym, gdyż znajomość języków obcych niezbędna jest w wykonywaniu wielu zawodów i funkcjonowaniu we współczesnym świecie techniki, kultury, biznesu czy nauki i edukacji. Absolwenci kierunku filologia zdobywają gruntowną i wszechstronną wiedzę oraz umiejętności w zakresie wybranych języków obcych w mowie i piśmie, w stopniu odpowiadającym aktualnym wymaganiom kwalifikacyjnym.

Studia przygotowują absolwentów do wykonywania różnorodnych zawodów w administracji państwowej, systemie oświaty, gospodarce i usługach, a także środkach masowego przekazu i „public relations”, gdzie pożądana jest znajomość języków obcych. Ponadto absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia w kraju i zagranicą.

Absolwenci specjalności język angielski w biznesie z translatoryką zdobywają umiejętności w zakresie języka angielskiego, a także gruntowną wiedzę z zakresu kulturoznawstwa anglojęzycznego, biznesu oraz translatoryki, co jest atutem w komunikacji i wymianie międzynarodowej. Ponadto, absolwent posiada kompetencje społeczne niezbędne w kontaktach międzyludzkich, lokalnych i międzynarodowych w sektorze biznesu, administracji państwowej, doradztwa i zarządzania, wymiany informacji czy obsługi portów morskich i lotniczych, a także w wielu innych obszarach zawodowej działalności.

Absolwenci specjalności filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie języka angielskiego, a także podstawową wiedzę z zakresu literatury, historii i kultury angielskiego obszaru językowego. Zdobywają kwalifikacje do nauczania przedmiotu język angielski na poziomie szkoły podstawowej. Ponadto, absolwent posiada wiedzę metodyczną, umiejętności psychopedagogiczne oraz kompetencje społeczne niezbędne w wielu obszarach działalności zawodowej oraz umożliwiające rozpoczęcie studiów II stopnia na specjalności filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi.

Absolwenci specjalności lingwistyka stosowana zdobywają znajomość języka angielskiego oraz rosyjskiego albo niemieckiego w mowie i piśmie. Nauka języka rosyjskiego/niemieckiego rozpoczyna się od poziomu dla początkujących. Absolwenci wyposażeni są również w niezbędną wiedzę z zakresu historii i kultury anglojęzycznego i rosyjskojęzycznego lub niemieckojęzycznego obszaru językowego. Opanowanie oferowanych na specjalności języków kongresowych umożliwia absolwentowi wykonywanie atrakcyjnej pracy w sferze handlu i biznesu, administracji państwowej, w sektorze doradztwa językowego, wymiany informacji czy obsługi portów morskich i lotniczych, a także w wielu innych obszarach działalności zawodowej.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub specjalności w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Podstawa rekrutacji

Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie dwóch przedmiotów spośród: obowiązkowo język angielski, do wyboru język polski lub drugi język obcy.

Ostateczna liczba punktów jaką otrzyma kandydat, liczona jest jako suma:

  • 3/4 liczby punktów z języka angielskiego,
  • 1/4 liczby punktów z języka polskiego lub drugiego języka obcego.

Przedmioty, które mają być brane pod uwagę przy obliczaniu punktów wskazuje kandydat w momencie rejestracji w systemie IRK.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą (od 2005 do 2021 r.)

Podstawą kwalifikacji są wyniki z części  pisemnej egzaminu maturalnego przeliczone na punkty w następujący sposób:

  • liczba punktów procentowych uzyskanych z przedmiotu na poziomie  podstawowym, według zasady 1%=1 pkt, albo liczba punktów uzyskanych z przedmiotu na poziomie rozszerzonym, pomnożona przez 2.

W związku z powyższym kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.
Zapis "zwolniony" na świadectwie maturalnym uzyskany w części zewnętrznej egzaminu jest równoznaczny z uzyskaniem przez kandydata maksymalnej liczby punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Podstawą kwalifikacji są oceny z egzaminu dojrzałości (część pisemna i ustna) przeliczone na punkty zgodnie z zasadą:
- 6,0 – 100 pkt
- 5,0 – 90 pkt
- 4,0 – 70 pkt
- 3,0 – 50 pkt
- 2,0 – 30 pkt
Ostateczny wynik jest sumą punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z danego przedmiotu na świadectwie dojrzałości. Kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą zagraniczną

Komisja rekrutacyjna, po złożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów, dokonuje przeliczenia punktów/wyników z wybranego przedmiotu objętego egzaminem maturalnym, indywidualnie dla każdego kandydata, z uwzględnieniem skali ocen obowiązującej w kraju, z którego pochodzi kandydat.
Sposób przeliczania wyników uzyskanych na maturze przez kandydata z maturą zagraniczną dostosowany jest do systemu oceniania i obliczania wyników kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny w Polsce.
W przypadku, jeśli kandydat posiada wynik bez określenia poziomu zdanego egzaminu, wynik ten zostanie uwzględniony na poziomie rozszerzonym.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego:

  • Olimpiady Języka Angielskiego.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać tutaj.

Kandydat zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów. Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia. Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata przy ul. Żytniej 39, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.