Logopedia, studia stacjonarne II stopnia


W mocy od: 24 sierpnia 2020

Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji

O przyjęcia na studia drugiego stopnia na kierunek logopedia mogą ubiegać się wyłącznie absolwenci kierunku logopedia lub logopedia z audiologią lub  pokrewnego kierunku studiów, posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskane zgodnie z przepisami prawa określonymi standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Za kierunki pokrewne uważa się kierunki z uprawnieniami nauczycielskimi: logopedia ogólna z różnymi specjalnościami np. logopedią kliniczną, logopedię szkolną oraz specjalności logopedyczne na kierunkach filologicznych, pedagogicznych, medycznych (np. język polski z logopedią, nauczanie wczesnoszkolne z logopedią, pedagogika specjalna z logopedią.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ranking ocen z:

albo

Osoby, które z tytułu ukończonych studiów mają wątpliwości co do uzyskanych uprawnień, proszone są o kontakt z Działem Organizacji Studiów, tel. 25/643 19 21, 643 19 24.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w budynku Wydziału Nauk Humanistycznego przy ul. Żytniej 39  w terminie określonym na stronie startowej programu IRK.

Miejsce ogłoszenia wyników

 Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Kandydat po dokonaniu rejestracji w systemie IRK zobowiązany jest do złożenia (w formie papierowej), kompletu wymaganych dokumentów.
Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia - mimo, iż kandydat dokonał ważnej rejestracji i wniósł wymaganą opłatę rekrutacyjną.
Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.

Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać tutaj.

Dodatkowe informacje

      1. Podstawy językoznawstwa (charakterystyka podsystemów języka, terminy: morfem, fonem, zdanie i inne jednostki składniowe oraz tekst, dyskurs, dialog, narracja, komunikacja językowa, kompetencja językowa oraz komunikacyjna i odpowiednie sprawności).
2. Klasyfikacje zaburzeń mowy (językoznawcze, medyczne, przyczynowo-objawowe).
3. Klasyfikacje wad wymowy (L. Kaczmarek, T. Kania, B. Ostapiuk i in.).
4. Rozwój mowy dziecka (model L. Kaczmarka, M. Zarębiny i in.).
5. Zaburzenia rozwoju mowy (specyficzne i niespecyficzne, alalie, SLI) – postępowanie logopedyczne.
6. Wady wymowy – postępowanie logopedyczne.
7. Niepłynność mówienia – postępowanie logopedyczne.
8. Zaburzenia słuchu – przyczyny, objawy, diagnostyka, postępowanie logopedyczne.
9. Afazja – przyczyny, objawy, diagnostyka, postępowanie logopedyczne.
10. Autyzm– przyczyny, objawy, diagnostyka, postępowanie logopedyczne.
11. Trudności w czytaniu i pisaniu – przyczyny, objawy, diagnostyka, postępowanie logopedyczne.
12. Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego.
13. Neurologiczne przyczyny zaburzeń mowy.
14. Psychiatryczne uwarunkowania zaburzeń mowy.
15. Anatomia, fizjologia i patologia aparatu mowy.
16. Anatomia, fizjologia i patologia narządu słuchu – metody diagnostyczne.
17. Dydaktyka postępowania logopedycznego.
18. Metodyka postępowania logopedycznego.
19. Zasady prawidłowej dykcji i techniki mówienia.
20. Rozwój myślenia dziecka.