Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Geopolityka i studia strategiczne, studia stacjonarne I stopnia

Szczegóły
Kod UPH-GSS-SL
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Geopolityka i studia strategiczne
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Centralny Punkt Obsługi Kandydata,
ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69
Godziny otwarcia sekretariatu informacje na stronie głównej programu IRK
Adres WWW https://ws.uph.edu.pl
Wymagany dokument
 • Matury
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Opis kierunku

Studia na kierunku geopolityka i studia strategiczne adresowane są do maturzystów zainteresowanych problematyką zmieniających się trendów w światowej geopolityce, wykonywaniem symulacji i analiz strategicznych, będących odpowiedzią na zmieniające się potrzeby rynku pracy. Kształcenie na kierunku Geopolityka i studia strategiczne obejmuje wiedzę z zakresu geografii politycznej i geografii regionów, współczesnych modelów bezpieczeństwa, metodyki analiz geopolitycznych i międzynarodowych stosunków społeczno-kulturowych, a także umiejętności w zakresie metodyki analiz geopolitycznych oraz prognozowania i symulacji międzynarodowych.

Geopolityka i studia strategiczne to kierunek interdyscyplinarny, a zaproponowane moduły kształcenia pozwalają na kształtowanie sylwetki absolwenta świadomego procesów zachodzących we współczesnym świecie, gotowego do podjęcia pracy zawodowej lub rozwijania dalszej kariery naukowej w szkole doktorskiej.  Studia na kierunku geopolityka i studia strategiczne pozwolą studentom na rozwijanie zainteresowania problematyką międzynarodową oraz zaspokoją ich dążenia do samodoskonalenia i samorozwoju.

Absolwent posiada umiejętności:

 • pełnienia różnych ról w życiu społeczno-politycznym w sytuacji dynamicznych przemian społecznych, politycznych i gospodarczych zachodzących w kraju oraz na świecie;
 • analitycznego i kreatywnego myślenia, łatwość dostosowywania się do nowych sytuacji i ról zawodowych, argumentacji, przekonywania i negocjowania;
 • wykorzystywania wiedzy do samodzielnego analizowania procesów geopolitycznych;
 • wykorzystywania wiedzy do samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemów natury geopolitycznej i strategicznej;
 • w zakresie identyfikacji, charakterystyki uczestników procesów geopolitycznych oraz relacji i więzi między nimi;
 • diagnozowania i prognozowania zagrożeń w wymiarze lokalnym, krajowym, regionalnym i światowym;
 • zespołowego działania i komunikowania się;
 • strategicznego myślenia o wyzwaniach dla bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa międzynarodowego.

Absolwent kierunku geopolityka i studia strategiczne jest przygotowany do podjęcia pracy w organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, w organach doradczych oraz w strukturach administracji publicznej, w organizacjach międzynarodowych i Unii Europejskiej, na wszystkich stanowiskach wymagających kontaktów międzynarodowych, w organizacjach pozarządowych. Posiada wiedzę z zakresu: położenia geopolitycznego Polski i jej bezpieczeństwa, polistrategii Polski i innych państw europejskich, stosunków polityczno-militarnych Polski z państwami sąsiednimi, geopolityki i geostrategii w Europie oraz w innych regionach świata.

OFEROWANE MODUŁY:

 • Moduł fakultatywny 1,
 • Moduł fakultatywny 2.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub modułyu w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Podstawa rekrutacji

Ostateczna liczba punktów jaką otrzyma kandydat, liczona jest jako suma punktów z dwóch przedmiotów spośród: język obcy, język polski, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Przedmioty, które mają być brane pod uwagę przy obliczaniu punktów wskazuje kandydat w momencie rejestracji w systemie IRK.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą (od 2005 do 2021 r.)

Podstawą kwalifikacji są wyniki z części  pisemnej egzaminu maturalnego przeliczone na punkty w następujący sposób:

 • liczba punktów procentowych uzyskanych z przedmiotu na poziomie  podstawowym, według zasady 1%=1 pkt, albo liczba punktów uzyskanych z przedmiotu na poziomie rozszerzonym, pomnożona przez 2.

W związku z powyższym kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.
Zapis "zwolniony" na świadectwie maturalnym uzyskany w części zewnętrznej egzaminu jest równoznaczny z uzyskaniem przez kandydata maksymalnej liczby punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Podstawą kwalifikacji są oceny z egzaminu dojrzałości (część pisemna i ustna) przeliczone na punkty zgodnie z zasadą:
- 6,0 – 100 pkt
- 5,0 – 90 pkt
- 4,0 – 70 pkt
- 3,0 – 50 pkt
- 2,0 – 30 pkt
Ostateczny wynik jest sumą punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z danego przedmiotu na świadectwie dojrzałości. Kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą zagraniczną

Komisja rekrutacyjna, po złożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów, dokonuje przeliczenia punktów/wyników z wybranego przedmiotu objętego egzaminem maturalnym, indywidualnie dla każdego kandydata, z uwzględnieniem skali ocen obowiązującej w kraju, z którego pochodzi kandydat.
Sposób przeliczania wyników uzyskanych na maturze przez kandydata z maturą zagraniczną dostosowany jest do systemu oceniania i obliczania wyników kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny w Polsce.
W przypadku, jeśli kandydat posiada wynik bez określenia poziomu zdanego egzaminu, wynik ten zostanie uwzględniony na poziomie rozszerzonym.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:

 • Olimpiady Historycznej,
 • Olimpiady Geograficznej,
 • Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej,
 • Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności,
 • Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie,
 • Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Wspólczesnym,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Wspólczesnym.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać tutaj.

Kandydat zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów. Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia. Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata przy ul. Żytniej 39, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.