Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Ekologia i środowisko, studia stacjonarne I stopnia

Szczegóły
Kod UPH-ES-SL
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Kierunek studiów Ekologia i środowisko
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Centralny Punkt Obsługi Kandydata,
ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69
Godziny otwarcia sekretariatu informacje na stronie głównej programu IRK
Adres WWW https://wnsp.uph.edu.pl
Wymagany dokument
  • Matury
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Opis kierunku

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TEN KIERUNEK?
Żyjemy w przełomowych czasach, w obliczu zmian klimatycznych oraz kryzysu środowiskowego. W najbliższej przyszłości poszukiwani będą specjaliści zdolni do podejmowania działań minimalizujących skutki tych zagrożeń. Studiując ekologię i środowisko (jedyny taki kierunek w Polsce!) zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o środowisku oraz umiejętności wykorzystania tej wiedzy w praktyce. Będziesz umiał analizować procesy zachodzące w przyrodzie oraz wpływ różnych czynników naturalnych i antropogenicznych na całe środowisko przyrodnicze, będziesz wiedział że „ekologia” to nie trend w modzie, ale poważna nauka o zależnościach między organizmami i procesach zachodzących w świecie przyrody ożywionej i nieożywionej.  Studiując u nas nauczysz się jak mieć realny wpływ na planowanie rozwoju społeczeństw w ich naturalnym środowisku z korzyścią dla obu stron i poznasz sposoby zapobiegania degradacji środowiska.

Po studiach będziesz przygotowany do studiów II stopnia albo znajdziesz ciekawą pracę w:

  • firmach wykonujących waloryzacje przyrodnicze
  • administracji państwowej i samorządowej
  • parkach narodowych, parkach krajobrazowych, ogrodach botanicznych i zoologicznych
  • placówkach związanych z edukacją ekologiczną
  • w laboratoriach badawczych i kontrolnych
  • jednostkach zajmujących się ochroną i rekultywacją środowiska

Uzyskana w trakcie studiów wiedza ułatwi też założenie własnej firmy.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Podstawa rekrutacji

Ostateczna liczba punktów jaką otrzyma kandydat, liczona jest jako suma punktów z dwóch przedmiotów spośród: obowiązkowo język angielski, do wybou biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka.

Przedmioty, które mają być brane pod uwagę przy obliczaniu punktów wskazuje kandydat w momencie rejestracji w systemie IRK.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą (od 2005 do 2021 r.)

Podstawą kwalifikacji są wyniki z części  pisemnej egzaminu maturalnego przeliczone na punkty w następujący sposób:

  • liczba punktów procentowych uzyskanych z przedmiotu na poziomie  podstawowym, według zasady 1%=1 pkt, albo liczba punktów uzyskanych z przedmiotu na poziomie rozszerzonym, pomnożona przez 2.

W związku z powyższym kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.
Zapis "zwolniony" na świadectwie maturalnym uzyskany w części zewnętrznej egzaminu jest równoznaczny z uzyskaniem przez kandydata maksymalnej liczby punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Podstawą kwalifikacji są oceny z egzaminu dojrzałości (część pisemna i ustna) przeliczone na punkty zgodnie z zasadą:
- 6,0 – 100 pkt
- 5,0 – 90 pkt
- 4,0 – 70 pkt
- 3,0 – 50 pkt
- 2,0 – 30 pkt
Ostateczny wynik jest sumą punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z danego przedmiotu na świadectwie dojrzałości. Kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą zagraniczną

Komisja rekrutacyjna, po złożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów, dokonuje przeliczenia punktów/wyników z wybranego przedmiotu objętego egzaminem maturalnym, indywidualnie dla każdego kandydata, z uwzględnieniem skali ocen obowiązującej w kraju, z którego pochodzi kandydat.
Sposób przeliczania wyników uzyskanych na maturze przez kandydata z maturą zagraniczną dostosowany jest do systemu oceniania i obliczania wyników kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny w Polsce.
W przypadku, jeśli kandydat posiada wynik bez określenia poziomu zdanego egzaminu, wynik ten zostanie uwzględniony na poziomie rozszerzonym.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać tutaj.

Kandydat zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów. Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia. Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata przy ul. Żytniej 39, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.