Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Bezpieczeństwo informacyjne, studia stacjonarne I stopnia

Szczegóły
Kod UPH-BI-SL
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Bezpieczeństwo informacyjne
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Centralny Punkt Obsługi Kandydata,
ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69
Godziny otwarcia sekretariatu informacje na stronie głównej programu IRK
Adres WWW https://ws.uph.edu.pl
Wymagany dokument
 • Matury
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Opis kierunku

Studia na kierunku bezpieczeństwo informacyjne adresowane są do maturzystów zainteresowanych najnowszymi zdobyczami cyfryzacji, chcących zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa,  ochrony informacji i przeciwdziałania walce informacyjnej. Kierunek adresowany jest do osób, które w przyszłości chciałyby pracować na stanowiskach specjalistycznych i eksperckich w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz przeciwdziałania zagrożeniom informacyjnym.

Kształcenie na kierunku bezpieczeństwo informacyjne obejmuje wiedzę z zakresu bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych, strategii i programów cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa i zarządzania bazami danych, zagrożeń bezpieczeństwa informacyjnego, ochrony danych osobowych oraz zapobiegania i zwalczania cyberprzestępczości.

Bezpieczeństwo informacyjne to kierunek interdyscyplinarny, a zaproponowane  moduły kształcenia pozwalają na kształtowanie sylwetki absolwenta świadomego zagrożeń we współczesnym świecie, gotowego do podjęcia pracy zawodowej lub rozwijania dalszej kariery naukowej w szkole doktorskiej. Studia na kierunku bezpieczeństwo informacyjne  pozwolą studentom na rozwijanie zainteresowania problematyką bezpieczeństwa, zarządzania informacją oraz informacyjnego wymiaru działalności, jak również zaspokoją ich  dążenia do samodoskonalenia i samorozwoju.

Absolwent posiada następujące umiejętności:

 • analizuje i rozwiązuje konkretne problemy związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa  i komórki organizacyjnej urzędu administracji publicznej,
 • uczestniczy w przygotowywaniu planów dotyczących zarządzania i ochrony informacji w przedsiębiorstwie lub urzędzie administracji publicznej,
 • doskonali umiejętności związane z myśleniem kreatywnym i przedsiębiorczym,
 • jest świadomy konieczności stosowania zasad deontologii zawodowej w praktyce,
 • sporządza projekty systemów zabezpieczeń i kontroli obiegu informacji,
 • przygotowuje analizy  pisemne  lub ustne wybranych  problemów  wiążących  się z zabezpieczeniem systemów zbiorów danych w przedsiębiorstwie  lub urzędzie administracji publicznej,
 • doskonali umiejętności językowe związane z posługiwaniem się terminologią z zakresu  bezpieczeństwa  informacyjnego  oraz systemów bezpieczeństwa informacji i językiem obcym.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo informacyjne absolwent posiada następujące kompetencje społeczne:

 • potrafi zająć i uzasadnić stanowisko w sprawie planowanych do wdrożenia  i funkcjonujących systemów gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji w przedsiębiorstwie lub urzędzie administracji publicznej,
 • potrafi określić sposób zdobycia wiedzy dotyczącej  praktycznych  problemów  funkcjonowania systemów bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa informacyjnego,
 • potrafi zaproponować rozwiązanie skomplikowanego problemu w procesie ochrony informacji posługując się narzędziami właściwymi dla nauk o bezpieczeństwie.

Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach organizacyjnych administracji samorządowej i państwowej oraz w publicznych i prywatnych podmiotach gospodarczych na stanowiskach związanych z  zarządzaniem informacją oraz zapewnianiem jej właściwego i bezpiecznego wykorzystania.

OFEROWANE MODUŁY:

 • Moduł fakultatywny 1 – bezpieczeństwo informacyjne w administracji publicznej,
 • Moduł fakultatywny 2 – bezpieczeństwo informacyjne w przedsiębiorstwie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub modułu w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Podstawa rekrutacji

Ostateczna liczba punktów jaką otrzyma kandydat, liczona jest jako suma punktów z dwóch przedmiotów spośród: fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Przedmioty, które mają być brane pod uwagę przy obliczaniu punktów wskazuje kandydat w momencie rejestracji w systemie IRK.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą (od 2005 do 2021 r.)

Podstawą kwalifikacji są wyniki z części  pisemnej egzaminu maturalnego przeliczone na punkty w następujący sposób:

 • liczba punktów procentowych uzyskanych z przedmiotu na poziomie  podstawowym, według zasady 1%=1 pkt, albo liczba punktów uzyskanych z przedmiotu na poziomie rozszerzonym, pomnożona przez 2.

W związku z powyższym kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.
Zapis "zwolniony" na świadectwie maturalnym uzyskany w części zewnętrznej egzaminu jest równoznaczny z uzyskaniem przez kandydata maksymalnej liczby punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Podstawą kwalifikacji są oceny z egzaminu dojrzałości (część pisemna i ustna) przeliczone na punkty zgodnie z zasadą:
- 6,0 – 100 pkt
- 5,0 – 90 pkt
- 4,0 – 70 pkt
- 3,0 – 50 pkt
- 2,0 – 30 pkt
Ostateczny wynik jest sumą punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z danego przedmiotu na świadectwie dojrzałości. Kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą zagraniczną

Komisja rekrutacyjna, po złożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów, dokonuje przeliczenia punktów/wyników z wybranego przedmiotu objętego egzaminem maturalnym, indywidualnie dla każdego kandydata, z uwzględnieniem skali ocen obowiązującej w kraju, z którego pochodzi kandydat.
Sposób przeliczania wyników uzyskanych na maturze przez kandydata z maturą zagraniczną dostosowany jest do systemu oceniania i obliczania wyników kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny w Polsce.
W przypadku, jeśli kandydat posiada wynik bez określenia poziomu zdanego egzaminu, wynik ten zostanie uwzględniony na poziomie rozszerzonym.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego:
 • Olimpiady Geograficznej,
 • Olimpiady Historycznej,
 • Olimpiady Informatycznej,
 • Olimpiady Języka Angielskiego,
 • Olimpiady Języka Niemieckiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego,
 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności,
 • Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym,
 • Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać tutaj.

Kandydat zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów. Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia. Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata przy ul. Żytniej 39, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.