Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia stacjonarne I stopnia

Szczegóły
Kod P-UPH-WH-EAZSP-SL
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Humanistycznych
Kierunek studiów Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Centralny Punkt Obsługi Kandydata,
ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69
Godziny otwarcia sekretariatu informacje na stronie głównej programu IRK
Adres WWW https://wh.uph.edu.pl
Wymagany dokument
  • Matury
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Opis kierunku

Kierunek praktyczny edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych to studia pierwszego stopnia z obszaru sztuki adresowane do wszystkich maturzystów, którzy chcieliby zdobyć kwalifikacje plastyczne i artystyczne, pozwalające na pracę w zawodzie plastyka. Bogata oferta praktyk zewnętrznych, oraz podstawy teoretyczne i warsztatowe zdobywane w technikach klasycznych i cyfrowych przygotowują absolwentów do aktywności zawodowej indywidualnej lub zespołowej.

Studia są prowadzone od 2015 roku w dobrze wyposażonych pracowniach specjalistycznych Pracowni Sztuki na Wydziale Nauk Humanistycznych UPH w Siedlcach. Zajęcia praktyczne prowadzone przez doświadczonych artystów ze stopniami naukowymi w dyscyplinie sztuki, pozwalają studentom na realizację indywidualnych projektów rzeźbiarskich, graficznych, malarskich, rysunkowych, fotograficznych i multimedialnych - niezależnie od stopnia zaawansowania. Priorytetami naszej kadry jest artystyczny rozwój i samodzielność zawodowa absolwentów. Moduły fakultatywne pozwalają studentowi dokonać wyboru ścieżki zawodowego i artystycznego doskonalenia, zgodnej z jego indywidualnymi predyspozycjami i ambicjami.

Moduł fakultatywny A - kładzie większy nacisk na wiedzę i umiejętności z zakresu niekonwencjonalnych technik warsztatowych, pozwalając osiągnąć umiejętności ich wykorzystania zawodowego, nie zaniedbując mediów cyfrowych.

Moduł fakultatywny B - wyposaża w wiedzę i umiejętności z zakresu programów cyfrowych wykorzystywanych w projektowaniu graficznym, oraz przygotowuje do wypowiedzi multimedialnych obejmujących również klasyczne techniki warsztatowe.  
Oba fakultety łączone z doświadczeniem nabytym podczas specjalistycznych praktyk zawodowych przygotowują absolwentów do pracy w galeriach sztuki, ośrodkach promocyjnych i reklamowych, instytucjach kultury, agendach rządowych i samorządowych, mass-mediach, oficynach poligraficznych.

Absolwent jest wykwalifikowanym plastykiem, znającym zasady tworzenia i realizacji projektów artystycznych i użytkowych w dziedzinie sztuk plastycznych. Posługuje się klasycznymi technikami warsztatowymi, oraz wykorzystuje intermedialne umiejętności ich łączenia z cyfrowymi technikami multimedialnymi.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów na poziomie drugiego stopnia.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub modułu w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Podstawa rekrutacji

Ostateczna liczba punktów jaką otrzyma kandydat, liczona jest jako suma punktów z dwóch przedmiotów spośród: biologia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie.
Przedmioty, które mają być brane pod uwagę przy obliczaniu punktów wskazuje kandydat w momencie rejestracji w systemie IRK.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od 2005 do 2021 r.)

Podstawą kwalifikacji są wyniki z części  pisemnej egzaminu maturalnego przeliczone na punkty w następujący sposób:

  • liczba punktów procentowych uzyskanych z przedmiotu na poziomie  podstawowym, według zasady 1%=1 pkt, albo liczba punktów uzyskanych z przedmiotu na poziomie rozszerzonym, pomnożona przez 2.

W związku z powyższym kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.
Zapis "zwolniony" na świadectwie maturalnym uzyskany w części zewnętrznej egzaminu jest równoznaczny z uzyskaniem przez kandydata maksymalnej liczby punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Podstawą kwalifikacji są oceny z egzaminu dojrzałości (część pisemna i ustna) przeliczone na punkty zgodnie z zasadą:
- 6,0 – 100 pkt
- 5,0 – 90 pkt
- 4,0 – 70 pkt
- 3,0 – 50 pkt
- 2,0 – 30 pkt
Ostateczny wynik jest sumą punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z danego przedmiotu na świadectwie dojrzałości. Kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą zagraniczną

Komisja rekrutacyjna, po złożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów, dokonuje przeliczenia punktów/wyników z wybranego przedmiotu objętego egzaminem maturalnym, indywidualnie dla każdego kandydata, z uwzględnieniem skali ocen obowiązującej w kraju, z którego pochodzi kandydat.
Sposób przeliczania wyników uzyskanych na maturze przez kandydata z maturą zagraniczną dostosowany jest do systemu oceniania i obliczania wyników kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny w Polsce.
W przypadku, jeśli kandydat posiada wynik bez określenia poziomu zdanego egzaminu, wynik ten zostanie uwzględniony na poziomie rozszerzonym.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać tutaj.

Kandydat zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów. Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia. Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata przy ul. Żytniej 39, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.