Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Studia II stopnia 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Chemia, studia stacjonarne II stopnia

Szczegóły
Kod UPH-WS-CHEM-SU
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Kierunek studiów Chemia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 1,5 roku
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych,
Instytut Informatyki
pok. 233, ul. 3 Maja 54, pok. 233
Godziny otwarcia sekretariatu Kandydatów zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8-16,
w soboty w godz. 9-13
Adres WWW https://wns.uph.edu.pl
Wymagany dokument
  • Studia inżynierskie i magisterskie
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.01.2021 08:00 – 16.02.2021 16:00)

Opis kierunku

Absolwent studiów drugiego stopnia uzyskuje tytuł zawodowy magistra inżyniera. Będzie posiadał umiejętności pozwalające mu podjąć zatrudnienie również na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych w przedsiębiorstwach związanych z przemysłem chemicznym i w przemysłach pokrewnych (spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, włókienniczym, itp.), rolnictwie, a także drobnej wytwórczości, a po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych zgodnych z obowiązującymi standardami – w szkolnictwie. Absolwent może również znaleźć zatrudnienie w laboratoriach związanych z analityką medyczną i przemysłową, ochroną środowiska i innych. Będzie mógł też podjąć pracę w jednostkach administracji państwowej i samorządowej.

Wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego przygotują go do podejmowania wyzwań badawczych oraz kontynuowania kształcenia w szkole doktorskiej.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Zasady kwalifikacji

 O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek chemia może ubiegać się osoba, która posiada tytuł inżyniera lub magistra inżyniera.

Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny uzyskanej przez kandydata na dyplomie.

Miejsce ogłoszenia wyników

 Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Kandydat po dokonaniu rejestracji w systemie IRK zobowiązany jest do złożenia, w formie papierowej, kompletu wymaganych dokumentów.
Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia - mimo, iż kandydat dokonał ważnej rejestracji i wniósł wymaganą opłatę rekrutacyjną.
Dokumenty przyjmowane są w siedzibie komisji rekrutacyjnej, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.

Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać tutaj.