Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Studia II stopnia 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zootechnika, studia stacjonarne II stopnia

Szczegóły
Kod UPH-WR-ZOO-SU
Jednostka organizacyjna Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach
Kierunek studiów Zootechnika
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Czas trwania 1,5 roku
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach
ul. B. Prusa 14, pok. 108 (I piętro)
Godziny otwarcia sekretariatu Kandydatów zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8-16,
w soboty w godz. 9-13
Wymagany dokument
  • Studia inżynierskie i magisterskie
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.01.2021 08:00 – 16.02.2021 16:00)

Opis

Absolwent kierunku zootechnika posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu nowoczesnych metod i technik chowu i hodowli zwierząt oraz obrotu produktami pochodzenia zwierzęcego. Jest przygotowany do pracy we własnych gospodarstwach hodowlanych jak i różnego rodzaju instytucjach związanych z hodowlą i bioróżnorodnością  zwierząt. Posiada umiejętności zawodowe w zakresie planowania i organizacji hodowli zwierząt oraz stosowania programów hodowlanych, żywieniowych i profilaktycznych w populacji różnych gatunków zwierząt. Ponadto absolwent ma umiejętności i kompetencje do aplikowania o unijne i krajowe środki finansowe z różnymi podmiotami zewnętrznymi.

 

Absolwent kierunku zootechnika jest przygotowany do podjęcia pracy kierowniczej w przedsiębiorstwach i specjalistycznych gospodarstwach rolnych, grupach producenckich, firmach zajmujących się obrotem produktami rolnymi i zaopatrzeniem rolnictwa w środki produkcji, w nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych, firmach konsultingowych, firmach paszowych, instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz laboratoriach specjalistycznych. Jest także przygotowany do ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz podejmowania pracy w jednostkach administracji państwowej i samorządowej oraz w szkolnictwie. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów w szkole doktorskiej.

Moduły do wyboru realizowane na studiach II stopnia:

 

Moduł przedmiotów wybieralnych z zakresu hodowla zwierząt umożliwia gruntowne przygotowanie z chowu i hodowli zwierząt gospodarskich oraz alternatywnych kierunków produkcji zwierzęcej. Studia na tej specjalności umożliwią zdobycie umiejętności i kompetencji w zakresie technologii produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ekonomicznych i ekologicznych aspektów wytwarzania i zagospodarowania produktów pochodzenia zwierzęcego.

 

Moduł przedmiotów wybieralnych z zakresu ocena i wykorzystanie produktów zwierzęcych umożliwia uzyskanie przygotowania z obrotu i handlu produktami pochodzenia zwierzęcego, zasad wykorzystania, standaryzacji i oceny surowców zwierzęcych oraz technologii ich przechowywania i przetwarzania.

 

Moduł przedmiotów wybieralnych z zakresu terapeutyczne i hobbystyczne użytkowanie zwierząt umożliwia gruntowne przygotowanie w zakresie profesjonalnej hodowli, obsługi i przygotowania do użytkowania wybranych gatunków zwierząt w służbie człowiekowi i towarzyszących w jego życiu, ze szczególnym uwzględnieniem psów, kotów i ptaków. Absolwent uzyska kompetencje do podjęcie pracy w charakterze specjalisty  w zakresie: profesjonalnych hodowli, przygotowania i obsługi zwierząt użytkowanych terapeutycznie, hobbystycznie, rekreacyjnie, w służbach (policja, straż, służby ratunkowe i celne), jako zooterapeuty czy zoopsychologa.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub modułu w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek zootechnika może ubiegać się osoba, która posiada tytuł inżyniera lub magistra inżyniera.

Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny uzyskanej przez kandydata na dyplomie.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Kandydat po dokonaniu rejestracji w systemie IRK zobowiązany jest do złożenia, w formie papierowej, kompletu wymaganych dokumentów.
Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia - mimo, iż kandydat dokonał ważnej rejestracji i wniósł wymaganą opłatę rekrutacyjną.
Dokumenty przyjmowane są w siedzibie komisji rekrutacyjnej, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.

Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać tutaj.