Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Studia II stopnia 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rolnictwo, studia stacjonarne II stopnia

Szczegóły
Kod UPH-WR-ROL-SU
Jednostka organizacyjna Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach
Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Czas trwania 1,5 roku
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach
ul. B. Prusa 14
pok. 108 (I piętro)
Godziny otwarcia sekretariatu Kandydatów zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8-16,
w soboty w godz. 9-13
Wymagany dokument
  • Studia inżynierskie i magisterskie
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.01.2021 08:00 – 16.02.2021 16:00)

Opis

Absolwent jest specjalistą w zakresie technologii produkcji rolniczej, posiada praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jest przygotowany do podjęcia pracy w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, ośrodkach doradztwa rolniczego, przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem  produktami roślinnymi i zwierzęcymi. Zna specjalistyczny język obcy  z zakresu rolnictwa. Jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).

Absolwent, który zrealizował  moduł wybieralny z zakresu agrobiznesu posiada umiejętności łączenia znajomości produkcji rolniczej z profesjonalnym przygotowaniem do podejmowania decyzji związanych z zarzadzaniem przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej, zwłaszcza w zakresie zarządzania finansami i marketingu. Jest zapoznany z formami organizacyjnymi, rozwojem i aspektami prawnymi funkcjonowania agrobiznesu.

Absolwent, który zrealizował  moduł wybieralny z zakresu agronomia z kształtowaniem terenów zieleni posiada wiedzę z zakresu architektury krajobrazu, gospodarki przestrzennej oraz umiejętności wykonywania projektów w zakresie kształtowania krajobrazu terenów użytkowanych rolniczo, rekultywacji zagospodarowania terenów zdegradowanych, a także kształtowania i komponowania terenów zielonych. Jest przygotowany do pracy w jednostkach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu obszarów wiejskich, administracji rządowej i samorządowej. Posiada umiejętność projektowania i zakładania trawników oraz ogrodów przydomowych.

Absolwent, który zrealizował  moduł wybieralny z zakresu ochrona środowiska przyrodniczego i odnawialnych źródeł energii posiada aktualną wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii oraz ochrony środowiska przyrodniczego w zakresie technicznym, ekonomicznym i ekologicznym. Zna podstawowe technologie związane z wykorzystaniem energii geotermalnej, energii wiatru, energii słonecznej, energii spadku wody i biomasy. Ma świadomość, iż racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest bardzo ważnym elementem zrównoważonego rozwoju gospodarczego, którego podstawę stanowią cele ekonomiczne oraz ochrona środowiska i zasobów naturalnych. Posiada wiedzę o polskich i europejskich uwarunkowaniach prawnych dotyczących wspierania wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub modułu w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek rolnictwo może ubiegać się osoba, która posiada tytuł inżyniera lub magistra inżyniera.

Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny uzyskanej przez kandydata na dyplomie.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Kandydat po dokonaniu rejestracji w systemie IRK zobowiązany jest do złożenia, w formie papierowej, kompletu wymaganych dokumentów.
Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia - mimo, iż kandydat dokonał ważnej rejestracji i wniósł wymaganą opłatę rekrutacyjną.
Dokumenty przyjmowane są w siedzibie komisji rekrutacyjnej, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.

Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać tutaj