Unia Europejska

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Administracja, studia niestacjonarne II stopnia

Szczegóły
Kod UPH-WZ-ADM-NU
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Administracja
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Centralny Punkt Obsługi Kandydata,
ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69
Godziny otwarcia sekretariatu informacje na stronie głównej programu IRK
Adres WWW https://ws.uph.edu.pl
Wymagany dokument
  • Studia wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Opis kierunku

 Studia na kierunku administracja drugiego stopnia przygotowują absolwentów do podjęcia zatrudnienia w jednostkach rządowej i samorządowej administracji publicznej, w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, instytucjach doradczych, organizacjach poza­rządowych współpracujących z administracją publiczną oraz instytucjach UE. Absolwenci są przygotowani do podejmowania wyzwań badawczych, w tym do kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia.

Po zakończeniu kształcenia w semestrze drugim, student dokonuje wyboru jednego spośród trzech, ujętych w programie studiów modułów fakultatywnych. Moduł fakultatywny obejmuje grupę przedmiotów stwarzających możliwość nabycia pogłębionej wiedzy, umiejętności i specjalistycznych kompetencji z zakresu funkcjonowania podmiotów administracji publicznej.

Moduł fakultatywny 1 uwzględnia przedmioty dotyczące szeroko rozumianych zadań administracji w obszarze gospodarki. Moduł 2 obejmuje przedmioty dotyczące specyfiki, zasad i reguł działania jednostek samorządu terytorialnego. Moduł 3 umożliwia nabycie kompetencji zawodowych właściwych dla kadry zarządczej na wszystkich szczeblach zarządzania organizacją publiczną.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub modułu w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia drugiego stopnia może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.

 Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny uzyskanej przez kandydata na dyplomie.

Miejsce ogłoszenia wyników

  Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Kandydat po dokonaniu rejestracji w systemie IRK zobowiązany jest do złożenia, w formie papierowej, kompletu wymaganych dokumentów.
Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia - mimo, iż kandydat dokonał ważnej rejestracji i wniósł wymaganą opłatę rekrutacyjną.
Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.
Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać
tutaj

Dodatkowe informacje

 Studia niestacjonarne są płatne.