Unia Europejska

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Turystyka i rekreacja, studia stacjonarne II stopnia

Szczegóły
Kod UPH-WR-TIR-SU
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Kierunek studiów Turystyka i rekreacja
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Centralny Punkt Obsługi Kandydata,
ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69
Godziny otwarcia sekretariatu informacje na stronie głównej programu IRK
Adres WWW https://wnmz.uph.edu.pl
Wymagane dokumenty
 • Studia wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 2 (18.08.2020 09:00 – 24.09.2020 17:00)

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (05.08.2020 08:00 – 17.08.2020 17:00)

Opis kierunku

  Absolwent po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku turystyka i rekreacja  jest przygotowany do pracy w:

 • hotelach,
 • klubach fitness
 • biurach podróży
 • instytucjach zajmujących się zdrowiem publicznych,
 • klubach odnowy biologicznej,
 • w ośrodkach rekreacyjno – sportowych.

 Absolwent jest przygotowany do:

 • zarządzania ośrodkami sportowo – rekreacyjnymi

 Absolwent może pracować jako:

 • animator czasu wolnego,
 • rezydent biur podróży, pilot wycieczek.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętność doboru właściwych form aktywności fizycznej dla różnych grup wiekowych i społecznych, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić zajęcia rekreacyjne, turystyczne, sportowe  i zdrowotne w oparciu o znane i tworzone formy aktywności ruchowej.  Absolwent ma rozwinięte umiejętności z zakresu ekoturystyki, turystyki osób starszych i niepełnosprawnych, posiada wiedzę i umiejętności z obszaru marketingu i promocji usług turystycznych i rekreacyjnych, planowania turystycznego i polityki turystycznej oraz zna zagadnienia związane z zarządzaniem i finansowaniem przedsiębiorstw turystycznych oraz kreowania produktu turystycznego. Absolwent potrafi posługiwać się specjalistycznymi programami informatycznymi. Potrafi współpracować z grupami ludzkimi i kierować zespołem pracowników lub grupą turystyczną, zna zasady negocjacji. Powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego. Po ukończeniu studiów II-go stopnia, absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów III-go stopnia (doktoranckich).

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub modułu w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia drugiego stopnia może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.

 Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny uzyskanej przez kandydata na dyplomie.

Miejsce ogłoszenia wyników

  Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Kandydat po dokonaniu rejestracji w systemie IRK zobowiązany jest do złożenia, w formie papierowej, kompletu wymaganych dokumentów.
Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia - mimo, iż kandydat dokonał ważnej rejestracji i wniósł wymaganą opłatę rekrutacyjną.
Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.
Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać
tutaj.