Unia Europejska

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Turystyka i rekreacja, studia stacjonarne I stopnia

Szczegóły
Kod UPH-WR-TIR-SL
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Kierunek studiów Turystyka i rekreacja
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Centralny Punkt Obsługi Kandydata,
ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69
Godziny otwarcia sekretariatu informacje na stronie głównej programu IRK
Adres WWW https://wnmz.uph.edu.pl
Wymagane dokumenty
 • Matury
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 2 (18.08.2020 09:00 – 03.10.2020 17:00)

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (26.03.2020 08:00 – 17.08.2020 20:00)

Opis kierunku

Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Jest przygotowany do organizowania pracy oraz podejmowania działalności w zakresie turystyki i rekreacji, do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i do pracy w biurach podróży, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji i odnowy biologicznej, gospodarstwach agroturystycznych, instytucjach doradczych, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach. Absolwent potrafi przygotowywać ofertę turystyczną i rekreacyjną dla różnych grup odbiorców oraz jest przygotowany do nawiązywania kontaktów w zakresie turystyki i rekreacji. 

Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się językiem specjalistycznym umożliwiającym porozumienie się w działalności zawodowej. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Program studiów obejmuje treści m.in.: język obcy, podstawy informatyki, ekonomia, historia architektury i sztuki, pedagogika czasu wolnego, fizjologia człowieka, ekologia, geografia turystyczna, krajoznawstwo, prawo w turystyce i rekreacji, podstawy turystyki i rekreacji, ekonomika, zarządzanie i przedsiębiorczość w turystyce i rekreacji, marketing usług turystycznych, kształtowanie środowiska i ochrona przyrody, obsługa ruchu turystycznego, rekreacja ruchowa i wysiłek fizyczny w turystyce, żywienie człowieka i usługi gastronomiczne, hotelarstwo.

W ramach Programu Operacyjnego "Wiedza Edukacja Rozwój", finansowanego z Funduszy Europejskich (Unia Europejska, Europejski Fundusz Socjalny) student ma możliwość uczestniczenia w bezpłatnych szkoleniach, w wyniku których uzyska certyfikowane uprawnienia: animatora czasu wolnego, instruktora kajakarstwa, trenera personalnego,  baristy, barmana, menagera gastronomii, instruktora nurkowania. Ponadto, student ma możliwość kształtowania własnych kompetencji zawodowych poprzez uczestniczenie w zadaniach projektowych oraz w wizytach studyjnych m.in.: kilkudniowe pobyty w ośrodkach SPA, sanatoriach, górskich ośrodkach wypoczynkowych.

Atrakcją studiów na kierunku turystyka i rekreacja są praktyki studenckie organizowane w renomowanych ośrodkach wczasowych w kraju i za granicą. Nasi studenci mają możliwość odbycia tych praktyk m.in. w Grecji (Półwysep Chalcydycki, wyspy Kreta i Rodos), na Cyprze oraz w innych krajach Europy (Anglia, Niemcy, Szwecja, Hiszpania). Ponadto, w ramach programu Erasmus studenci mogą zrealizować część swojego programu  studiów na uczelni w innym kraju biorącym udział w programie. Atrakcją na tym kierunku są także zajęcia terenowe związane z wyjazdami w miejsca atrakcyjne pod względem przyrodniczym i kulturowym oraz imprezy rekreacyjne organizowane w plenerze.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku zbyt małej liczby chętnych.

 


Zasady kwalifikacji

Ostateczna liczba punktów jaką otrzyma kandydat, liczona jest jako suma punktów z dwóch przedmiotów spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia,  język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Przedmioty, które mają być brane pod uwagę przy obliczaniu punktów wskazuje kandydat w momencie rejestracji w systemie IRK.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005 do 2020)

Podstawą kwalifikacji są wyniki z części  pisemnej egzaminu maturalnego przeliczone na punkty w następujący sposób: 

 • liczba punktów procentowych uzyskanych z przedmiotu na poziomie  podstawowym, według zasady 1%=1 pkt, albo liczba punktów uzyskanych z przedmiotu na poziomie rozszerzonym, pomnożona przez 2.

W związku z powyższym kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.

Zapis "zwolniony" na świadectwie maturalnym uzyskany w części zewnętrznej egzaminu jest równoznaczny z uzyskaniem przez kandydata maksymalnej liczby punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Podstawą kwalifikacji są oceny z egzaminu dojrzałości (część pisemna i ustna) przeliczone na punkty zgodnie z zasadą:

     6,0 – 100 pkt
     5,0 – 90 pkt
     4,0 – 70 pkt
     3,0 – 50 pkt
     2,0 – 30 pkt

Ostateczny wynik jest sumą punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z danego przedmiotu na świadectwie dojrzałości. Kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą zagraniczną

Komisja rekrutacyjna, po złożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów, dokonuje przeliczenia punktów/wyników z wybranego przedmiotu objętego egzaminem maturalnym, indywidualnie dla każdego kandydata, z uwzględnieniem skali ocen obowiązującej w kraju, z którego pochodzi kandydat.

Sposób przeliczania wyników uzyskanych na maturze przez kandydata z maturą zagraniczną dostosowany jest do systemu oceniania i obliczania wyników kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny w Polsce.

W przypadku, jeśli kandydat posiada wynik bez określenia poziomu zdanego egzaminu, wynik ten zostanie uwzględniony na poziomie rozszerzonym.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:

 • Olimpiady Biologicznej,
 • Olimpiady Chemicznej,
 • Olimpiady Geograficznej,
 • Olimpiady Historycznej,
 • Olimpiady Informatycznej,
 • Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
 • Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej,
 • Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Miejsce ogłoszenia wyników

 Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać tutaj.

Kandydat zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów. Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia. Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata przy ul. Żytniej 39, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.