Unia Europejska

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Biologia, studia stacjonarne II stopnia

Szczegóły
Kod UPH-WR-BIO-SU
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Kierunek studiów Biologia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Centralny Punkt Obsługi Kandydata,
ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69
Godziny otwarcia sekretariatu Punkt Obsługi Kandydata jest czynny od 01 lipca do 07 października 2020 r.,
od poniedziałku do piątku w godz. 8-17,
w soboty w godz. 9-13
Adres WWW https://wnsp.uph.edu.pl
Wymagane dokumenty
 • Studia wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (26.03.2020 08:00 – 23.07.2020 17:00)

     Ukończenie studiów na kierunku biologia pozwala na podjęcie pracy w laboratoriach analitycznych i diagnostycznych, w niektórych gałęziach przemysłu, w administracji, w placówkach ochrony przyrody i środowiska, w instytucjach wykonujących oceny jakości środowiska przyrodniczego. Absolwenci mogą pracować także w turystyce, w ośrodkach kultury i klubach sportowych, w charakterze animatorów aktywności prośrodowiskowej i prozdrowotnej.

CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI

Biologia z analityką – przygotowuje absolwentów do pracy z materiałem biologicznym w analitycznych i diagnostycznych laboratoriach: medycznych, weterynaryjnych, środowiskowych, przemysłowych oraz w laboratoriach wykonujących analizy żywności, kosmetyków, farmaceutyków i analizy kryminalistyczne. Treści programowe to m.in.: genetyka człowieka, mikrobiologia lekarska i środowiskowa, kultury in vitro w analityce, diagnostyka molekularna.

Biologia środowiska z ekoturystyką - przygotowuje do podjęcia pracy w analitycznych i diagnostycznych laboratoriach środowiskowych oraz w instytucjach zajmujących się ochroną przyrody (parki narodowe i krajobrazowe, regionalne dyrekcje ochrony środowiska), a także w jednostkach samorządowych różnych szczebli. Treści programowe to m.in.: biotechnologia w ochronie środowiska, ekologia behawioralna, biologia wybranych grup organizmów, krajobrazy Polski.

Biologia sądowa – przygotowuje absolwentów do pracy z materiałem biologicznym w postępowaniach sądowych. Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy w laboratoriach kryminalistycznychubiegania się o uprawnienia biegłego sądowego w zakresie badań materiału biologicznego jak również utworzenia własnego przedsiębiorstwa świadczącego usługi eksperckie, konsultingowe i opiniotwórcze.

Biologia nauczycielska - po ukończeniu specjalności biologia nauczycielska absolwent jest przygotowany do pracy w szkole ponadpodstawowej, zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela wydane w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej - Dz. U. z 2012 Nr 25, poz. 131 z późniejszymi zmianami).

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub specjalności w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Zasady kwalifikacji

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 •  ocenę z dyplomu - dla absolwentów tego samego lub pokrewnych kierunków,

  albo

 •  rozmowę kwalifikacyjną - obejmującą zagadnienia z zakresu modułów kierunkowych, do których odnoszą się efekty kształcenia, właściwe dla studiów pierwszego stopnia kierunku biologia - w przypadku kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów innych kierunków.

W postępowaniu kwalifikacyjnym stosuje się następującą skalę ocen: bardzo dobra, dobra plus, dobra, dostateczna plus, dostateczna, niedostateczna.
Kandydat, który otrzymał ocenę niedostateczną z rozmowy kwalifikacyjnej nie może zostać przyjęty na studia.

Osoby, które z tytułu ukończonych studiów mają wątpliwości co do zasad rekrutacji którymi będą objęte, proszone są o kontakt z Działem Organizacji Studiów, tel. 25/643 19 21, 643 19 24.

Terminy egzaminów

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych przy ul. 3 Maja 54, w terminie określonym na stronie startowej programu IRK.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Kandydat po dokonaniu rejestracji w systemie IRK zobowiązany jest do złożenia kompletu wymaganych dokumentów.
Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia - mimo, iż kandydat dokonał ważnej rejestracji i wniósł wymaganą opłatę rekrutacyjną.
Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata przy ul. Żytniej 39, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.
Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać
tutaj

Dodatkowe informacje

PRZYKŁADOWE ZAGADNIENIA NA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ:

 1. Struktura i funkcje białek, kwasów  nukleinowych, lipidów i węglowodanów. 
 2. Procesy fizjologiczne organizmów roślinnych i zwierzęcych.  
 3. Struktura i funkcje komórki. 
 4. Budowa i funkcje tkanek roślinnych i zwierzęcych. 
 5. Sukces ewolucyjny na przykładzie wybranych grup zwierząt.  
 6. Udział bakterii w krążeniu pierwiastków.  
 7. Przystosowania zwierząt do lądowego i wodnego trybu życia.  
 8. Podstawy genetycznej determinacji płci oraz dziedziczenie genów sprzężonych z płcią u ssaków.  
 9. Fotosynteza jako proces warunkujący życie na Ziemi.  
 10. Ochrona różnorodności genetycznej, gatunkowej i biocenotycznej.  
 11. Skład i funkcje krwi.  
 12. Regulatory wzrostu roślin. 
 13. Przechowywanie i przekazywanie informacji genetycznej.  
 14. Chromosomy jako nośniki informacji genetycznej.  
 15. Osmoregulacja i rola związków mineralnych w organizmie.  
 16. Molekularne i komórkowe podstawy odpowiedzi immunologicznej.  
 17. Strategie rozrodcze u różnych grup zwierząt.  
 18. Przechowywanie i przekazywanie informacji genetycznej.  
 19. Organizmy modyfikowane genetycznie.   
 20. Ekologia a ochrona środowiska.