Unia Europejska

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Biologia, studia stacjonarne II stopnia

Szczegóły
Kod UPH-WR-BIO-SU
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Kierunek studiów Biologia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Centralny Punkt Obsługi Kandydata,
ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69
Godziny otwarcia sekretariatu informacje na stronie głównej programu IRK
Adres WWW https://wnsp.uph.edu.pl
Wymagany dokument
  • Studia wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

     Ukończenie studiów na kierunku biologia pozwala na podjęcie pracy w laboratoriach analitycznych i diagnostycznych, w niektórych gałęziach przemysłu, w administracji, w placówkach ochrony przyrody i środowiska, w instytucjach wykonujących oceny jakości środowiska przyrodniczego. Absolwenci mogą pracować także w turystyce, w ośrodkach kultury i klubach sportowych, w charakterze animatorów aktywności prośrodowiskowej i prozdrowotnej.

CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI

Biologia z analityką – przygotowuje absolwentów do pracy z materiałem biologicznym w analitycznych i diagnostycznych laboratoriach: medycznych, weterynaryjnych, środowiskowych, przemysłowych oraz w laboratoriach wykonujących analizy żywności, kosmetyków, farmaceutyków i analizy kryminalistyczne. Treści programowe to m.in.: genetyka człowieka, mikrobiologia lekarska i środowiskowa, kultury in vitro w analityce, diagnostyka molekularna.

Biologia środowiska z ekoturystyką - przygotowuje do podjęcia pracy w analitycznych i diagnostycznych laboratoriach środowiskowych oraz w instytucjach zajmujących się ochroną przyrody (parki narodowe i krajobrazowe, regionalne dyrekcje ochrony środowiska), a także w jednostkach samorządowych różnych szczebli. Treści programowe to m.in.: biotechnologia w ochronie środowiska, ekologia behawioralna, biologia wybranych grup organizmów, krajobrazy Polski.

Biologia sądowa – przygotowuje absolwentów do pracy z materiałem biologicznym w postępowaniach sądowych. Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy w laboratoriach kryminalistycznychubiegania się o uprawnienia biegłego sądowego w zakresie badań materiału biologicznego jak również utworzenia własnego przedsiębiorstwa świadczącego usługi eksperckie, konsultingowe i opiniotwórcze.

Biologia nauczycielska - po ukończeniu specjalności biologia nauczycielska absolwent jest przygotowany do pracy w szkole ponadpodstawowej, zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela wydane w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej - Dz. U. z 2012 Nr 25, poz. 131 z późniejszymi zmianami).

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub specjalności w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia drugiego stopnia może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.

 Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny uzyskanej przez kandydata na dyplomie.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Kandydat po dokonaniu rejestracji w systemie IRK zobowiązany jest do złożenia (w formie papierowej), kompletu wymaganych dokumentów.
Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia - mimo, iż kandydat dokonał ważnej rejestracji i wniósł wymaganą opłatę rekrutacyjną.
Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.
Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać
tutaj