Unia Europejska

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Logopedia z audiologią, studia stacjonarne I stopnia

Szczegóły
Kod UPH-WH-LGA-SL
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Humanistycznych
Kierunek studiów Logopedia z audiologią
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Centralny Punkt Obsługi Kandydata,
ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69
Godziny otwarcia sekretariatu informacje na stronie głównej programu IRK
Adres WWW https://wh.uph.edu.pl
Wymagane dokumenty
  • Matury
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 2 (18.08.2020 09:00 – 03.10.2020 17:00)

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (26.03.2020 08:00 – 17.08.2020 20:00)

Opis kierunku

Kierunek ten adresowany jest do osób zainteresowanych logopedią, językoznawstwem, kognitywistyką, audiofonologią. Przedmioty teoretyczne pozwolą na zdobywanie wiedzy obejmującej zagadnienia związane  z jednym z największych fenomenów ludzkiego umysłu - mowy i języka. Przedmioty praktyczne pozwolą na zdobycie umiejętności diagnozowania zaburzeń mowy,  słuchu i głosu oraz stosowania procedur programowania i prowadzenia terapii logopedycznej ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń słuchu, centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego oraz uwarunkowanych nimi  zaburzeń rozwoju mowy, trudności w uczeniu się, zaburzeń komunikacji językowej.  

Studia logopedia z audiologią  na poziomie licencjackim trwają 3 lata (6 semestrów), są studiami stacjonarnymi o profilu praktycznym. Znakomita kadra naukowa,  doświadczeni logopedzi praktycy, lekarze (audiolodzy, neurolodzy itp.) gwarantują doskonałe przygotowanie zawodowe. Oferujemy bardzo atrakcyjne warunki studiowania -  nowy budynek Wydziału Humanistycznego, w którym mieści się Ośrodek Logopedyczny, Studencka Poradnia Logopedyczna, a w sąsiednim budynku świetnie wyposażona, nowoczesna Biblioteka Główna.

Ukończenie studiów pozwala uzyskać tytuł zawodowy logopedy z dodatkowymi umiejętnościami w zakresie audiologii - nowość na rynku pracy! Umożliwia podjęcie pracy we wszystkich placówkach logopedycznych resortu oświaty i resortu zdrowia, w mediach, a także na prowadzenie prywatnego gabinetu logopedycznego.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Zasady kwalifikacji

Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie:

1) konkursu świadectw obejmującego wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego,

2) rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej poprawność wymowy kandydata (na podstawie rozmowy spontanicznej i czytania) oraz przydatności do zawodu.

Warunkiem dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej jest dostarczenie komisji rekrutacyjnej audiogramu (w dniu rozmowy), który potwierdza prawidłowy słuch kandydata.

Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali 0-200 punktów. Uzyskanie wyniku poniżej 30 punktów oznacza niezdanie rozmowy kwalifikacyjnej. Wada wymowy uniemożliwia przyjęcie na studia.

Ostateczna liczba punktów jaką otrzyma kandydat liczona jest jako suma:

  • 3/4 liczby punktów z konkursu świadectw z języka polskiego,
  • 1/4 liczby punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005 do 2020)

Podstawą kwalifikacji są wyniki z części  pisemnej egzaminu maturalnego przeliczone na punkty w następujący sposób: 

  • liczba punktów procentowych uzyskanych z przedmiotu na poziomie  podstawowym, według zasady 1%=1 pkt, albo liczba punktów uzyskanych z przedmiotu na poziomie rozszerzonym, pomnożona przez 2.

W związku z powyższym kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.

Zapis "zwolniony" na świadectwie maturalnym uzyskany w części zewnętrznej egzaminu jest równoznaczny z uzyskaniem przez kandydata maksymalnej liczby punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Podstawą kwalifikacji są oceny z egzaminu dojrzałości (część pisemna i ustna) przeliczone na punkty zgodnie z zasadą:

     6,0 – 100 pkt
     5,0 – 90 pkt
     4,0 – 70 pkt
     3,0 – 50 pkt
     2,0 – 30 pkt

Ostateczny wynik jest sumą punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z danego przedmiotu na świadectwie dojrzałości. Kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą zagraniczną

Komisja rekrutacyjna, po złożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów, dokonuje przeliczenia punktów/wyników z wybranego przedmiotu objętego egzaminem maturalnym, indywidualnie dla każdego kandydata, z uwzględnieniem skali ocen obowiązującej w kraju, z którego pochodzi kandydat.

Sposób przeliczania wyników uzyskanych na maturze przez kandydata z maturą zagraniczną dostosowany jest do systemu oceniania i obliczania wyników kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny w Polsce.

W przypadku, jeśli kandydat posiada wynik bez określenia poziomu zdanego egzaminu, wynik ten zostanie uwzględniony na poziomie rozszerzonym.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w budynku Wydziału Nauk Humanistycznego przy ul. Żytniej 39 w sali 1.6 (Sala Rady Wydziału) w terminie określonym na stronie startowej programu IRK.

Miejsce ogłoszenia wyników

 Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać tutaj.

Kandydat zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów. Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia. Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata przy ul. Żytniej 39, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.