Unia Europejska

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Ekologia i środowisko, studia stacjonarne I stopnia

Szczegóły
Kod UPH-ES-SL
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Kierunek studiów Ekologia i środowisko
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Centralny Punkt Obsługi Kandydata,
ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69
Godziny otwarcia sekretariatu informacje na stronie głównej programu IRK
Adres WWW https://wnsp.uph.edu.pl
Wymagany dokument
  • Matury
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Opis kierunku

 W obliczu szybko zmieniającego się klimatu, ekologia znajduje się wśród priorytetów rozwoju we współczesnym świecie a ochrona środowiska przyrodniczego stała się niezwykle ważnym aspektem naszego życia. Dlatego ważne jest wykształcenie specjalistów w dziedzinie ekologii, znających i rozumiejących zależności zachodzące w świecie przyrody ożywionej i nieożywionej, a zawody z tego obszaru należą do zawodów przyszłości.

Chcesz mieć realny wpływ na planowanie rozwoju społeczeństw w ich naturalnym środowisku z korzyścią dla obu stron?
Od zawsze interesowałeś się losami planety, której jesteś częścią i chciałbyś zapobiec degradacji środowiska?
Interesują Cię zależności między różnymi organizmami oraz wpływ różnych czynników na te organizmy?
Jesteś zainteresowany tematami ekologicznymi, a w szkole Twoją mocną stroną są nauki przyrodnicze?

           Jeżeli tak to ekologia i środowisko może być świetnym kierunkiem dla Ciebie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Zasady kwalifikacji

Ostateczna liczba punktów jaką otrzyma kandydat, liczona jest jako suma punktów z dwóch przedmiotów spośród: obowiązkowo język angielski, do wybou biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka.

Przedmioty, które mają być brane pod uwagę przy obliczaniu punktów wskazuje kandydat w momencie rejestracji w systemie IRK.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005-2020)

Podstawą kwalifikacji są wyniki z części  pisemnej egzaminu maturalnego przeliczone na punkty w następujący sposób: 

  • liczba punktów procentowych uzyskanych z przedmiotu na poziomie  podstawowym, według zasady 1%=1 pkt, albo liczba punktów uzyskanych z przedmiotu na poziomie rozszerzonym, pomnożona przez 2.

W związku z powyższym kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.

Zapis "zwolniony" na świadectwie maturalnym uzyskany w części zewnętrznej egzaminu jest równoznaczny z uzyskaniem przez kandydata maksymalnej liczby punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Podstawą kwalifikacji są oceny z egzaminu dojrzałości (część pisemna i ustna) przeliczone na punkty zgodnie z zasadą:

     6,0 – 100 pkt
     5,0 – 90 pkt
     4,0 – 70 pkt
     3,0 – 50 pkt
     2,0 – 30 pkt

Ostateczny wynik jest sumą punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z danego przedmiotu na świadectwie dojrzałości. Kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą zagraniczną

Komisja rekrutacyjna, po złożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów, dokonuje przeliczenia punktów/wyników z wybranego przedmiotu objętego egzaminem maturalnym, indywidualnie dla każdego kandydata, z uwzględnieniem skali ocen obowiązującej w kraju, z którego pochodzi kandydat.

Sposób przeliczania wyników uzyskanych na maturze przez kandydata z maturą zagraniczną dostosowany jest do systemu oceniania i obliczania wyników kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny w Polsce.

W przypadku, jeśli kandydat posiada wynik bez określenia poziomu zdanego egzaminu, wynik ten zostanie uwzględniony na poziomie rozszerzonym.

Miejsce ogłoszenia wyników

 Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać tutaj.

Kandydat zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów. Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia. Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata przy ul. Żytniej 39, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.