Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja - Szkoła doktorska UPH

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie  do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach jest:

 • rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK),
 • złożenie kompletu dokumentów w wersji papierowej

REJESTRACJA W SYSTEMIE IRK

Kandydat:

 • wybiera opcję UTWÓRZ KONTO, zapoznaje się z zawartymi informacjami i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wybór przycisku KONTYNUUJ. Wybór opcji REZYGNUJĘ uniemożliwia rejestrację w systemie.
 • zakłada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest adres e-mail kandydata w systemie IRK). Konto jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że wiadomości umieszczone na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące go;
 • wpisuje swoje  hasło dostępu. Jest to bardzo ważny moment rekrutacji – hasło należy zachować do późniejszego wykorzystania w kolejnych etapach procesu rekrutacji. Jest ono jedyną formą autoryzacji użytkownika systemu, w związku z tym nie wolno udostępniać go osobom trzecim. UPH nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia tego hasła, w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym hasłem;
 • wypełnia i zatwierdza formularz danych osobowych zgodnie z opisem;
 • dokonuje wyboru dyscypliny.
 • wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości obliczonej przez system IRK na podstawie dokonanych zapisów. UWAGA - opłata rekrutacyjna musi być dokonana z odpowiednim wyprzedzeniem w celu zaksięgowania jej na koncie UPH.

Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych, wyborze dyscypliny, wniesieniu opłaty rekrutacyjnej oraz uzyskaniu przez uczelnię potwierdzenia bankowego o wpływie tej opłaty na konto UPH . Wszelkie konsekwencje związane z błędnym wypełnieniem pól formularzy internetowych, ich niewypełnieniem lub podaniem informacji nieprawdziwych ponosi kandydat.

WYBÓR DYSCYPLINY

Wyboru dyscypliny można dokonać po kliknięciu przycisku OFERTA.
Po wyborze (kliknięciu) dyscypliny system otworzy okno ze szczegółowym opisem. Rejestracja na wybraną dyscyplinę następuje przez wybranie przycisku ZAPISZ SIĘ.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Po dokonaniu rejestracji w systemie IRK kandydat zobowiązany jest do złożenia kompletu wymaganych dokumentów w formie papierowej, w terminie określonym w terminarzu rekrutacji :

 1. podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, skierowane do Dyrektora Szkoły Doktorskiej UPH,
 2. kwestionariusz osobowy kandydata do Szkoły Doktorskiej, w tym opis zainteresowań naukowych kandydata oraz opis osiągnięć naukowych kandydata, wydrukowany z IRK.Do wykazanych osiągnięć naukowych kandydata należy dołączyć potwierdzenia w formie papierowej wymienione w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 8/2021 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach;
 3. kserokopię dyplomu ukończenia studiów, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną oraz do wglądu suplement lub indeks ukończonych studiów;
 4. fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 5. kandydat, który uzyskał dyplom poza granicami Polski, dodatkowo składa tłumaczenie dyplomu oraz suplementu do dyplomu wykonane przez tłumacza przysięgłego. Dyplom uzyskany za granicą należy przedłożyć wraz z legalizacją albo apostille.
 6. kandydat, który uzyskał dyplom poza granicami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), składa dodatkowo opinie o uznaniu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej zagranicznego dyplomu w Polsce.

Dokumenty dodatkowe:

 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne swojej fotografii.

OPŁATA REKRUTACYJNA

Opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł za każdą wybraną dyscyplinę. Wysokość opłaty rekrutacyjnej system IRK wylicza po wybraniu przez kandydata dyscypliny/dyscyplin.
System IRK generuje każdemu zarejestrowanemu kandydatowi indywidualny numer konta bankowego.  W związku z tym, konta  nie należy udostępniać innym osobom.

 • Opłata rekrutacyjna musi być dokonana z odpowiednim wyprzedzeniem w celu zaksięgowania jej na koncie UPH. Zaleca się, aby opłaty dokonywane były systemem gwarantującym jak najszybszy przepływ środków, np. rozliczeń międzybankowych, wpłatami z kont internetowych.
 • Po wpłynięciu opłaty na konto UPH, na indywidualnym koncie rejestracyjnym kandydata pojawi się potwierdzenie jej wniesienia. Jeżeli taka informacja nie pokaże się po około 4 dniach roboczych od momentu jej dokonania, należy skontaktować się z Biurem Szkoły Doktorskiej.
 • Rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej po dokonaniu opłaty nie stanowi podstawy do jej zwrotu.

MIEJSCE   I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty składa się w Biurze Szkoły Doktorskiej w dniach 30  sierpnia- 3 września 2021 r.
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul.  Żytnia 39, pok. 1.56
08-110 Siedlce
lub za pośrednictwem poczty. O terminie złożenia dokumentów za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.
Szczegółowych informacji na temat rekrutacji udziela Biuro Szkoły Doktorskiej tel. 025/643 18 16, 643 13 64.
Miejsce ogłoszenia wyników:
Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata oraz na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej, zakładka Kandydaci.

AKTY PRAWNE

UCHWAŁA Nr 8/2021 SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2021/2022

ZARZĄDZENIE Nr 44/2021 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie określenia szczegółowego terminarza postępowania rekrutacyjnego oraz zasad prowadzenia rekrutacji elektronicznej do Szkoły Doktorskiej UPH w roku akademickim 2021/2022 oraz ustalenia wysokości opłaty za postępowanie rekrutacyjne

UCHWAŁA Nr 50/2021 SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w roku akademickim 2021/2022