Unia Europejska

Rekrutacja - Szkoła doktorska UPH

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie  do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach jest:

  •  rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK),
  • złożenie kompletu dokumentów w wersji papierowej

REJESTRACJA W SYSTEMIE IRK

 Kandydat:

  •   wybiera opcję UTWÓRZ KONTO, zapoznaje się z zawartymi informacjami i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wybór przycisku KONTYNUUJ. Wybór opcji REZYGNUJĘ uniemożliwia rejestrację w systemie;
  • zakłada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest jego adres e-mail). Konto jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że wiadomości umieszczone na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące go;
  • wpisuje swoje  hasło dostępu. Jest to bardzo ważny moment rekrutacji – hasło należy zachować do późniejszego wykorzystania w kolejnych etapach procesu rekrutacji. Jest ono jedyną formą autoryzacji użytkownika systemu, w związku z tym nie wolno udostępniać go osobom trzecim. UPH nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia tego hasła, w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym hasłem;
  • wprowadza odpowiednie dane, zgodnie z opisem widocznym w formularzu;
  • zapisuje się na wybraną przez siebie dyscyplinę.

Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych oraz wyborze dyscypliny. Wszelkie konsekwencje związane z błędnym wypełnieniem pól formularzy internetowych, ich niewypełnieniem lub podaniem informacji nieprawdziwych ponosi kandydat.

WYBÓR DYSCYPLINY        

Wyboru dyscypliny można dokonać po kliknięciu przycisku OFERTA. 
Po wyborze (kliknięciu) dyscypliny system otworzy okno ze szczegółowym opisem. Rejestracja na wybraną dyscyplinę następuje przez wybranie przycisku ZAPISZ SIĘ.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 Bezpośrednio po dokonaniu rejestracji w systemie IRK kandydat zobowiązany jest złożyć:

 1)    podanie o przyjęcie na studia, skierowane do dyrektora Szkoły,

Podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej

2)kwestionariusz osobowy, w tym opis zainteresowań naukowych kandydata, wydrukowany z IRK – do wykazanych osiągnięć należy dołączyć potwierdzenia w formie papierowej (kopie certyfikatów, publikacji – strona tytułowa, spis treści, pierwsza storna artykułu itp.);

3) kserokopie dyplomu ukończenia studiów;

4)  fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

 

5) kandydat, który uzyskał dyplom poza granicami Polski, dodatkowo składa tłumaczenie dyplomu oraz suplementu do dyplomu wykonane przez tłumacza przysięgłego. Dyplom uzyskany za granicą należy przedłożyć wraz z legalizacją albo apostille.

 

6) kandydat, który uzyskał dyplom poza granicami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), składa dodatkowo opinie o uznaniu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej zagranicznego dyplomu w Polsce.

 

Dokumenty dodatkowe:

  • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne swojej fotografii;
  • zaświadczenia lekarza medycyny pracy – skierowanie zostanie wysłane kandydatowi po zakwalifikowaniu na adres domowy.

Niezłożenie przez kandydata dokumentów w wyznaczonym terminie (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą) oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia – mimo, iż została dokonana rejestracja w systemie IRK i wniesiono wymaganą opłatę rekrutacyjną.

 OPŁATA REKRUTACYJNA

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł. Ostateczną wysokość tej opłaty oblicza system.

 System IRK generuje każdemu zarejestrowanemu kandydatowi indywidualny numer rachunku bankowego.  W związku z tym, konta  nie należy udostępniać innym osobom.

 ·     Zaleca się, aby opłaty dokonywane były systemem gwarantującym jak najszybszy przepływ środków, np. rozliczeń międzybankowych, wpłatami z kont internetowych.

 ·      Po wpłynięciu opłaty na konto UPH, na indywidualnym koncie rejestracyjnym kandydata pojawi się potwierdzenie jej wpływu. Jeżeli taka informacja nie pokaże się po około 3 dniach roboczych od momentu dokonania wpłaty, należy skontaktować się z Sekretariatem Szkoły Doktorskiej.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 ul.  Żytnia 39, pok. 1.56

 08-110 Siedlce

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji udziela Sekretariat Szkoły Doktorskiej tel. 025/643 18 16, 643 13 64.